ŠV. IGNOTO ANTIOCHIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventasis Ignotai Antiochieti, melski už mus!
Šv. Ignotai, Petro įpėdini,
Šv. Ignotai, šv. Jono apaštalo ir evangelisto mokiny,
Šv. Ignotai, trečiasis Antiochijos vyskupe,
Šv. Ignotai, apaštališkasis tėve,
Šv. Ignotai, meilės apaštale,
Šv. Ignotai, atgailos apaštale,
Šv. Ignotai, vienybės daktare,
Šv. Ignotai, sujungęs šv. Pauliaus vienybės su Kristumi siekimą ir šv. Jono susitelkimą į gyvenimą Jame,
Šv. Ignotai, vienybės mistike ir mokytojau,
Šv. Ignotai, išplėtojęs mokymą apie sekimą Jėzumi,
Šv. Ignotai, suformulavęs hierarchiškai darnios ir Kristuje suvienytų tikinčiųjų Bažnyčios sampratą,
Šv. Ignotai, pirmasis pavadinęs Jėzaus Kristaus Bažnyčią Katalikų Bažnyčia,
Šv. Ignotai, kurio raštai yra brangus ankstyvosios Bažnyčios mokymo ir disciplinos palikimas,
Šv. Ignotai, ilgėjęsis Viešpaties,
Šv. Ignotai, gyvojo vandens versme,
Šv. Ignotai, meile vienam Jėzui degęs,
Šv. Ignotai, nuolat ieškojęs Kristaus,
Šv. Ignotai, karštai troškęs vienytis su Kristumi ir gyventi Jame,
Šv. Ignotai, išpažinęs Jėzų kaip vienintelį savo tikslą,
Šv. Ignotai, išpažinęs prisikėlusį Jėzų kaip vienintelį savo troškimą,
Šv. Ignotai, didis kankiny,
Šv. Ignotai, pasirinkęs mirtį Kristuje Jėzuje, kad jo padedami pasiektume visus pasaulio kampelius,
Šv. Ignotai, nekantriai troškęs mirti dėl Kristaus ir iškeliauti pas Dievą,
Šv. Ignotai, išpažinęs nukryžiuotąją Meilę,
Šv. Ignotai, uolusis kryžiaus mylėtojau,
Šv. Ignotai, karštai troškęs sekti Viešpaties kančia,
Šv. Ignotai, Kristaus kviety, norėjęs būti sumaltas laukinių žvėrių dantimis, kad taptum garbinga Viešpaties duona,
Šv. Ignotai, Dievo pasirinktasis Jį pašlovinti kankinio mirtimi,
Šv. Ignotai, dėl savo tikėjimo persekiotas Romos imperatoriaus,
Šv. Ignotai, pasmerktasis būti laukinių žvėrių surytas,
Šv. Ignotai, klūpodamas bučiavęs savo grandines,
Šv. Ignotai, prašęs romiečių nieko nedaryti, kad būtum išgelbėtas nuo mirties,
Šv. Ignotai, kartojęs Jėzaus Kristaus vardą iki paskutinio atodūsio,
Šv. Ignotai, miręs su džiaugsmu,
Šv. Ignotai, kurio žvėrys tik kaulus paliko,
Šv. Ignotai, savo kančia amžiną šlovę pelnęs,
Šv. Ignotai, vyskupų pavyzdy,
Šv. Ignotai, šventumo pavyzdy,
Šv. Ignotai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Ignotai, nukryžiavęs savo žemiškas aistras,
Šv. Ignotai, tikrai mokėjęs mirti pasauliui,
Šv. Ignotai, drąsiai liudijęs savo tikėjimą,
Šv. Ignotai, raginęs brolius sekti Kristumi,
Šv. Ignotai, saugojęs krikščionis ir jų tikėjimą,
Šv. Ignotai, atsisakęs garbinti pagonių dievus ir gynęs savo tikėjimą Kristumi,
Šv. Ignotai, kovotojau su eretikais,
Šv. Ignotai, tikinčiųjų gynėjau,
Šv. Ignotai, šventasis Bažnyčios rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje globėjau,
Šv. Ignotai, šventasis Šiaurės Afrikos globėjau,
Šv. Ignotai, šventasis gerklės ligonių globėjau,
Šv. Ignotai, šventasis kankinių globėjau,
Šv. Ignotai, persekiojamų krikščionių globėjau,
Šv. Ignotai, mūsų globėjau,
Šv. Ignotai, išmelski mums fizinės ir dvasinės globos, bet labiausiai, kad būtume kuo artimesni Dievui kaip tu,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę gyventi tavo drąsos ir tikėjimo pavyzdžiu,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad persekiojimuose ir negandose nepasiduotume nevilčiai,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad mūsų tikėjimas būtų stiprus išbandymams atėjus,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad ligos neatimtų mūsų džiaugsmo,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad turėtume drąsos būti Kristaus meilės liudytojai,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad aukotume savo kančią vienydamiesi su Kristaus kančia,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad savo išbandymų valandą šlovintume Dievą,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad visada turėtume amžinojo gyvenimo viltį,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad mūsų širdys būtų kupinos taikos ir ramybės,
Šv. Ignotai, išmelski mums malonę, kad būtume apsaugoti per savo tikėjimą Jėzumi,
Šv. Ignotai, išmelski malonę, kad persekiojami krikščionys visame pasaulyje būtų apsaugoti, turėtų drąsos ginti savo tikėjimą Kristumi ir būti Jo meilės liudytojais,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Ignotai Antiochieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Visagali Dieve, padaręs kankinį šv. Ignotą nedalomos vienybės ir tikėjimo pavyzdžiu savo Bažnyčiai, prašome, kad jo užtarimu nuolat stiprėtų mūsų tikėjimas Kristumi, mūsų Gelbėtoju, ir meilė Jam, mūsų ištikimybė Bažnyčiai ir Dangaus troškimas. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi, ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Spalio 17 dieną minimas Šventasis Ignotas Antiochietis
Gimė romėnų valdomoje Sirijoje, mirė 108 metais Romoje.  Šiaurės Afrikos, gerklės ligonių, kankinių ir persekiojamų krikščionių globėjas.
Vertė: iš prancūzų ir anglų kalbų kun.MMSJ