ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS iš Pietrelčinos LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus,
Tėve Dangaus Dieve – pasigailėk mūsų,
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve – pasigailėk mūsų,
Šventoji Dvasia Dieve,
Šventoji Trejybe Vienas Dieve pasigailėk mūsų,
Šventoji Marija – melskis už mus,
Visi Dievo šventieji ir šventosios,
Šventasis Tėve Pijau,
Ištikimas Šventosios Dvasios įkvėpimams,
Pamilęs nuolankume ir neturte Jėzų Kristų,
Uolusis Jėzaus Kristaus kunige,
Ištikimas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio sekėjas,
Savo kūne nešiojęs Išganytojo kančios žaizdas,
Besidžiaugiantis antgamtinėmis dovanomis,
Pranciškomį vienuolijos ordino pažiba,
Nešantis pasauliui gėrį ir taiką,
Išrinktasis šventumo ir malonės inde,
Nenuilstantis taikytojau su Dievu,
Pragaro dvasių siaube,
Laimintis širdis paprastumu ir Dievo žodžio jėga,
Mokantis labiau pavyzdžiu nei žodžiu,
Dievo ir artimo meilės pavyzdy,
Sutinkantis Kristų kiekviename žmoguje, Kenčiančiųjų globėjau,
Nelaimingųjų ramintojau,
Kenčiantis pažeminimus su kantrumu
Tvirtas priešingybėse,
Pranciškoniškojo neturto pavyzdy,
Kunigiškos skaistybės pavyzdy,
Tobulo paklusnumo vyre,
Paslėpto gyvenimo mylėtojau,
Maldos, susikaupimo ir kontempliacijos vyre,
Traukiantis prie Kristaus maldos mokytojau,
Galingas užtarėjau pas Dievą,
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Atleisk mums Viešpatie,
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Išklausyk mus Viešpatie,
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk mūsų Viešpatie.
- Melskis už mus, Šventasis Pijau,
- Kad taptume verti Kristaus žadėjimų
Melskimės.
Dieve, Tu davei, kad Šventasis Tėvas Pijus gyvenimas nuolankume ir neturte tapo panašiu į Tavo Sūnų Jėzų Kristų: suteik prašome Tavęs, kad sekdami tuo pačiu keliu su jo pagalba sektume Tavo Sūnų ir susivienytume su Tavimi pilni džiaugsmo ir meilės. Amen.