ŠV. SIMONO IŠ LIPNICOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Simonai iš Lipnicos, melski už mus,
Šv. Simonai, Švenčiausiojo Jėzaus Vardo Apaštale,
Šv. Simonai, uolusis Švenčiausios Mergelės Marijos garbintojau,
Šv. Simonai, ištikimasis šv. Pranciškaus Sūnau,
Šv. Simonai, dėl Dievo meilės paniekinęs pasaulio puikybę,
Šv. Simonai, epidemijos metu rizikuodamas gyvybe tarnavęs žmonėms,
Šv. Simonai, pašventintas artimo meile,
Šv. Simonai, uolaus papročių laikymosi pavyzdy,
Šv. Simonai, nuolankusis Dievo tarne,
Šv. Simonai, tvirto tikėjimo pavyzdy,
Šv. Simonai, neblėstančios vilties vyre,
Šv. Simonai, ugdytojų pavyzdy,
Šv. Simonai, skaistumo siekiančiųjų pavyzdy,
Šv. Simonai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Simonai, neturtingasis dvasia,
Šv. Simonai, kantrus nelaimėse,
Šv. Simonai, įkvėptasis Dievo žodžio skelbėjau,
Šv. Simonai, stebuklų darymo malone apdovanotasis,
Šv. Simonai, nelaimingųjų globėjau,
Šv. Simonai, epidemijos ištiktųjų globėjau,
Šv. Simonai, akademinio jaunimo globėjau,
Šv. Simonai, Krokuvos globėjau,
Šv. Simonai, mūsų globėjau.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Simonai.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris pagerbei šv. Simoną, suteikdamas jam Evangelijos skelbimo dovaną, maloniai prašome, kad maitindamiesi šio išganingojo mokslo maistu ir vykdydami Tavo valią, eitume Tavo teisingumo keliu ir pasiektume dangiškąją tėvynę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Simonas iš Lipnicos 1438 -1482 Krokuva, Lenkija. Krokuvos miesto, studentų globėjas
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė