ŠVENTOSIOS GENOVAITĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji Prancūzijos šventieji ir kankiniai, melskite už mus!

Šventoji Genovaite, melski už mus!
Šv. Genovaite, Prancūzijos šventoji mergele,
Šv. Genovaite, nuo vaikystės pripildyta Dievu,
Šv. Genovaite, šv. Germanos pašvęsta Dievui,
Šv. Genovaite, vertoji mergele,
Šv. Genovaite, Mergele Dievo malonės apšviestoji,
Šv. Genovaite, švč. Mergelės Marijos džiaugsme,
Šv. Genovaite, tokia miela Marijai,
Šv. Genovaite, tokia maloni Dievui Tėvui,
Šv. Genovaite, tokia mylima Jėzaus Kristaus,
Šv. Genovaite, tokia brangi Šventajai Dvasiai,
Šv. Genovaite, paklusni Šventajai Dvasiai,
Šv. Genovaite, didvyriškai Bažnyčiai atsidavusi,
Šv. Genovaite, Dievo dukros pamaldumo pavyzdy,
Šv. Genovaite, gyvenimo Dievu pavyzdy,
Šv. Genovaite, džiaugsmas gerovėje,
Šv. Genovaite, meilioji ir geroji mergele,
Šv. Genovaite, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Genovaite, askezės pavyzdy,
Šv. Genovaite, maldingumo pavyzdy,
Šv. Genovaite, skaistumo pavyzdy,
Šv. Genovaite, tyrumu prieš šmeižtą triumfavusi,
Šv. Genovaite, vaikiško paklusnumo pavyzdy
Šv. Genovaite, valandų valandas maldoj praleidusi,
Šv. Genovaite, drąsi tikėjimo uolume,
Šv. Genovaite, dėl savo pašaukimo kentėjusi,
Šv. Genovaite, kantrybės įžeidimuose pavyzdy,
Šv. Genovaite, nuolankumo šmeižiant pavyzdy,
Šv. Genovaite, patyrusi priešiškumą , nepriėmimą ir apleidimą,
Šv. Genovaite, stebuklingai vargstančius pamaitinusi,
Šv. Genovaite, su karaliais draugiškai ir reikliai bendravusi,
Šv. Genovaite, išmaniai vadovams patarinėjusi,
Šv. Genovaite, išmintimi pagonis apšvietusi,
Šv. Genovaite, atsimetusius į Bažnyčią sugrąžinanti,
Šv. Genovaite, apgulto miesto pagalba,
Šv. Genovaite, demonus išvariusi,
Šv. Genovaite, Hunų siaube,
Šv. Genovaite, kuklioji dvasininkų pagalbininke,
Šv. Genovaite, apdovanojusi karalių atsakinga draugyste,
Šv. Genovaite, atvesdavusi į Bažnyčią prarastuosius,
Šv. Genovaite, gydžiusi ligonius,
Šv. Genovaite, kitų širdis skaičiusi,
Šv. Genovaite, įtvirtindavus taiką tarp priešų,
Šv. Genovaite, stebuklingai pamaitinusi neturtėlius,
Šv. Genovaite, sušvelnindavusi kalinių gyvenimą,
Šv. Genovaite, sutaikiusi nusidėjėlius su Dievu,
Šv. Genovaite, užjausdavusi kenčiančius vargšus,
Šv. Genovaite, nusidėjėlius su Dievu sutaikanti,
Šv. Genovaite, pasninku ir malda miestą išgelbėjusi,
Šv. Genovaite, kurios atsargumas lydėjo vadus,
Šv. Genovaite, kurios išmintis apšvietė pagonis,
Šv. Genovaite, kurios jėga prikėlė blėstančią drąsą,
Šv. Genovaite, kurios jėga skatinanti klystančių blėstančią drąsą,
Šv. Genovaite, kurios pasninkai ir malda apgynė miestą,
Šv. Genovaite, kurios skaistumas triumfavo prieš melą,
Šv. Genovaite, mažutėlių kančias užjautusi,
Šv. Genovaite, naujasis džiaugsme patiriant gerovę,
Šv. Genovaite, valdžiusi ir sustabdžiusi potvynius,
Šv. Genovaite, mūsų ypatinga globėja,
Šv. Genovaite, Prancūziją ir Paryžių sauganti globėja,
Šv. Genovaite, taiką tarp priešų atkurianti,
Šv. Genovaite, pagalba bado ir maro metu,
Šv. Genovaite, gynėja nuo nelaimių, potvynių ir liūčių,
Šv. Genovaite, apsauga nuo audrų, potvynių ir negandų,
Šv. Genovaite, budriai Paryžių prižiūrinti,
Šv. Genovaite, išvaikanti demonus,
Šv. Genovaite, derliaus saugotoja ir gynėja nuo ugnies, sausros,
Šv. Genovaite, kalinių gyvenimą palengvinanti,
Šv. Genovaite, sauganti tau pamaldžius žmones,
Šv. Genovaite, ypatingoji globėja visame kame,
Šv. Genovaite, kuri priešinaisi armijoms ir drąsinai apgulusius, užtark mus pažinti Dievo tiesos ir teisingumo kryptį.
Šv. Genovaite, anomis dienomis savo atgaila ir malda apsaugojusi Paryžių, užtark pas Dievą mus, mūsų šalį ir visas atsidavusias krikščionių širdis.
Šv. Genovaite, kuri gydei ligonius ir maitinai alkanus, užtark mus gauti Dievo šviesos ir jėgų, pasipriešinti pagundai.
Šv. Genovaite, kuri per amžius niekada nenustoji rūpintis savo tauta, užtark mus, kad laikytumėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymų.
Šv. Genovaite, kuri rūpinaisi vargšais, globojai sergančius, apleistus ir bedarbius, užtark visus stokojančius ir mažuosius.
Šv. Genovaite, davus šventumo pavyzdį, savo pavyzdžiu drąsink mus visada ieškoti Dievo ir tarnauti Jam per savo brolius ir seseris.

Šv. Genovaitės užtarimu, suteik savo galingos apsaugos,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Šv. Genovaitės užtarimu, palaimink mane,
Šv. Genovaitės užtarimu, palaimink mano šeimą, mano draugus, visus, už kuriuos turiu melstis.
Šv. Genovaitės užtarimu, palaimink mūsų namus.
Šv. Genovaitės užtarimu, patrauk nuo mūsų visus pavojus, kurie mus gąsdina.
Šv. Genovaitės užtarimu, apsaugok krikščiones motinas ir padovanok jų vaikams Krikšto malonę.
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik mums darbą ir viską, kas būtina šiame laikiname gyvenime.
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik mums malonę gyventi ir mirti vienybėje su Dievu ir vieną dieną džiaugsmą išvysti Jį danguje.
Šv. Genovaitės užtarimu, tebus amžina šlovė Dievui, sukūrusiam mus ir atpirkusiam mus ant Kryžiaus,
Šv. Genovaitės užtarimu, saugok mano kūną ir sielą,
Šv. Genovaitės užtarimu, saugok nuo visų nuodėmių,
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik kuklios širdies gerovėje,
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik kantrybės sunkumuose
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik nuodėmių atleidimo
Šv. Genovaitės užtarimu, suteik tėvams bei draugams gerą gyvenimą ir rojų,
Šv. Genovaitės užtarimu, blogį pašalink,
Šv. Genovaitės užtarimu, geruosius ramybėje išlaikyk,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Genovaite!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, suteik mums išminties ir meilės dvasią, kuria pripildei savo dukrą šv. Genovaitę, kad, dėmesingai tarnaudami ir siekdami vykdyti Tavo valią, patiktume Tau savo tikėjimu ir darbais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventoji Genovaitė (pranc) Geneviève, (lat) Genovefa, Genoveva gimė 419–422 Nantera, mirė 502–512 Paryžius, Prancūziija.
Paryžiaus, nuo ligų ir nelaimių globėja..
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, iš prancūzų, anglų kalbų JB, kun. Mindaugas Malinauskas SJ