ŠV. JOANOS PRANCIŠKOS ŠANTALIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Pranciškau Salezai, melski už mus!

Šventoji Joana Pranciška, melski už mus!
Šv. Joana Pranciška, pamaldžioji nuo pat vaikystės,
Šv. Joana Pranciška, tikra krikščione našle,
Šv. Joana Pranciška, savo šalį, tėvų namus ir visus artimuosius dėl Dievo meilės palikusioji,
Šv. Joana Pranciška, degančioji Dievo meilės auka,
Šv. Joana Pranciška, nuolatinės maldos pavyzdy,
Šv. Joana Pranciška, visada maldai atsidavusioji,
Šv. Joana Pranciška, su Dievu per maldą susivienijusioji,
Šv. Joana Pranciška, atsiliepti į Viešpaties balsą ir kvietimą visada pasirengusioji,
Šv. Joana Pranciška, uolioji ir nenuilstančioji Dievo garbės skleidėja,
Šv. Joana Pranciška, visų pašaukimų, pagal kuriuos trokštame tarnauti Dievui, atvaizde ir pavyzdy,

Šv. Joana Pranciška, Katalikų Bažnyčios mokymui ištikimoji,
Šv. Joana Pranciška, Apaštalų Sostui visiškai atsidavusioji,
Šv. Joana Pranciška, Bažnyčios ganytojais pasitikinčioji ir jiems paklusnioji,
Šv. Joana Pranciška, uolioji Dievo šlovės skelbėja,
Šv. Joana Pranciška, vaisingoji naujosios šeimos motina,
Šv. Joana Pranciška, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo vienuolijos įkūrėja, motinėle ir pirmoji vienuole,
Šv. Joana Pranciška, tobuloji, nušvitusioji ir išmintingoji Jėzaus Kristaus sužadėtinių vedle,

Šv. Joana Pranciška, visuomet kupina Viešpaties vilties,
Šv. Joana Pranciška, gyvas vienuolinio paklusnumo pavyzdy,
Šv. Joana Pranciška, kuklioji ir ugningoji mergele,
Šv. Joana Pranciška, drąsioji ir narsioji moterie,
Šv. Joana Pranciška, stiprioji moterie,
Šv. Joana Pranciška, išmintingoji moterie,
Šv. Joana Pranciška, dievobaimingoji moterie,
Šv. Joana Pranciška, skaisčioji moterie,
Šv. Joana Pranciška, ištikimoji ir pastovioji tikėjime,
Šv. Joana Pranciška, visada kupina Dievo meilės,
Šv. Joana Pranciška, meile Dievui liepsnojančioji,
Šv. Joana Pranciška, gailestinga meile artimui degančioji,
Šv. Joana Pranciška, švelniausios širdies,
Šv. Joana Pranciška, nuolankiausios širdies ir dvasios,
Šv. Joana Pranciška, budrioji kuklumo sergėtoja,
Šv. Joana Pranciška, evangelinio neturto tobulai besilaikančioji,
Šv. Joana Pranciška, visas blogybes kantriai ištveriančioji,
Šv. Joana Pranciška, puikybės, tuštybių ir netikrų malonumų priešininke,

Šv. Joana Pranciška, nuolatos užsiėmusi savo vaikų mokytoja,
Šv. Joana Pranciška, auklėjusi Dievo vaikus ir rodžiusi jiems nuolatinio pamaldumo pavyzdį,
Šv. Joana Pranciška, kenčiančių ir ligonių guodėja,
Šv. Joana Pranciška, vargšų maitintoja ir slaugytoja,

Šv. Joana Pranciška, paguoda prašantiems tavo pagalbos,
Šv. Joana Pranciška, saviškių motina,
Šv. Joana Pranciška, Dievo tarnų motina
Šv. Joana Pranciška, nepamirštanti savo žmonių prie motiniško stalo,
Šv. Joana Pranciška, neblėstanti savo vienuolijos garbe ir šlove,
Šv. Joana Pranciška, mūsų džiaugsme ir vainike,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Joana Pranciška!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali ir gailestingasis Dieve, uždegęs savo meile šventąją Joaną Prancišką, ir suteikęs jai nuostabią dvasios tvirtybę siekti tobulumo visose gyvenimo pareigose, per ją malonėjai praturtinti savo Bažnyčią nauja dvasine šeimyna. Suteik mums malonę per jos nuopelnus ir užtarimą, žinant savo silpnumą, tačiau pasitikint Tavo galia, kad Tavo dangiškos malonės padedami įveiktume visus iškilusius sunkumus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Joana Pranciška Šantalietė gimė Dižone, Prancūzijoje, 1572 m., mirė Muleno vizitiečių vienuolyne 1641 m., prancūzų mistikė, drauge su šv. Pranciškumi Salezu ji įkūrė vargšams globoti ir ligoniams slaugyti Aplankymo (vizitiečių) vienuoliją
Apleistų žmonių, našlių, tėvų atskirtų nuo savo vaikų, tėvų netekusių, problemų turinčių su savo giminaičiais globėja.