ŠVENTOSIOS VERONIKOS DŽIULIANI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Švenčiausioji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, melski už mus!
Švenčiausioji Marija, Pranciškonų ordino globėja, melski už mus!
Serafiškasis Tėve šv. Pranciškau, melski už mus!
Šventoji Motina Klara, melski už mus!
Šventoji Veronika, melski už mus!
Šv. Veronika, tikrasis Jėzaus paveiksle,
Šv. Veronika, Jėzaus žaizdomis apdovanotoji,
Šv. Veronika, rinktine Dievo Motinos dukra,
Šv. Veronika, Švenčiausiosios Jėzaus Širdies paguoda,
Šv. Veronika, nuostabusis ištikimybės antspaude,
Šv. Veronika, nuolankumo bedugne,
Šv. Veronika, šventojo paklusnumo dukra,
Šv. Veronika, dieviškojo grožio atvaizde,
Šv. Veronika, dieviškosios meilės ugnie,
Šv. Veronika, apaštalinio uolumo liepsna,
Šv. Veronika, puikiosiomis dovanomis apdovanotoji,
Šv. Veronika, šventojo paprastumo akivaizdybe,
Šv. Veronika, meile deganti tyroji siela,
Šv. Veronika, Dangaus ir žemės džiaugsme,
Šv. Veronika, einančiųjų į dangų globėja,
Šv. Veronika, Dievo Bažnyčios degančioji liepsna,
Šv. Veronika, atgailos kankine,
Šv. Veronika, patikėtoji būti prie Išganytojo perverto šono,
Šv. Veronika, auka Dieviškajam teisingumui,
Šv. Veronika, Šventosios Trejybės puotos duona ir vyne,
Šv. Veronika, įtikinamas ir drąsus Kristaus šauksme,
Šv. Veronika, sielų iš skaistyklos vaduotoja,
Šv. Veronika, pragaro nugalėtoja,
Šv. Veronika, demonus bauginantis karde,
Šv. Veronika, Kristaus žaizdų nuostabusis kvape,
Šv. Veronika, Sutuoktinio nuotaka per Kraujo priesaiką,
Šv. Veronika, šventųjų mokslo globėja,
Šv. Veronika, šv. Klaros dukterų šlove,
Šv. Veronika, Kristaus mylimiausioji nuotaka,
Šv. Veronika, garbe vainikuotoji,
Šv. Veronika, mūsų galingoji gynėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus šventoji Veronika Džuliani
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Viešpatie Jėzau Kristau, stebuklingai papuošęs šventąją mergelę Veroniką savo kančios žaizdomis, pasigailėk mūsų ir padėk mums nukryžiuoti savo kūnus, kad pasiektume amžinąjį džiaugsmą. Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen
.

Šventoji Veronika Džiuliani (Veronica Giuliani)
(1660 -1727), Kastelio, Italija, neturtingoji Klarisė kapucinė, mistikė.
VERTĖ: iš italų kalbos Irena Žemaitaitytė