ŠVENTOJO VINCENTO FERERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Vincentai Fererai, melski už mus!
Šv. Vincentai, tikrasis Kristaus sekėjau, melski už mus,
Šv. Vincentai, pasaulio malonumų nugalėtojau,
Šv. Vincentai, krauju apverkiantis Jėzaus kančią,
Šv. Vincentai, kely, vedantis klystančiuosius į dangų,
Šv. Vincentai, žmonijos mokytojau,
Šv. Vincentai, kantrybės pavyzdy,
Šv. Vincentai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Vincentai, paklusnumo veidrodi,
Šv. Vincentai, nusivylusiųjų dabartiniais ir amžinaisiais dalykais veiklusis globėjau,
Šv. Vincentai, skelbiantis pergalę per paklusnumą,
Šv. Vincentai, tylus ir nuolankios širdies Jėzaus mokiny,
Šv. Vincentai, nepailstantis maldoje ir darbe,
Šv. Vincentai, kantrusis nelaimėse,
Šv. Vincentai, maloniai mylintis Tavo priešus ir gera darantis Tavęs neapkenčiantiems,
Šv. Vincentai, didis savęs nugalėtojau,
Šv. Vincentai, tikrasis šio pasaulio niekintojau,
Šv. Vincentai, užsidegęs Dievo garbe,
Šv. Vincentai, užsidegęs misijų kaimuose ir miestuose apaštale,
Šv. Vincentai, šaričių vienuolijos įkūrėjau,
Šv. Vincentai, pamestų našlaičių globėjau ir maitintojau,
Šv. Vincentai, visų vargšų paguoda,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Vincentai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, pašaukęs šventąjį kunigą Vincentą gelbėti vargšų ir ugdyti dvasininkų bei apdovanojęs jį apaštališkąja jėga, padaryk, kad, sustiprinti tokiu pat uolumu, mylėtume kenčiančius brolius ir skubėtume jiems padėti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 5 d. minimas  Šventasis Vincentas Fereras (Vincent Ferrer)
(1350-1419) Ispanijos domininkonas
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė