ŠVENTOJO SEVERINO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus.
Dievo Motina, melski už mus.
Mergelių Mergele, melski už mus.

Šventasis abate Severinai, melski už mus.
Šv. Severinai, Norikos apaštale,
Šv. Severinai, Vokietijos ir Austrijos apaštale ir evangelizuotojau,
Šv. Severinai, Dievo atsiųstas paguosti krikščionis,
Šv. Severinai, gyvenęs neramiais laikais,
Šv. Severinai, kilęs iš garsios romėnų šeimos,
Šv. Severinai, pasirinkęs tylą ir tylėjimą,
Šv. Severinai, pasninkui pasišventęs dykumoje,
Šv. Severinai, troškęs Dievo artumo,
Šv. Severinai, visą gyvenimą praleidęs atgailaudamas,
Šv. Severinai, visiškai pasinėręs į maldą,
Šv. Severinai, švento ir griežto gyvenimo vyre,
Šv. Severinai, ištikimas Kristaus tarne,
Šv. Severinai, didis atgailautojau,
Šv. Severinai, drąsusis tarpininke ir derybininke,
Šv. Severinai, engiamųjų gynėjau,
Šv. Severinai, gerbiamas už savo teisumą,
Šv. Severinai, kuklaus ir saikingo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Severinai, su dideliu rūpesčiu maistą vargšams rinkęs,
Šv. Severinai, kurio rankose dalinamas maistas stebuklingai pasidauginęs,
Šv. Severinai, Dievo apdovanotas pranašiška dvasia,
Šv. Severinai, su karaliumi ir jo dvariškiais gydančia žinia pasidalinęs,
Šv. Severinai, stebuklingai daugelį ligonių pagydęs,
Šv. Severinai, išgelbėjęs Vienos miestą nuo bado ir priešų antpuolių,
Šv. Severinai, išgelbėjęs miestus nuo priešų,
Šv. Severinai, išpranašavęs miestų puolimus ir sunaikinimus,
Šv. Severinai, daugelį drąsinęs pasitikėti, kad pasiruoštų būsimoms nelaimėms,
Šv. Severinai, daugeliui ateinančias nelaimes ir blogybes pranešęs,
Šv. Severinai, maldaudavęs Dievą išgelbėti nusidėjėlius,
Šv. Severinai, nepaklusniems vienuoliams išmeldęs pasitaisymą,
Šv. Severinai, saugojęs ir gelbėjęs miestą, kuriame gyvenai, nuo priešiškų išpuolių,
Šv. Severinai, savo kryžiaus ženklu upės išsiliejimą sustabdęs,
Šv. Severinai, savo malda išlaisvinęs kalinius,
Šv. Severinai, maldoje daugelio kalinių bylas stebuklingai išspręsti paskatinęs,
Šv. Severinai, savo malda išvadavęs laukus nuo kenkėjų,
Šv. Severinai, savuosius vedęs tobulumo keliu,
Šv. Severinai, nedidelio bičiulių vienuolyno įkūrėjau,
Šv. Severinai, savo mokinių už maloningą mokymą pagerbtas,
Šv. Severinai, iki pat savo gyvenimo pabaigos meldęsis, pasninkavęs, budėjęs ir daręs gerus darbus,
Šv. Severinai, savo mirties valandą išpranašavęs,
Šv. Severinai, mirdamas giedojęs psalmę „šlovinkite Viešpatį jo šventuosiuose“,
Šv. Severinai, su žodžiais „Visos dvasios šlovinkit Viešpatį“ užmigęs,
Šv. Severinai, garsus ir po mirties savo dideliais stebuklais,
Šv. Severinai, negendančio po mirties kūno,
Šv. Severinai, visų vargšų tėve,
Šv. Severinai, atsivertusiųjų globėjau,
Šv. Severinai, dėl kurio maldų netikintys pasitaisymo galimybę atranda,
Šv. Severinai, savo malda laukus nuo negandų saugantis,
Šv. Severinai, mūsų ypatingas dangiškasis užtarėjau ir globėjau pas Dievą,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Severino užtarimu, mums gyvenimo atsivertimą suteiki,
Šv. Severino užtarimu, mus nuo visų kūno ir sielos priešų apsaugoti teikis,
Šv. Severino užtarimu, pagalbos ir paguodos vargšams ir vargstantiems teiki,
Šv. Severino užtarimu, ligoniams kantrybę ir sveikatą teiki,
Šv. Severino užtarimu, visus į vieną krikščionišką eiseną suvienyti teikis,
Šv. Severino užtarimu, mums į pagalbą paskutinę mūsų gyvenimo valandą ateiti teikis,
Šv. Severino užtarimu, palaimos mūsų laukams teiki,
Šv. Severino užtarimu, mus nuo kenksmingų potvynių apsaugoti teikis,
Šv. Severino užtarimu, malonę jo dorybėmis sekti teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę artimo meilę ugdyti teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę ieškoti Dievo maldoje ir savo širdies gilumoje teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę pagal krikščionišką mokslą išmokti ir gyventi teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę geros ir nuoširdžios išpažinties siekti teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę savo širdies netikėjimu ar abejingumu neužkietinti teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę šventiems tikintiems, nepaisant sunkumų ir pagundų, tapti teiki,
Šv. Severino užtarimu, malonę tvirtai pagoniškam mentalitetui pasipriešinti teiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Severinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, mūsų geriausias Tėve, apdovanojantis už dorus darbus ir atmetantis prasižengimus, šventojo Severino užtarimu, kuris mylėjo šventą tylą ir liko susikaupęs prieš tave, stiprink mūsų maldos dvasią ir pripildyk mūsų širdis noru visiškai atsiduoti Tau. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Dieve, savo ištikimu tarnu šv. Severinu mokęs tautas tikėjimo, ir išgarsinęs jo gyvenimą daugybe stebuklų, prašome tavęs, per jo nuopelnus ir užtarimą, mus savo malone apšviesti, o po šio gyvenimo pašventink amžinajai palaimai ir priimk į savo išrinktųjų buveinę. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Severinas gimęs 410 m. dabartinėje Italijoje ar Afrikoje, miręs 482 m. Norikoje, dabartinėje Austrijoje
Globėjas nuo bado, linų audėjų, kalinių, vynuogynų.. Iš vokiečių ir lenkų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ