ŠVENTOSIOS JOANOS MOLOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Joana, melski už mus!
Šv. Joana, pamaldžioji dukra,
Šv. Joana, ištikimoji žmona,
Šv. Joana, drąsioji motina,
Šv. Joana, Katalikų akcijos entuziaste,
Šv. Joana, bebaime gydytoja,
Šv. Joana, neturtingųjų pagalba,
Šv. Joana, visada besisauganti mirtinos nuodėmės,
Šv. Joana, deganti meile Šventajai Eucharistijai,
Šv. Joana, atsidavusi Jėzui ir Marijai,
Šv. Joana, kovotoja už gyvybės šventumą,
Šv. Joana, apaštalavimo pavyzdy,
Šv. Joana, nuolankumo ir paprastumo pavyzdy,
Šv. Joana, Dievo šypsena,
Šv. Joana, sveikatos grąžintoja,
Šv . Joana, gimdymų ir motinų globėja,
Šv. Joana, pasiryžusi aukai ir kančiai,
Šv. Joana, stebuklus dovanojanti,
Nuo mirtinos nuodėmės, gelbėk mus, Viešpatie,
Nuo mirties kultūros spąstų,
Nuo skausmo ir kančių baimės,
Nuo bailaus atsitraukimo susidūrus su šiuolaikine kultūra,
Nuo visokio kūno ir sielos blogio,
Per šv. Joanos užtarimą, saugok mus Viešpatie,
Visą mūsų gyvenimą,
Nuo kontracepcijos ir sterilizacijos vilionių,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Joana!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Viešpatie Dieve, tegu pamaldus šv. Joanos Molos, gyvybės sąjūdžio globėjos, atminimas drąsina ir moko tuos, kurie uoliai skelbia žmogaus gyvybės šventumą. Suteik džiaugsmo savo Bažnyčiai, kad Ji, stiprinama Tavo dvasiniu palydėjimu ir malonėmis, pasiektų amžinąjį džiaugsmą. Amen.

balandžio 28 d. minima Šventoji Joana Mola (Gianna Beretta Molla)
(1922 – 1962) italė pediatrė