ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Bernardinai Sienieti, ypatingasis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau,
Šv. Bernardinai, didis Švenčiausiosios Mergelės šlovės gerbėjau,
Šv. Bernardinai, dorų papročių veidrodi,
Šv. Bernardinai, visų nuodėmingų kalbų prieše,
Šv. Bernardinai, rinktini Jėzaus Vardo inde,
Šv. Bernardinai, mylintysis maru sergančiųjų globėjau,
Šv. Bernardinai, didingų titulų niekintojau,
Šv. Bernardinai, skatinęs garbinti Švenčiausiąjį Jėzaus Vardą,
Šv. Bernardinai, kantriai dėl šio Švenčiausiojo Vardo visus persekiojimus iškentęs,
Šv. Bernardinai, nenuilstantis šio Švenčiausiojo Vardo pamokslininke,
Šv. Bernardinai, įveikęs šio Švenčiausiojo Vardo priešus,
Šv. Bernardinai, dar vaikystėje nepaprastai mylėjęs Švenčiausiąją Mergelę Mariją,
Šv. Bernardinai, dalinęsis savo maistu su vargšais,
Šv. Bernardinai, turėjęs puikiausią tyrumo dorybę,
Šv. Bernardinai, Kristaus į šv. Pranciškaus ordiną pašauktasis,
Šv. Bernardinai, kaip taikdarys perėjęs susiskaldžiusią Italiją,
Šv. Bernardinai, Jėzaus Vardo galia visur taiką ir pamaldumą įtvirtinęs,
Šv. Bernardinai, visur Švenčiausiąjį Jėzaus Vardą skelbęs,
Šv. Bernardinai, žmonių širdis pasitikėti šiuo Švenčiausiuoju Vardu paskatinęs,
Šv. Bernardinai, kuris dabar šį saldžiausią vardą su visais šventaisiais danguje garbini,
Mes vargšai nusidėjėliai! - Meldžiame tave, šv. Bernardinai, užtark mus!
Kad mums tvirtą tikėjimą Jėzaus vardu išmelstum,
Kad šio Švenčiausiojo Vardo nuodėmėmis nežemintume,
Kad šio Švenčiausiojo Vardo nuodėmėmis nenuvertintume,
Kad šis Švenčiausiasis Vardas baimėje ir neviltyje guostų,
Kad šis Švenčiausiasis Vardas tvirtumo ir atsidavimo Dievui suteiktų,
Kad šis Švenčiausiasis Vardas nuo visų netyrų pagundų išvaduotų,
Kad šis Švenčiausiasis Vardas visus mūsų kryžius palengvintų,
Kad šis Švenčiausiasis Vardas nuo visokių nelaimių apsaugotų,
Kad Švenčiausiojo Vardo palaiminimą gauti galėtume,
Kad šio Švenčiausiojo Vardo pagalbą mūsų mirties valandą parūpintum,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bernardinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu pasirinkai savo šventąjį išpažinėją Bernardiną, kad jis skelbtų žmonėms Tavo Švenčiausiąjį Vardą. Šlovindami jį ir aukštindami jo garbę, meldžiame Tave per jo didžią atgailą ir nuopelnus įlieti į mūsų širdis tvirtą pasitikėjimą Tavo Švenčiausiuoju Vardu, kad mes Jo galia įveiktume pagundas, nugalėtume velnio žabangas ir gyvendami bei mirdami Jo saldumą patirti norėtume. Tu gyveni ir Viešpatauji per amžius. Amen.

gegužės 20 dieną minimas Šventasis Bernardinas Sienietis (1380- 1444), Akvila, Italija
Pranciškonas skleidęs Jėzaus vardą (IHS – trys pirmosios Jėzaus vardo graikiškos raidės, o lotyniškai – Iesus Hominum Salvator – Jėzus žmonijos gelbėtojas)
VERTĖ: iš vokiečių kalbos Lina Kievišienė