PALAIMINTOSIOS ELŽBIETOS SANNOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, apaštalų karaliene, melski už mus.
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus.
Šventasis Vincentai Pallotti, melski už mus.
Palaimintoji Elžbieta, melski už mus.
Pal. Elžbieta, Sardinijos gėle,
Pal. Elžbieta, Romos brangakmeni,
Pal. Elžbieta, pamaldžioji moterie,
Pal. Elžbieta, ištikimoji sutuoktine
Pal. Elžbieta, rūpestinga motina,
Pal. Elžbieta, našle pasišventusioji Dievui,
Pal. Elžbieta, pasišventusi Dievo tarnystei,
Pal. Elžbieta, uolioji Dieviškosios Švenčiausiosios Trejybės garbintoja,
Pal. Elžbieta, ištikimoji Kristaus sekėja,
Pal. Elžbieta, Kristaus ir Bažnyčios tarnaite,
Pal. Elžbieta, paklusnumo Dievo valiai pavyzdy,
Pal. Elžbieta, nuolankumo pavyzdy,
Pal. Elžbieta, neturto pavyzdy,
Pal. Elžbieta, meilės pavyzdy,
Pal. Elžbieta, nuostabi dorybių puokšte,
Pal. Elžbieta, išminties rinkiny,
Pal. Elžbieta, Šventosios Dvasios inde,
Pal. Elžbieta, katalikų tikėjimo mokytoja,
Pal. Elžbieta, vaikų ir jaunimo mokytoja,
Pal. Elžbieta, dvasinė kunigų pašaukimo motina,
Pal. Elžbieta, kardinolų ir vyskupų pagalbininke,
Pal. Elžbieta, neįgaliųjų globėja,
Pal. Elžbieta, našlių ir našlaičių saugotoja,
Pal. Elžbieta, kenčiančiųjų guodėja,
Pal. Elžbieta, guodėja mirties valandą,
Pal. Elžbieta, piligrimų gide,
Pal. Elžbieta, rodančioji mums kelią į Dievą,
Pal. Elžbieta, geroji samariete mokanti mus meilės,
Pal. Elžbieta, parama neturtingiesiems,
Pal. Elžbieta, balzame raminantis sužeistųjų skausmą,
Pal. Elžbieta, badaujančiųjų duona,
Pal. Elžbieta, ramybės aliejau,
Pal. Elžbieta, mergelių gynėja,
Pal. Elžbieta, Dievo malonės stebukle,
Pal. Elžbieta, Dievo šlovės giesme,
Pal. Elžbieta, sardiniečių motina
Pal. Elžbieta, Italijos žmonių pasigyrime,
Pal. Elžbieta, šventojo Pranciškaus tretininke,
Pal. Elžbieta, šventojo Vincento Pallotti dvasine sese,
Pal. Elžbieta, uolioji šventojo Vincento Pallotti bendradarbe,
Pal. Elžbieta, puikioji Katalikų Apaštalavimo susivienijimo nare,
Pal. Elžbieta, Pallotti šeimos papuošale,
Pal. Elžbieta, mūsų motina ir seserie,
Pal. Elžbieta, mūsų užtarėja.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Elžbieta Sanna!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kuris palaimintoje Elžbietoje Sannoje atlikai didelius tavo meilės stebuklus, leisk ir mums sekti jos pasiaukojančia meile ir rūpintis tavo Bažnyčios narių poreikiais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vasario 17 d. palaimintoji Elžbieta Sanna, (1788 Sardinija 1857 Roma)
iš lenkų kalbos vertė kun. MMSJ