ŠV. ŠEIMOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, kuris žmogumi tapęs iš meilės mums, šeimos ryšius padarei kilnius ir juos pašventinai, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Marija ir Juozapai, kuriuos visas pasaulis garbina kaip Šventąją Šeimą, gelbėkite mus
Šventoji Šeima, Švč. Trejybės atvaizde žemėje gelbėk mus.
Šventoji Šeima, tobulas visų dorybių pavyzdy,
Šventoji Šeima, nepriimta Betliejaus žmonių, bet angelų giesmės išaukštinta,
Šventoji Šeima, kuri sulaukei piemenų pagarbos ir išminčių dovanų,
Šventoji Šeima, šventojo senelio Simeono išaukštinta,
Šventoji Šeima, persekiota ir priversta slapstytis pagonių žemėje,
Šventoji Šeima, kuri gyveni pasislėpusi ir neatpažinta,
Šventoji Šeima, ištikima Viešpaties įstatymams, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, krikščioniškoje dvasioje atgimdytų šeimų pavyzdy, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios galva yra tėviškumo pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios motina yra motiniškumo pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios Sūnus yra paklusnumo ir sūniškos meilės pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, visų krikščioniškųjų šeimų saugotoja ir globėja, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, mūsų prieglobsti gyvenime ir viltie mirties valandą, gelbėk mus.
Nuo visko, kas gali iš mūsų atimti ramybę ir širdžių vienybę, o Šventoji Šeima,  išlaisvink mus.
Iš pasaulio malonumų, o Šventoji Šeima,
Iš širdžių nevilties, o Šventoji Šeima,
Iš prisirišimo prie žemiškųjų gėrybių, o Šventoji Šeima,
Iš tuščios garbės troškimo, o Šventoji Šeima,
Nuo abejingumo Dievo tarnyboje, o Šventoji Šeima,
Nuo blogos mirties, o Šventoji Šeima,
Dėl tobulos Tavo širdžių vienybės, o Šventoji Šeima,  išklausyk mus.
Dėl Tavo neturto ir Tavo nuolankumo, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo tobulo paklusnumo, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo kančių ir skausmingų išgyvenimų, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo darbo ir Tavo sunkumų, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo maldų ir Tavo tylos, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo veiksmų tobulumo, o Šventoji Šeima,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie.
K. O garbingoji Šventoji Šeima, mes su meile ir pasitikėjimu glaudžiamės prie Tavęs.
A. Leisk pajusti Tavo išganingos apsaugos poveikį.