ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA – 3                                    INDEX

 Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Mergele Marija, Nekaltai Pradėtoji, melski už mus.
Šv. Pranciškau, šio pasaulio šviesuly,
Dievo malonės žiede,
didysis Kristaus sekėjau,
geidžiantis kankinio mirties,
Kristaus žaizdų puoselėtojau,
Kristaus kančios ženklais padabintas,
stebuklų darymo galia apdovanotas,
Dievo meilės ugnimi degantis,
artimo meile pripildytas,
atgailos pavyzdy,
paklusnumo atvaizde,
skaistybės mylėtojau,
žemės gėrybes paverčiantis dangiškomis,
vargšų globėjau,
gyvasis evangelinių dorybių atvaizde,
trijų pranciškonų vienuolijų dvasinis tėve,
Didžiojo Karaliaus šaukly,
velnio nugalėtojau,
Šventosios Bažnyčios kolona,
katalikiško tikėjimo gynėjau,
skelbiantis pasaulio ramybę ir gėrj, pasaulio pykčio nugalėtojau,
tiesos gynėjų skyde,
krikščioniškų papročių atnaujintojau,
klystančiųjų švytury,
dvasinių ligonių gydytojau,
didysis užtarėjau pas Dievų,
šventas mūsų Tėve,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, Viešpatie.

K: Palaiminti dvasingieji vargdieniai.
A: Nes jų yra dangaus Karalystė.

Melskimės. Dieve, Tu leidai šv. Pranciškui, gyvenusiam neturte ir nuolankume, panašėti j Kristų. Suteik, kad eidami šiuo keliu, sektume Tavo Sūnų ir susivienytume su Tavimi džiaugsme ir meilėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tėvo Pijaus balsas ?