ŠVENTOSIOS LIUCIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Dievo Motina, melski už mus!
Mergelių kankinių Karaliene, melski už mus!
Šv. Juozapai, Mergelės Marijos skaistusis Sužadėtini, melski už mus!

Šventoji Liucija, melski už mus.
Šv. Liucija, Jėzaus Kristaus atsidavusi Sužadėtine,
Šv. Liucija, nekaltojo Avinėlio, paaukoto ant altoriaus nuopelnais sekusioji,
Šv. Liucija, pasišventusi mergele Viešpačiui,
Šv. Liucija, mergele ir kankine, Kristų sekusioji,
Šv. Liucija, liepsnos vainike ir kankinystės rože,
Šv. Liucija, mergelių vainiko perle,
Šv. Liucija, krikščionių mergelių puošmena,
Šv. Liucija, šviesos dukra,vardu reiškiančiu šviesą, pavadintoji,
Šv. Liucija, tyru grožiu spinduliuojančioji,
Šv. Liucija, tyroji Šventosios Dvasios šventykla,
Šv. Liucija, Šventosios Dvasios apšviestoji,
Šv. Liucija, Mergelei Marijai pamaldžioji,
Šv. Liucija, tvirta Jėzaus Kristaus tikinčioji ir išpažinėja,
Šv. Liucija, krikščionių didvyrių šlove,
Šv. Liucija, Kristų labiau nei gyvenimą mylėjusioji,
Šv. Liucija, meile Išganytojui deganti,
Šv. Liucija, tik Dievui patikti troškusioji,
Šv. Liucija, šventosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Liucija, Dievo pasirinktoji buveine,
Šv. Liucija, dangaus palaimintas vaike,
Šv. Liucija, kilmingų tėvų dukra,
Šv. Liucija, išore ir vidumi gražioji,
Šv. Liucija, išmintimi ir ištikimybe tiesai spindėjusioji,
Šv. Liucija, Jėzų Kristų vaikystėje Sužadėtiniu pasirinkusi,
Šv. Liucija, krikštą priėmusioji atsakingai,
Šv. Liucija, Jėzaus Evangelija gyvenusioji,
Šv. Liucija, puikioji Dievo žodžio klausytoja,
Šv. Liucija, kasdien šventose Mišiose dalyvavus,
Šv. Liucija, katakombose besimeldusioji,
Šv. Liucija, prie šv. Agotos kapo besimeldusi,
Šv. Liucija, savo nekaltybę Kristui dovanojusioji,
Šv. Liucija, savo tyroje širdyje Jėzui malonią buveinę paruošusioji
Šv. Liucija, drąsiai šventą tikėjimą išpažinusi,
Šv. Liucija, su Dievu maldoje susivienijusioji,
Šv. Liucija, vienintelio tikrojo Dievo garbintoja,
Šv. Liucija, visiško neturto troškusioji,
Šv. Liucija, didikų turtų atsisakiusioji,
Šv. Liucija, visą savo turtą vargšams atidavusioji,
Šv. Liucija, su didvyriška drąsa pasaulio turtams ir titulams priešinusioji,
Šv. Liucija, nuo pasaulio garbės nusigręžusioji,
Šv. Liucija, tik sielų išganymo siekusi,
Šv. Liucija, vargšų mylinčioji sese ir drauge,
Šv. Liucija, vargšais ir ligoniais besirūpinusi,
Šv. Liucija, su džiaugsmu dosnią meilę rodžiusi,
Šv. Liucija, pagonims tikėjimą liudijusi,
Šv. Liucija, savo meile ir drąsa daugybę netikinčiųjų į krikščionių tikėjimą patraukusioji,
Šv. Liucija, tikėjimu ir maldomis savo motiną išgydžiusioji,
Šv. Liucija, Jėzaus išpažinėjus kalėjime lankiusioji,
Šv. Liucija, jokio patarnavimo kitiems neatsakiusioji,
Šv. Liucija, dorybių kupina,
Šv. Liucija, nuostabus pavyzdy kitiems,
Šv. Liucija, visiems besišypsančioji,
Šv. Liucija, visada įsakymų besilaikiusioji,
Šv. Liucija, visada į Viešpatį atsigręžusioji,
Šv. Liucija, maldos pavyzdy,
Šv. Liucija, nepajudinama tikėjimo kolona,
Šv. Liucija, švento tikėjimo malonėmis apdovanotoji,
Šv. Liucija, galingos vilties pavyzdy,
Šv. Liucija, nepaliaujamai gyva meile degusioji,
Šv. Liucija, Dievui pasišventusioji, kaip gyvoji ostija pasiaukojusi,
Šv. Liucija, Dievą labiau už viską mylėjusioji,
Šv. Liucija, Dievo įkvėpimams paklusnioji ir Dievo tiesai atviroji,
Šv. Liucija, Dievo valią priimančioji,
Šv. Liucija, nuolankumo gėle ir pavyzdy,
Šv. Liucija, nuostabus ištikimybės paveiksle,
Šv. Liucija, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Liucija, gerumo gėle švelnioji,
Šv. Liucija, skaisčioji mergele,
Šv. Liucija, tyrumo ir ištikimybės paveiksle,
Šv. Liucija, tvirta skaistumo kolona,
Šv. Liucija, tyroji lelija,
Šv. Liucija, Šventosios Dvasios pagalba savo nekaltybę tyrą ir nesuteptą išsaugusioji,
Šv. Liucija, demonus, kūną ir pasaulio dvasią nugalėjusioji,
Šv. Liucija, žiaurių tironų pralaimėjimą išpranašavusioji,
Šv. Liucija, pagundų nugalėtoja,
Šv. Liucija, pranašystės dovana apdovanotoji,
Šv. Liucija, pranašingus sapnus sapnavusioji,
Šv. Liucija, žiaurių tironų pralaimėjimą išpranašavusioji,
Šv. Liucija, kankine dėl Viešpaties,
Šv. Liucija, persekiojimo auka,
Šv. Liucija, grubiai teisėjui paskųsta, kad vestuvių turtą vargšams išdalinusi,
Šv. Liucija, jauna be baimės budelių akivaizdoje stovėjusioji,
Šv. Liucija, drąsiai pagonių teisėjui atsakinėjusi,
Šv. Liucija, ką savo priešams priešpastatyti žinojusioji,
Šv. Liucija, savo tikėjimą drąsiai teisme išpažinus ir gynusi,
Šv. Liucija, savo tikėjimo Jėzumi neišsižadėjusioji,
Šv. Liucija, tikėjimu ir meile Jėzui tiek pažadams, tiek grasinimams atsispyrusi,
Šv. Liucija, netikriems dievams aukoti atsisakiusioji,
Šv. Liucija, teisėjo nuosprendžiu į viešnamį būti nuvestai pasmerktoji,
Šv. Liucija, prieš visas pagundas atsilaikiusioji,
Šv. Liucija, į karštą krosnį įmestoji,
Šv. Liucija, derva ir aliejumi apipilta ir padegta, bet ugnies nesužeista,
Šv. Liucija, priešo kankinimų ugnies nepaliestoji,
Šv. Liucija, per Dievo galybe jokia jėga iš vietos nepajudinta,
Šv. Liucija, kurios akys išdraskytos,
Šv. Liucija, sunkiuose išgyvenimuose Šventosios Dvasios sustiprintoji,
Šv. Liucija, kankinama dar labiau kentėti troškusioji,
Šv. Liucija, kurios uolumas ištverti iki galo kankinant dar labiau išaugo,
Šv. Liucija, kankinystėje drąsioji ir ištikimoji,
Šv. Liucija, kantriai kankintojų pyktį iškentėjusioji,
Šv. Liucija, žavi savo ištverme sielvarte,
Šv. Liucija, didvyriška kančioje,
Šv. Liucija, Dievo malonės sustiprintoji,
Šv. Liucija, ištikima ir tvirtoji kentėjimuose,
Šv. Liucija, surištomis rankomis ir kojomis mirtį pasitikusioji,
Šv. Liucija, kurios kaklas kardo kirčiu pervertas,
Šv. Liucija, už meilę Jėzui Kristui kardu pervertoji,
Šv. Liucija, už Kristaus tikėjimą nukankintoji,
Šv. Liucija, savo gyvybę už Dievą atidavusioji,
Šv. Liucija, savo meilę Kristui krauju paliudijusioji,
Šv. Liucija, mirtį ir kankinimus nugalėjusioji,
Šv. Liucija, akinančia šviesa mirties valandą kelioms sieloms pasirodžiusioji,
Šv. Liucija, kankinystės karūną laimėjusioji,
Šv. Liucija, nemirtinga šlove Dievo prieglobstyje besidžiaugianti,
Šv. Liucija, savo troškimų išsipildymu danguje besidžiaugiančioji,
Šv. Liucija, Sicilijos perle, žvaigžde, šviesa ir pasididžiavime,
Šv. Liucija, Sirakūzų miesto garbės karūna ir puošmena,
Šv. Liucija, nuostabiais stebuklais Dievo pagerbtoji,
Šv. Liucija, stebukladare, daug stebuklų darančioji,
Šv. Liucija, jėga prieš blogąsias dvasias,
Šv. Liucija, šviesa tikėjimo naktyje ir visiškoje tamsoje,
Šv. Liucija, mūsų dvasinio ir kūno regėjimo globėja,
Šv. Liucija, sergančiųjų akių ligomis ir aklųjų globėja ir gydytoja,
Šv. Liucija, Kristaus malone kenčiančiųjų ir mirštančiųjų globėja,
Šv. Liucija, visuotinėse stichinėse nelaimėse žmones apsauganti,
Šv. Liucija, jaunimo drauge,
Šv. Liucija, įkvėpime krikščionims,
Šv. Liucija, savo vardu šviesą skleidžiančioji,
Šv. Liucija, visame pasaulyje gerbiamoji,
Šv. Liucija, daugelio sielų mylimoji,
Šv. Liucija, galinga užtarėja pas Dievą,

Būk mums gailestingas, atleisk mums, Viešpatie,
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie,

Nuo visų nuodėmių,
-gelbėk mus Viešpatie,
Nuo bado, epidemijų ir karo,
Nuo staigios ir netikėtos mirtis deramai nepasiruošus,
Nuo amžinosios mirties,
Per savo švenčiausią kančią ir kryžių,
Per šv. Lucijos nuopelnus ir maldas
Per šv. Liucijos visas dorybes,
Per šv. Liucijos nepajudinamą tikėjimą,
Per šv. Liucijos tvirtą viltį ir karštą meilę,
Per šv. Liucijos karštą užsidegimą atversti netikinčiuosius,
Per šv. Liucijos savo nepakeičiamą švelnumą,
Per šv. Liucijos skaistumą ir ištikimybę kančioje,
Per šv. Liucijos darbus ir kančias,
Per šv. Liucijos šlovę ir amžiną palaimą danguje,
Per šv. Liucijos užtarimą visuose mūsų reikaluose,
Per šv. Liucijos užtarimą mirties valandą,

Mes, vargšai nusidėjėliai!
-Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie
Šv. Liucijos užtarimu, amžinųjų vertybių ieškoti išmokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, mūsų širdis šventąją Dvasia apšviesti ir džiuginti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, atsilaikyti prieš blogą pavyzdį išmokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, gyventi kiekvieną dieną, lyg ji būtų paskutinė gyvenime, išmokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, ištikimai Tau tarnauti mokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, jėgų atsilaikyti prieš kiekvieną nuodėmę ir pagundą dovanoti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, laimėti prieš pragarą ir pasaulį padėti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, mums tvirtą pasitikėjimą Dievu įskiepyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, mūsų tikėjimą stiprinti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, nuo staigios ir netikėtos mirties tinkamai nepasiruošus,
Šv. Liucijos užtarimu, nuo visų mūsų ligų, kančių ir negandų apsaugoti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, sielos tyrumu Tau maloniais būti padėti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, šio pasaulio gėrybėmis nepasitikėti mokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, tikrąjį tikėjimą skleisti išmokyti teikis,
Šv. Liucijos užtarimu, visuose mūsų pavojuose, padėti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus,šventoji Liucija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės: Dieve, šventąją Liuciją iš Sirakūzų paskyręs kūno ir dvasios regėjimo gynėja, padėk mums sekti jos pavyzdžiu ir dorybėmis, kad galėtume mėgautis dangiškuoju Tavęs regėjimu amžinajame gyvenime, kur Tu viešpatauji su Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Amen.
Melskimės: Dieve, suteikęs mums džiaugsmo prisiminti šventąją Liuciją, palikusią ryškų skaistumo ir drąsos pavyzdį, per jos nuopelnus suteik mums ištikimybės Kristui malonę. Kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventoji Liucija Lot. Lucia, 283–304 m. Sirakūzai, Sicilija.
Aklųjų, kankinių, prekybininkų, rašytojų, gerklės infekcijos sergančiųjų globėja
Iš anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, kroatų kalbų vertė JB, Edita Grudzinskaitė, kun. Mindaugas Malinauskas SJ