ŠVENTOJO JUOZAPO ANČIETOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Aparesidos Dievo Motina, Brazilijos globėja, melski už mus!
Kandelarijos Dievo Motina, Kanarų salų globėja, melski už mus!
Šv. Juozapai, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtini ir Bažnyčios Globėjau, melski už mus!,
Šv. Ignacai Lojola, Jėzaus draugijos įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Rokai Gonzalesai, Afonsai Rodrigesai ir Jonai Castiljo, melskite už mus!
Pal. Ignacai Azevedo ir Bičiuliai kankiniai, melskite už mus!
Pal. Andriau Soveralai ir Bičiuliai kankiniai,
Visi Dievo šventieji, melskite už mus!
Šventasis Arkangele Mykolai, melski už mus!
Šventasis Brazilijos angele sarge, melski už mus!
Visi šventieji Dievo angelai, melski už mus!

Šventasis Juozapai Ančieta, melski už mus!
Šv. Ančieta, Jėzaus bičiuli,
Šv. Ančieta, Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Ančieta, pamaldusis Švč. Mergelės Marijos mylimas sūnau,
Šv. Ančieta, mylėjęs Dievą visa širdimi, protu ir gabumais,
Šv. Ančieta, autentiškas Kristaus kunige,
Šv. Ančieta, pilnas charizmos Dievo ir žmonių tarne,
Šv. Ančieta, Jėzaus tyrumo sekėjau,
Šv. Ančieta, Jėzaus neturto sekėjau,
Šv. Ančieta, visiškai paklusnusis Dievo Karalystės skelbimui,
Šv. Ančieta, ugningas vadove ir nuolankus pavaldiny,
Šv. Ančieta, visiems gailestingas,
Šv. Ančieta, nuolankus ir nusižeminęs,
Šv. Ančieta, nuosaikus konfliktinėse situacijose,
Šv. Ančieta, savo viso gyvenimo ligoje visus savo nuogąstavimus pavedęs Dievui,
Šv. Ančieta, sekęs Kristų su užsidegimu ir Evangeliniu paprastumu,
Šv. Ančieta, nuo vaikystės jautęs Dievo artumą,
Šv. Ančieta, Jėzuitų pavyzdžio ir žodžių patrauktas tapti Jėzaus draugu,
Šv. Ančieta, degęs viltimi būti misionieriumi,
Šv. Ančieta, palikęs savo namus, kilmę ir patogumus, skelbti Kristų jo nepažįstantiems,
Šv. Ančieta, pasišventęs Brazilijos atsivertimui,
Šv. Ančieta, dosniai ir kūrybingai atsiliepęs į Dievo pašaukimą,
Šv. Ančieta, miestų ir mokyklų steigėjau, rašytojau, katechete ir mokytojau,
Šv. Ančieta, gyvenęs džiunglėse kaip vietinių tautų gyventojas,
Šv. Ančieta, įveikęs didžiausius atstumus būti su labiausiai to reikalingais,
Šv. Ančieta, perėjęs visą Braziliją,
Šv. Ančieta, tobulas humanistas dėl didesnės Dievo garbės,
Šv. Ančieta, didis Evangelijos inkultūruotojau,
Šv. Ančieta, gilus Šventojo Rašto žinove,
Šv. Ančieta, gynęs ir saugojęs prispaustuosius,
Šv. Ančieta, Kristaus džiaugsmo nešėjau,
Šv. Ančieta, daug vargęs ir kentęs nešdamas Evangelijos žinią,
Šv. Ančieta, nuolat vargęs kelionėse su galimybe prarasti gyvybę,
Šv. Ančieta, meilėje ir tarnystėje iki pat mirties,
Šv. Ančieta, Brazilijos apaštale,
Šv. Ančieta, žmogaus teisių gynėjau,
Šv. Ančieta, didis evangeliste,
Šv. Ančieta, nenuvargstantis misionieriau,
Šv. Ančieta, ištikimas vietinių gyventojų drauge,
Šv. Ančieta, vaikų bičiuli,
Šv. Ančieta, jaunimo ugdytojau,
Šv. Ančieta, pasišventęs mokytojau,
Šv. Ančieta, vargšų drauge,
Šv. Ančieta, ligonių patarnautojau,
Šv. Ančieta, taikdary nesantaikose,
Šv. Ančieta, kalinių globėjau,
Šv. Ančieta, kenčiančių smurtą bendrakeleivi,
Šv. Ančieta, tikros kultūros nešėjo pavyzdy,
Šv. Ančieta, gyvenamosios aplinkos mylėtojau,
Šv. Ančieta, Brazilijos ekologijos žinove,
Šv. Ančieta, Brazilijos teatro įkūrėjau ir literatūros pradininke,
Šv. Ančieta, vietinių tautų ir kitokių asmenų globėjau ir gynėjau,
Šv. Ančieta, mokytojų gynėjau,
Šv. Ančieta, didis stebukladary,

Būk mums maloningas, atleisk mums, Viešpatie.
Būk mums maloningas, išklausyk mus, Viešpatie.

Nuo viso blogio,
-Gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visų nuodėmių,
Nuo Žemės naikinimo,
Nuo amžinosios mirties,

Mes nusidėjėliai,
- Meldžiam, išklausyk mus, Viešpatie
Mums atleisti teikis,
Vietines tautas globoti ir saugoti teikis,
Žmonėms meilę Žemei ir jos Ekologijos išsaugojimui įkvėpti ir palaikyti teikis,
Braziliją ir mūsų šalį saugoti teikis,
Mūsų šalies vadovus globoti teikis,
Vadovus pagal savo širdį kreipti teikis,
Vadovams tarpusavio sutarimą duoti teikis,
Mūsų socialinę valdžią ugdyti ir stiprinti teikis,
Mus šventoje tarnystėje Tau, išlaikyti teikis,
Mus paguosti ir mūsų šventose kovose palaikyti teikis,
Visus mūsų geradarius amžinosiomis geradarybėmis apdovanoti teikis,
Žemės vaisių duoti ir išlaikyti teikis,
Taiką ir klestėjimą mūsų šaliai teiki,
Mus visada savo malone aplankyti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Juozpai Ančieta!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, tavo tarnas, šventasis kunigas Juozapas Ančieta švietė pasauliui drąsia ištikimybe tavo valiai; suteik mums malonę, per tokį draugišką užtarėją, sekti jo žingsniais čia žemėje, kad įžengtume ir į tikrąjį gyvenimą amžinybėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

Šventasis Juozapas Ančieta José de Anchieta, Kanarų salos – Brazilija (1534-1597)
Katechetų, vietinių tautų, jų muzikos ir literatūros, sergančiųjų stuburo problemomis, Brazilijos, ekologijos globėjas.
Iš portugalų, anglų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ