ŠVENTOSIOS IRMGARDOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Irmgarda, melski už mus!
Šv. Irmgarda, skaisčioji Kristaus nuotaka,
Šv. Irmgarda, angelų ir šventųjų džiaugsme,
Šv. Irmgarda, dėl Jėzaus viską palikusioji,
Šv. Irmgarda, miško vienatvėje vien tik Dievo ieškojusioji,
Šv. Irmgarda, apsimarinimu ir griežtomis atgailomis ieškojusioji nukryžiuoti savo kūną,
Šv. Irmgarda, budėjimu ir malda nuolat nugalėjusioji,
Šv. Irmgarda, mergelių nekaltybės paveiksle,
Šv. Irmgarda, gailestingų darbų vykdymo krikščioniškasis pavyzdy,
Šv. Irmgarda, krikščioniško nuolankumo ir visų kitų dorybių šlovingasis pavyzdy,
Šv. Irmgarda, neturtingųjų ir ligonių motina ir slaugytoja,
Šv. Irmgarda, ištikimoji šventosios Evangelijos mokymo sekėja,
Šv. Irmgarda, dangiškoji piligrime,
Šv. Irmgarda, pasaulio paniekintųjų sustiprinime ir padrąsinime,
Šv. Irmgarda, mūsų švelnioji vadove ir brangioji pakeleive,
Šv. Irmgarda, mūsų ištikimoji tarpininke prie Dievo sosto,
Šv. Irmgarda, mūsų globėja ir gynėja,
Šv. Irmgarda, budėtoja prie nusidėjėlių ,
Šv. Irmgarda, pamaldžių piligrimų užtarėja,
Šv. Irmgarda, paguodą ir pagalbą sutekusioji,
Šv. Irmgarda, prislėgtųjų padėjėja,
Šv. Irmgarda, sergančiųjų padėjėja,
Šv. Irmgarda, liūdinčiųjų guodėja,
Šv. Irmgarda, ištikimoji padėjėja savo tikriesiems gerbėjams ir pasekėjams,
Šv. Irmgarda, ypatingoji pagalbininke visuose poreikiuose,
Šv. Irmgarda, per savo meilingą užtarimą Dievui daugelį esančių bėdose ir rūpesčiuose pagalbą išmeldusioji,
Šv. Irmgarda, mūsų pasirinktoji globėja,
Nuo nuodėmės ir viso blogio, - saugok mus šventoji mergele Irmgarda!
Nuo šėtono melų ir apgaulių,
Nuo aplaidumo maldoje,
Nuo tingumo dvasiniame gyvenime,
Nuo priešinimosi dieviškiems įkvėpimams,
Nuo visų klaidų, prietarų ir netikėjimų,
Nuo kas mums trukdo siekti šventumo,
Mūsų maldingą prašymą, - išklausyk mus, šventoji mergele Irmgarda!
Per savo galingą užtarimą Dievui,
Per savo galingą užtarimą kūno ir sielos poreikiuose ir pavojuose,
Bažnyčiai ir Dievo tautai Dievo ramybę vienybę išmelsti teikis,
Šventajam tėvui ir visiems kunigams tobulą uolumą gerume išmelsti teikis,
Kad mes būtume uolūs Dievo įsakymų, o ypač meilėje artimui vykdyme, išmelsti teikis,
Kad mes liktume tvirti visose pagundose ir nepatektume į nuodėmę,
Kad mes visada uoliai melstumėmės, pagerbdami Mariją ir visus šventuosius, ir kad galėtume išmelsti jų užtarimo,
Kad mes savo nuodėmes išpažintume ir iš tiesų atgailautume,
mums tikrosios maldos ir atgailos dvasią išmelsti teikis,
Mūsų visuose poreikiuose ir priešiškumuose už mus melskis,
Mūsų kančiose ir ligose už mus melskis,
Palaiminimo mūsų laukams ir laikinoms gėrybėms išmelstum,
Išvengti karo, maro ir bado išmelsti teikis,
Malonę ir palaiminimą kūnui ir sielai visose aplinkybėse išmelsti teikis,
Mums malonę sekti noriai tavo dorybių pavyzdžiu išmelsti teikis,
Mums malonę savo gyvenimą pagal tavąjį pavyzdį į šventą ir pamaldų gyvenimą perkeisti išmelsti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Irmgarda!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Dieve, mums, kurie esame dėl savo nuodėmių silpnos ir apgailėtinos būtybės, kurios nieko negali padaryti savo jėgomis, maloniai suteik, kad šventajai Irmgardai užtariant, būtume apsaugoti nuo visų nuodėmių, bėdų ir priešiškumų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Kovo 20 d. šventoji Irmgarda (Irmgardis, Irmagarda, Irmgard) iš Siuchtelno (1000 - 1089) Kelnas, Vokietija