PALAIMINTOJO VYSKUPO VLADISLOVO GORALO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis vyskupe Vladislovai, melski už mus!
Pal. Vladislovai, Liublino vyskupijos puošmena,
Pal. Vladislovai, kuklusis ir nuolankusis Viešpaties,
Pal. Vladislovai, vynuogyno darbininke,
Pal. Vladislovai, uolusis sielovadininke,
Pal. Vladislovai, nuoširdaus tikėjimo kupinas
Pal. Vladislovai, Bažnyčios tarne,
Pal. Vladislovai, skaisčių širdžių mylėtojau,
Pal. Vladislovai, rūpestingasis vaikų ir jaunimo drauge,
Pal. Vladislovai, įžvalgusis būsimųjų kunigų ugdytojau,
Pal. Vladislovai, evangelinio neturto mylėtojau,
Pal. Vladislovai, stokojančiųjų apaštale,
Pal. Vladislovai, jautrusis žmonių vargams,
Pal. Vladislovai, atstumtųjų ir vargšų globėjau,
Pal. Vladislovai, emigrantų dvasinio ir materialinio gyvenimo globėjau,
Pal. Vladislovai, dirbančiųjų globėjau,
Pal. Vladislovai, kultūros ir mokslo žmonių sąžinės ugdytojau,
Pal. Vladislovai, nepavargstantis visuomeninių ir labdaros institucijų organizatoriau,
Pal. Vladislovai, ganytojau, skleidžiantis taiką tarp žmonių,
Pal. Vladislovai, gerumo ir nuoširdumo pavyzdy,
Pal. Vladislovai, kantrusis Atgailos sakramento tarne klausykloje,
Pal. Vladislovai, mokytojau, atviras visiems geros valios žmonėms,
Pal. Vladislovai, garsusis Liublino žemės sūnau,
Pal. Vladislovai, Visuotinės Bažnyčios kunige,
Pal. Vladislovai, mylintis savo žemiškąją tėvynę,
Pal. Vladislovai, neprilygstamas karo meto kankiny,
Pal. Vladislovai, Kristaus sekėjau,
Pal. Vladislovai, kantrus persekiojimuose,
Pal. Vladislovai, meilės ir nuolankumo pavyzdy,
Pal. Vladislovai, nuovargio kryžiaus nešėjau,
Pal. Vladislovai, savo pašaukimui ir gailestingajam Dievui iki galo ištikimasis,
Pal. Vladislovai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
K.: Patikėjo jam kankinystės palmę.
V.: Ir apdovanojo jį neblėstančia šlove.
MELSKIMĖS:
Visagali Amžinasis Dieve, iš Tavo malonės vyskupas Vladislovas Goralas, per karą žiauriai persekiojamas, vyriškai ištverė kančias. Meldžiame, padaryk, kad, gerbdami palaimintojo vardą, užsitarnautume jo užtarimą danguje pas mūsų Dievą, kuris viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Blandžio 26 d. minimas  Palaimintasis Vladislovas Goralas (Władysław Goral )(1898 Lenkija - 1945, Oranienburg, Vokietija) Nacių rėžimo kankinys
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė