Šv. Izidoriaus Artojo litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis lzidoriau, melski už mus!
Šv. lzidoriau, palaimintasis artojau,
Šv. lzidoriau, ištikimas Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, gyvu tikėjimu degantysis,
Šv. lzidoriau, maldoje uolusis,
Šv. lzidoriau, karštas Švenčiausiojo Sakramento mylėtojau,
Šv. lzidoriau, Dievo sukurto pasaulio mylėtojau,
Šv. lzidoriau, neturto mylėtojau,
Šv. lzidoriau, tikėjimo išpažinėjau,
Šv. lzidoriau, angelų globojamasis,
Šv. lzidoriau, nusižeminimo pavyzdy,
Šv. lzidoriau, vaikiško pamaldumo pavyzdy,
Šv. lzidoriau, darbininkų pavyzdy,
Šv. lzidoriau, savo pareigai ištikimasis,
Šv. lzidoriau, lauko darbų nuvargintasis,
Šv. lzidoriau, laimingasis ūkininke,
Šv. lzidoriau, dievobaimingasis darbininke,
Šv. lzidoriau, paprastumu žavintysis,
Šv. lzidoriau, dangaus išminties pilnasis,
Šv. lzidoriau, gerasis ir tobulasis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, maloningasis ir tylusis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, nuolankusis ir teisingasis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, įžvalgusis ir gailestingasis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, sąžiningasis ir dievobaimingasis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, blaivusis ir svetimo gero netrokštantis Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, šventiems Dievo įsakymams įsipareigojęs Dievo tarne,
Šv. lzidoriau, savo valdytojams paklusnusis,
Šv. lzidoriau, Dievo mokytasis,
Šv. lzidoriau, angelams prilygintasis,
Šv. lzidoriau, prie šventųjų priskirtasis,
Šv. lzidoriau, labiau už karalius išaukštintasis,
Šv. lzidoriau, didžiai kantrusis,
Šv. lzidoriau, didžiai nuolankusis,
Šv. lzidoriau, didžiai skaistusis,
Šv. lzidoriau, didžiai teisingasis,
Šv. lzidoriau, didžiai paklusnusis,
Šv. lzidoriau, didžiai tikintysis,
Šv. lzidoriau, didžiai dėkingasis,
Šv. lzidoriau, ūkininkų globėjau,
Šv. lzidoriau, garsusis sielų purentojau,
Šv. lzidoriau, šeimos gyvenimo parama,
Šv. lzidoriau, žemdirbių drauge ,
Šv. lzidoriau, neturtingų žmonių globėjau,
Šv. lzidoriau, mūsų puošmena ir paguoda,
Šv. lzidoriau, vargšų tėve,
Šv. lzidoriau, stebukladario dovana apdovanotasis,
Šv. lzidoriau, per suteiktą tau malonę ir meilę,
Šv. lzidoriau, per savo nuolankumą, auką ir gailestingumą,
Šv. lzidoriau, kad mes iš nuodėmių pakiltume,
Šv. lzidoriau, kad savo gyvenimą patobulintume,
Šv. lzidoriau, kad Dievo malonę priimtume,
Šv. lzidoriau, kad tavo pavyzdžiu sektume,
Šv. lzidoriau, kad nuo amžinosios bausmės ir nuo visokio blogio laisvi būtume,
Šv. lzidoriau, kad šiame pasaulyje neįklimptume,
Šv. lzidoriau, kad visada Viešpatį Dievą prisimintume,
Šv. lzidoriau, kad visa širdimi Dievą mylėtume,
Šv. lzidoriau, kad nuo bado ir karo apsaugoti būtume,
Šv. lzidoriau, kad Teismo dieną Dievo dešinėje stovėtume,
Šv. lzidoriau, kad tavo pagalbos mirties akivaizdoje sulauktume,
Šv. lzidoriau, kad Viešpatį Jėzų su tavimi danguje išvystume,
Šv. lzidoriau, kad su Marija ir su tavimi amžiais džiaugtumės,
Jėzau, mūsų Viešpatie. Meldžiam tave, išklausyk mus.
Visus žemdirbius globoti teikis,
Tikrą supratimą, kaip rūpintis žeme, žmonėms dovanoti teikis,
Gebėjimą prižiūrėti žemę ir gyvulius žmonėms dovanoti teikis,
Žemei derlių duoti ir jį saugoti teikis,
Mūsų laukus palaiminti teikis,
Visus kaimo dvasinius ganytojus saugoti teikis,
Taiką ir darną mūsų namuose saugoti teikis,
Mūsų širdis pakylėtas į Tave išlaikyti teikis,
Būk mums gailestingas, pasigailėk mūsų, Viešpatie,
Būk mums gailestingas, maloningai išklausyk mus, Viešpatie.
Nuo žaibų ir audrų saugok mus, Viešpatie.
Nuo ligų ir potvynių saugok mus, Viešpatie.
Nuo vėjo ir sausros saugok mus, Viešpatie.
Nuo krušos ir audros saugok mus, Viešpatie.
Nuo vabzdžių rykštės saugok mus, Viešpatie.
Nuo savanaudiškumo dvasios saugok mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis lzidoriau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Suteik mums, Viešpatie, kad, šventojo žemdirbio lzidoriaus užtariami, mes sektume jo kantrybės ir nuolankumo pavyzdžiu, o ištikimai eidami jo pėdomis gyvenimo saulėlydyje galėtume atnešti gausų savo nuopelnų ir gerų darbų derlių Tau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Gegužės 15 d. minimas Šventasis Izidorius Artojas
1080-1172, Madridas, Ispanija
Šeimos vyras, ūkininkas
VERTĖ: iš vokiečių kalbos Laima Bogdelienė