ŠV. TEKILDĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Stebuklingoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventasis Petrai, pirmasis tarp apaštalų, melski už mus!
Šv. Klotilda, melski už mus!
Šventoji Tekilde, melski už mus!
Šv. Tekilde, karalių dukterie,
Šv. Tekilde, mergele, pasiaukojusi Dievui,
Šv. Tekilde, visada ištikimoji mergele,
Šv. Tekilde, visiškai atsidavusi Marijai,
Šv. Tekilde, labai pamaldi šv. Petrui,
Šv. Tekilde, savo šventos motinos pėdomis sekusioji,
Šv. Tekilde, keleto vienuolynų įkūrėja,
Šv. Tekilde, Mauriako miesto bažnyčios rėmėja,
Šv. Tekilde, gailestingoji kalinių išlaisvintoja,
Šv. Tekilde, šviečiantysis žibury Dievo namuose,
Šv. Tekilde, baltoji lelija Dievo rankoje,
Šv. Tekilde, žydinti meilės rože,
Šv. Tekilde, nuolankusis žiede Viešpaties sode,
Šv. Tekilde, dangiškųjų vizijų džiaugsmą patyrusioji,
Šv. Tekilde, nuo savo pašaukimo niekada nenutolusioji,
Šv. Tekilde, mirtį su džiaugsmu pasitikusioji,
Šv. Tekilde, savo mirtimi Dievą pašlovinusioji,
Šv. Tekilde, laiminga su savo dangiškuoju Sužadėtiniu,
Šv. Tekilde, galingoji užtarėja,
Šv. Tekilde, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Tekilde!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, nuo pat gimimo apdovanojęs šventąją mergelę Tekildę kilnumo ir dorybių spindesiu, suteik mums per jos nuopelnus ir užtarimą malonę visada būti tyriems savo gyvenime, kad galėtume pasiekti amžinosios karalystės paveldą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 Šv. Tekildė (Théodechilde Thichilde,Theut-hild), karalaitė, abatė, Teodoriko I duktė, +571
VERTĖ: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ