ŠVENTOJO AMBRAZIEJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Ambraziejau Milanieti, melski už mus!
Šv. Ambraziejau, palaimintasis Dievo tarne,
Šv. Ambraziejau, tikrasis tikinčiųjų ganytojau ir Bažnyčios daktare,
Šv. Ambraziejau, kuriam Kristus buvo viskas,
Šv. Ambraziejau, kuriam Kristus buvo visa išmintis,
Šv. Ambraziejau, kuris kalbėdamas visiškai Šventąja Dvasia pasitikėjo,
Šv. Ambraziejau, tobulas ganytojau, liturgininke ir mistike,
Šv. Ambraziejau, ypatingų žinių ir išminties malonės gavėjau,
Šv. Ambraziejau, laisvės ir taikos simboli didžiųjų kultūrinių ir socialinių permainų laikais,
Šv. Ambraziejau, ambroziškosios liturgijos tėve,
Šv. Ambraziejau, dar nekrikštytas būdamas sutaikęs besipykstančius dėl vyskupo įpėdinystės,
Šv. Ambraziejau, dėl savo išminties Milano vyskupu išrinktas,
Šv. Ambraziejau, vyskupo tarnystę kaip Dievo valią priėmęs,
Šv. Ambraziejau, šlovingasis arkivyskupe,
Šv. Ambraziejau, savo turtus vargšams išdalijęs,
Šv. Ambraziejau, visų krikščioniškųjų dorybių pavyzdy,
Šv. Ambraziejau, Dievo valiai klusnusis,
Šv. Ambraziejau, taikus ir romios širdies, visiems prieinamas ir visiems meilę rodęs,
Šv. Ambraziejau, apaštališko tvirtumo pavyzdy,
Šv. Ambraziejau, tiesą labiau už viską mylėjęs,
Šv. Ambraziejau, nuostabia iškalba, saldžia kaip medus ir skaudžia kaip rimbas, Dievo apdovanotas,
Šv. Ambraziejau, pagerbimo ir išaukštinimo visaip vengęs,
Šv. Ambraziejau, su blogiu be atodairos kovojęs ir nesutarimus derybomis malšinęs,
Šv. Ambraziejau, savo ir kitų blogus įpročius labiau nei visus priešus įveikti siekęs,
Šv. Ambraziejau, sielas kaip didžiausią Bažnyčios turtą gelbėti pasiryžęs,
Šv. Ambraziejau, protus nuo paklydimų ir sąžines nuo nelaisvės ypatingai saugojęs,
Šv. Ambraziejau, perkeitęs puolusiųjų širdis, savo pavyzdžiu vesdamas pas Dievą,
Šv. Ambraziejau, tobulo pažinimo ir tobulos meilės vadove, plačiai pripažintas Vakarų Bažnyčioje,
Šv. Ambraziejau, savo kalba kaip medumi gydęs,
Šv. Ambraziejau, Bažnyčios viršenybę virš visų kitų valdžių skelbęs,
Šv. Ambraziejau, bažnytinės muzikos tėve ir liturgijos reformatoriau,
Šv. Ambraziejau, garsusis ir žymusis savo meto pamokslininke, žmonių širdis uždegęs,
Šv. Ambraziejau, imperatorių viešai išpažinti savo nuodėmes privertęs,
Šv. Ambraziejau, dvasinis šv. Augustino tėve, jį mokęs ir krikštijęs,
Šv. Ambraziejau, pastoracine, katechetine ir sakramentine veikla Bažnyčią atgaivinti siekęs,
Šv. Ambraziejau, ištikimas Jėzau tarne, savo Bažnyčią ir tikrąją tikėjimo doktriną nuo eretikų ryžtingai gynęs,
Šv. Ambraziejau, apdovanotas tikėjimu, supratimu ir talentu skelbti išganingus Evangelijos žodžius,
Šv. Ambraziejau, kurio kalba kaip medaus korys, sklidinas Dievo žodžio,
Šv. Ambraziejau, Bažnyčios tradicijos turtingumą perpratęs, atskleidęs ir juo dalijęsis,
Šv. Ambraziejau, savo įsitikinimų visą gyvenimą ginti nebijojęs,
Šv. Ambraziejau, puikusis tikėjimo mokytojau, visos žemės mokytoju tapęs,
Šv. Ambraziejau, tiesą valdžios galiūnams drąsiai skelbęs,
Šv. Ambraziejau, pasaulio valdžiai jos vietą Bažnyčioje nurodęs,
Šv. Ambraziejau, dangiška iškalba visų širdis laimėjęs,
Šv. Ambraziejau, svarbių Bažnyčios mokymo ir vadovavimo dokumentų paskelbęs,
Šv. Ambraziejau, raštų apie Bažnyčios istoriją, filosofiją ir liturgiją palikęs,
Šv. Ambraziejau, savo raštais didelę įtaką Bažnyčioje per amžius daręs,
Šv. Ambraziejau, sielovadoje nekaltybės ir kankinystės vertę pabrėžęs,
Šv. Ambraziejau, išmokti ir pamilti krikščionybės tiesas padėti mokėjęs,
Šv. Ambraziejau, visą gyvenimą tikėjimo tiesas nuo erezijų ir bedievystės gynęs,
Šv. Ambraziejau, šventasis visų bitininkų globėjau,
Šv. Ambraziejau, galingasis mūsų užtarėjau,
Kad visada ieškotume tiesos,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad mūsų akys ir širdys būtų atviros Tavo artumui,
Kad per šv. Mišias ir maldoje būtume klusnesni ir atviresni Tavo mokymui,
Kad žinotume, kaip Tave visur surasti ir visuose Tavo kūriniuose mylėti,
Kad būtume padrąsinti, kai bus sunku mokytis ir kai būsime gundomi pasiduoti,
Kad mokytumės kiekvieną gyvenimo dieną,
Kad galėtume suvokti tiesą, kai ji mums bus rodoma,
Kad suvoktume, kad visos žinios veda pas Tave,
Kad gyventume ieškodami tiesos ir išminties,
Kad darbuotumės Tavo garbei kaip bičių avilys,
Kad mūsų darbai tarnautų meilei ir žmonijos gėriui,
Kad Kristus ir dideliuose, ir mažuose reikaluose visada svarbiausias būtų,
Kad ryžtingai ieškotume Tiesos, nepaisydami asmeninės kainos,
Kad sulauktume Dievo malonės panaudoti savo žinias mylėdami, tarnaudami ir kurdami Jo karalystę žemėje,
Kad per šv. Mišias ir maldoje visada būtume atviri klausytis ir mokytis,
Kad savo dovanas ir talentus visada panaudotume Dievo tarnybai ir Išganytojo misijai,
Kad mūsų bendruomenė toliau klestėtų ir tarnautų tikriems ir teisėtiems Bažnyčios ir pasaulio poreikiams pagal mūsų dangiškojo Tėvo švenčiausią ir tobuliausią valią,
Kad šlovintume Dievą vykdydami savo misiją padėti tėvams ugdyti vaikus mokymu, pagrįstu katalikų tikėjimu,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus šventasis Ambraziejau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės.
Dieve, davęs mums vyskupą šv. Ambraziejų kaip išskirtinį katalikų tikėjimo mokytoją ir apaštališkos stiprybės pavyzdį, pažadink savo Bažnyčioje žmonių, kurie vadovautų jai drąsiai ir išmintingai. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Ambraziejus  gimė apie 340 metus dabartiniame Tryre, Vokietija; mirė 397 metais, Milane, Italijoje. Vyskupas, Bažnyčios daktaras.
Bičių ir bitininkų, žvakių gamintojų, naminių gyvūnų, mokymosi, mokinių, studentų ir elgetų globėjas.
I
š italų, lenkų, anglų kalbų vertė ir kūrė JB, kun. Mindaugas Malinauskas SJ