ŠVENTOJO IRENĖJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!

Šventasis Irenėjau, melski už mus!
Šv. Irenėjau, mylimojo Jėzaus mokinio šv. Jono dvasinis sūnau,
Šv. Irenėjau, degantis Šventosios Dvasios žibinte,
Šv. Irenėjau, nuolankus ir ištikimas Kristaus sekėjau,
Šv. Irenėjau, mylimasis Dangiškojo Tėvo vaike,
Šv. Irenėjau, Galijos apaštale,
Šv. Irenėjau, naujo Prancūzijos gyvenimo aušra,
Šv. Irenėjau, Liono džiaugsme ir Prancūzijos šlove,
Šv. Irenėjau, dvasinis mokytojau, vedantis mus į Dievo karalystę,
Šv. Irenėjau, neprilygstamas mokytojau, mokantis kiekviename žmoguje pamatyti Dievo atspindį,
Šv. Irenėjau, gyvosios tiesos ramsti,
Šv. Irenėjau, visuotinės Katalikų Bažnyčios daktare,
Šv. Irenėjau, tikrojo pažinimo šviesa,
Šv. Irenėjau, trykštantis tikrojo tikėjimo išpažinimo šaltini,
Šv. Irenėjau, erezijų ir melo griovėjau,
Šv. Irenėjau, spindinčioji tiesos dogmų saule,
Šv. Irenėjau, plačioji katalikų tikėjimo jūra,
Šv. Irenėjau, svaiginantis dorybių vynmedi,
Šv. Irenėjau, taikos vardo nešėjau,
Šv. Irenėjau, vyskupo ir tikėjimo vadovo pavyzdy,
Šv. Irenėjau, mūsų sielų gaivintojau,
Šv. Irenėjau, tvirtasis mūsų rėmėjau,
Šv. Irenėjau, neklystantis mūsų vadove,
Šv. Irenėjau, mylimasis mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Irenėjau Lionieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės.
Dieve, savo šventajam tarnui, kankiniui ir vyskupui Irenėjui suteikęs malonę Bažnyčios mokymo tiesa sunaikinti erezijas ir džiaugsmingai sustiprinti Bažnyčios ramybę, meldžiame Tave, padaryk, kad žmonės būtų ištikimi šventajam katalikų tikėjimui, ir duok jiems savo ramybės šiais neramiais laikais. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris kartu su Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Šventasis Irenėjus iš Liono, vyskupas ir kankinys, Bažnyčios Tėvas
Gimęs apie 125 m. – miręs apie 200 m.
Apologetų, tikėjimo tiesų gynėjų ir katechetų, tikėjimo tiesų mokytojų globėjas
Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ