ŠVENTOJO HUBERTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Hubertai, melski už mus!
Šv. Hubertai, pripildytasis malonėmis, ką ir reiškia tavasis vardas,
Šv. Hubertai, asmeniškai paties Jėzaus Kristaus pašauktas nuoširdžiam atsivertimui,
Šv. Hubertai, pamaldusis Dievo Motinos tarne,
Šv. Hubertai, pavyzdingasis Švč. Mergelės Marijos garbintojau,
Šv. Hubertai, padabintas nekalčiausiosios Dievo Motinos šlovės drabužiais,
Šv. Hubertai, paklusnusis dieviškajam pašaukimui,
Šv. Hubertai, drąsiai paniekinęs tuščiagarbį pasaulį,
Šv. Hubertai, uolusis pasišventėli Dievo tarnybai,
Šv. Hubertai, troškimų kankiny, ilgėjęsis kankinių kelio,
Šv. Hubertai, patriarchų ir apaštalų sekėjau,
Šv. Hubertai, uolusis apaštalų pasekėjau,
Šv. Hubertai, angelų bičiuli,
Šv. Hubertai, dar būdamas pagonimi medžiojęs ir pamatęs Kristų tarp elnio ragų,
Šv. Hubertai, nuo savo pašaukimo momento tapęs labai paklusniu visiems Nukryžiuotojo Viešpaties įkvėpimams,
Šv. Hubertai, pamokytas ir pakrikštytas šv. Lamberto,
Šv. Hubertai, ištikimasis šv. Lamberto šventumo pasekėjau,
Šv. Hubertai, amžiams atsisakęs visų tuštybių ir pasaulio žavesio,
Šv. Hubertai, angelo paskeltasis Liežė kankinio vyskupo šv. Lamberto įpėdiniu,
Šv. Hubertai, po šv. Lamberto kankinystės, paskirtas vyskupu jo vietoje,
Šv. Hubertai, kaip rūpestingasis ganytojas, uoliai vadovavęs tau patikėtoms avims,
Šv. Hubertai, išdalijęs visas savo gėrybes neturtingiems Kristaus nariams,
Šv. Hubertai, kaip vandens ištroškęs elnias, troškęs išgelbėti savuosius ganomuosius,
Šv. Hubertai, griežtai pasninkavęs ir uoliai meldęsis,
Šv. Hubertai, skelbdamas dieviškąjį žodį, atvertęs visą Ardėnų ir Brabanto kraštą į išganingąjį tikėjimą,
Šv. Hubertai, šlovingasis Ardėnų apaštale,
Šv. Hubertai, nuvertę stabų šventyklas ir įkūręs Dievui pašvęstas bažnyčias bei garbinimo vietas,
Šv. Hubertai, nuostabusis Dievo žodžio skelbėjau,
Šv. Hubertai, ištikimasis Dievo šlovės ir artimo išganymo skelbėjau,
Šv. Hubertai, uoliai kovojantis su stabmeldyste,
Šv. Hubertai, rūpestingasis Dievo vardo skelbėjau,
Šv. Hubertai, nenumaldomas visų nusižengimų priešininke,
Šv. Hubertai, uolusis Evangelijos apaštale,
Šv. Hubertai, nuostabusis Dievo Žodžio skelbėjau, daręs tiek daug stebuklų savo ganomiesiems,
Šv. Hubertai, jautrusis katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Hubertai, uoliai besirūpinantis užkietėjusių nusidėjėlių atsivertimu,
Šv. Hubertai, angelų bičiuli, sutrikdęs nedorėlius,
Šv. Hubertai, puikusis visų dorybių pavyzdy,
Šv. Hubertai, uolusis visame, kas teikia Dievui garbę,
Šv. Hubertai, angele serafime savo didžiule meile,
Šv. Hubertai, tvirtai pasitikintis dieviškąja Apvaizda,
Šv. Hubertai, išskirtinai sustiprintas tikėjime,
Šv. Hubertai, visame kame ieškojęs nusižeminti,
Šv. Hubertai, maldos vyre, visuomet besimeldžiantis Dievui,
Šv. Hubertai, dosnusis vargšų, našlių ir našlaičių tėve,
Šv. Hubertai, Dievo tobulumo ir šventumo atspindy,
Šv. Hubertai, tyrumo, ramybės ir teisingumo pavyzdy,
Šv. Hubertai, pripildytasis visomis Šventosios Dvasios dovanomis,
Šv. Hubertai, vyskupų perle ir pasididžiavime,
Šv. Hubertai, nuostabusis stebukladary savo gyvenime ir po savo mirties,
Šv. Hubertai, žavusis stebuklingais ženklais, darantis tiek daug stebuklų,
Šv. Hubertai, gailestingasis sielos ir kūno gydytojau,
Šv. Hubertai, kasdien gydantis pasiutligės ištiktus žmones ir gyvūnus,
Šv. Hubertai, veiksmingas vaiste tiems, kurie varginami ar apsėsti velnio,
Šv. Hubertai, pragaro siaube ir demonų neganda,
Šv. Hubertai, kurio vardo šaukimasis atitraukia demonus ,
Šv. Hubertai, medžiotojų ir girininkų globėjau,
Šv. Hubertai, puikusis pagalbininke poreikiuose,
Šv. Hubertai, kurio pagalbos neįmanoma prašyti ir likti neišklausytiems,
Šv. Hubertai, ypatingas globėjau ir priebėga nuo pasiutusių gyvūnų įkandimo,
Šv. Hubertai, išvaduotojau iš silpnaprotystės ir beprotystės,
Šv. Hubertai, šlovingasis danguje,
Šv. Hubertai, kurio šlovingas kūnas daug metų po mirties buvo rastas, visiškai nesugedęs ir skleidžiantis dangaus kvapą,
Šv. Hubertai, mūsų galingasis gynėjau ir globėjau,

Nuo demonų spąstų, šv. Huberto užtarimu, saugok mus, Viešpatie.
Nuo užkrečiamų ligų, šv. Huberto užtarimu, saugok mus, Viešpatie.
Nuo staigios ir netikėtos mirties, šv. Huberto užtarimu, saugok mus, Viešpatie.
Nuo visokio blogio, šv. Huberto užtarimu, saugok mus, Viešpatie.
Visada ir visur, šv. Huberto užtarimu, saugok mus, Viešpatie.
Visą gyvenimą, šv. Huberto užtarimu, lydėk mus, Viešpatie.
Visuose skausmuose ir negandose, šv. Huberto užtarimu, paguosk mus, Viešpatie.
Mirties valandą, šv. Huberto užtarimu, gink mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Hubertai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, vyriausiasis Ganytojau ir visų tikinčiųjų Vadove, pasirinkęs savo tarnu šv. Hubertą kaip gerąjį ganytoją ir pripildęs jį Šventąja Dvasia, kad jam patikėta kaimenė ganytųsi ištikimai ir uoliai bei būtų vedama į amžinąjį gyvenimą, meldžiame, malonėk dėl jo nuopelnų ir užtarimo apsaugoti mus nuo viso blogio, apdovanok mus visomis dangiškomis gėrybėmis ir leisk mums pasiekti amžinąją laimę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Hubertas (Hubert, Hubertus)
Gimė apie 656 metus – mirė 727 metais Liežė, Prancūzijoje.
Ardėnų apaštalas, medžiotojų, optikų, matematikų, metalo apdirbėjų globėjas.
Vertė kun.MMSJ iš lenkų, olandų ir prancūzų kalbų