ŠVENTOJO PETRO KLAVERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Dieve, dangaus Tėve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybė, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus.
Nekaltoji Dievo Motina, melski už mus.
Karaliene, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus.
Jėzaus draugijos Karaliene ir Motina, melski už mus.
Šv. Juozapai, Jėzaus draugijos globėjau, melski už mus.
Šv. Jonai Krikštytojau, melski už mus.
Šv. Petrai ir Pauliau, melskitės už mus.
Šv. Ignacai ir Ksaverai, melskitės už mus.

Šventasis Petrai Klaverai, melski už mus.
Šv. Klaverai, Jėzaus Draugijos garbe ir puošmena,
Šv. Klaverai, vertasis šv. Ignaco sūnau,
Šv. Klaverai, nuolankus šv. Alfonso Rodrigezo mokiny,
Šv. Klaverai, didis ir kilniaširdi Šv. Pranciškaus Ksavero, Indijos ir Japonijos apaštalo sekėjau,
Šv. Klaverai, Naujojo pasaulio, „Vakarų Indijų“ apaštale ir spindinti šviesa,
Šv. Klaverai, atgabentų juodųjų vergų apaštale,
Šv. Klaverai, apaštalų pavyzdy,
Šv. Klaverai, Dievo kunige ir Bažnyčios tarne,
Šv. Klaverai, ištikimas Jėzaus mokiny,
Šv. Klaverai, ugningas ir uolusis Jėzaus šventajame Eucharistijos Sakramente garbintojau,
Šv. Klaverai, meilės dieviškajam altoriaus Sakramentui kupinas,
Šv. Klaverai, ištikimas Jėzaus kančios mylėtojau ir kontempliuotojau,
Šv. Klaverai, Jėzaus Kristaus kryžių karštai mylėjęs ir gyręsis,
Šv. Klaverai, šlovę niekur kitur, tik Jėzaus Nukryžiuotojo pažinime radęs,
Šv. Klaverai, nesiekęs jokios kitos išminties, išskyrus Kryžiaus kvailystę ir gėdą,
Šv. Klaverai, kenčiančio Atpirkėjo mylėtojau ir pasekėjau,
Šv. Klaverai, meilės Kristui kankiny, nepriteklių ir kančias dėl sielų išgelbėjimo ištvėręs,
Šv. Klaverai, kuriam vien Marijos vardo prisiminimas visuose darbuose visuomet buvo malonės šaltinis,
Šv. Klaverai, pranašystės dovana apdovanotas,
Šv. Klaverai, bebaimi apaštale, galingas žodžiais ir darbais,
Šv. Klaverai, drąsus ir bebaimi apaštale kliūčių ir prieštaravimų sūkuryje,
Šv. Klaverai, kurio apaštališkas užsidegimas ir meilė artimui jokių kliūčių nežinojus,
Šv. Klaverai, save visiems atidavęs, kad visus Jėzui Kristui laimėtum,
Šv. Klaverai, puikus nuolankumo, nesavanaudiškumo ir paklusnumo pavyzdy,
Šv. Klaverai, būti nieku tarp žmonių ir visų pamirštas būti norėjęs,
Šv. Klaverai, gyvas nuolankumo ir savęs atsižadėjimo pavyzdy,
Šv. Klaverai, savo kūną griežčiausia atgaila nuolat apmarinęs dvasiai laimėjęs,
Šv. Klaverai, griežtos askezės tik stebuklingu būdu tiek ilgai laikęsis,
Šv. Klaverai, pasižymėjęs darbštumu pagal Evangeliją pavyzdy,
Šv. Klaverai, tikrasis nuostabusis Evangelijos darbininko pavyzdy,
Šv. Klaverai, iškeitęs šio pasaulio turtus į evangelinį neturtą,

Šv. Klaverai, kantrybės ir švelnumo pavyzdy,
Šv. Klaverai, nenusakomu pasitikėjimu Dievu visus gyvenimo vargus nugalėjęs,
Šv. Klaverai, vergų drauge,
Šv. Klaverai, didvyrišką įžadą būti vergu vergams amžiams davęs ir įvykdęs,
Šv. Klaverai, tūkstančiams vergų šventą Dievo vaikų laisvę laimėjęs,
Šv. Klaverai, visus mirties bausme pasmerktuosius nuodėmių atleidimu pašventinęs,
Šv. Klaverai, švelnios meilės juodaodžiams ir raupsuotiesiems didvyri,
Šv. Klaverai, ligonių slaugytojau ir tarne ligoninėse ir lušnynuose,
Šv. Klaverai, gydęs ligonius, nusilpusius stiprinęs ir guodęs kenčiančius ir nuliūdusiuosius,
Šv. Klaverai, meile ligonius išgydęs ir neregiams regėjimą grąžinęs,
Šv. Klaverai, tiek daug kenčiančių paguodęs ir tiek daug skausmo palengvinęs,
Šv. Klaverai, sielas iš nevilties gelbėjęs,
Šv. Klaverai, maldavęs vargšų pasišvęsti Dievui kiekvieną dieną,
Šv. Klaverai, savo uolumu pagonis atvertęs ir jų sielas per Krikšto malonę išgelbėjęs,
Šv. Klaverai, savo uolumu sugrąžinę į Bažnyčią tiek daug netikinčiųjų,
Šv. Klaverai, tyrumo ir apsimarinimo skelbėjau,
Šv. Klaverai, daugybe padarytų stebuklų pasižymėjęs,
Šv. Klaverai, visiems tapęs viskuo, kad visus Jėzui Kristui laimėtum,
Šv. Klaverai, prieš palikdamas savo kraštą visus apkabinti ir paguosti norėjęs,
Šv. Klaverai, vietinių kultūrų žmonių apaštale,
Šv. Klaverai, nepavargstantis Naujosios Grenados krašto misionieriau,
Šv. Klaverai, Kartacheną labai šventu miestu padaręs,
Šv. Klaverai, Amerikos, Kartachenos, Naujosios Granados ryški šviesa,
Šv. Klaverai, švelnusis vargšų, našlių ir našlaičių tėve,
Šv. Klaverai, visų nelaimingųjų ir pabėgėlių prieglobsti,
Šv. Klaverai, visų į tave besikreipiančių gailestingas ir uolus saugotojau,
Šv. Klaverai, gailestingas ir uolus, visų, besišaukiančių tavo galingo užtarimo, gynėjau,
Šv. Klaverai, didis stebukladary,
Šv. Klaverai, demonų nugalėtojau,
Šv. Klaverai, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus šventasis Petrai Klaverai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, idant vargšai pažintų Tavo Švenčiausiąjį Vardą, uždegei savo kunigą šv. Petrą Klaverą nuostabia savęs atsižadėjimo ir didvyriškos meilės dvasia. Jo užtarimu, mokyk mus siekti ne savo naudos, bet Tavo dieviškojo Sūnaus šlovės, kad galėtume nuoširdžiai ir tiesoje mylėti savo artimą, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Petras Klaveras SJ. Pedro Claver y Corberó (1580 – 1654). Verdu, Ispanija - Kolumbija, Granada.
Vergų, santykių tarp skirtingų rasių, tarnystės afro-amerikiečiams ir misijų Afrikos gyventojams, keliautojų jūra, žmonių teisių gynybos globėjas.
Iš anglų, kroatų ir prancūzų kalbų vertė ir kūrė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ