ŠVENTOSIOS PRANCIŠKOS ROMIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Pranciška Romiete, melski už mus!
Šv. Pranciška, krikščionių žmonų pavyzdy,
Šv. Pranciška, sutuoktinio garbe ir pasididžiavime,
Šv. Pranciška, Dievui patinkančių našlių atvaizde,
Šv. Pranciška, ryškusis garbingų Romos moterų pavyzdy,
Šv. Pranciška, paprastumu ir pamaldumu Romos moteris tom pačiom dorybėms skatinusioji,
Šv. Pranciška, net ir pagerbtoji ir turtingoji savo dvasioje kaip neturtėlė prieš Dievą gyvenusioji,
Šv. Pranciška, pamaldžioji vienuolijos įkūrėja,
Šv. Pranciška, iš nuolankumo norėjusi savo vienuolyne būtų laikoma tarnaite,
Šv. Pranciška, rūpestingoji vargšų padėjėja,
Šv. Pranciška, nuolankioji ligonių tarnaite,
Šv. Pranciška, kantrybės palmė kančioje,
Šv. Pranciška, dieviškosios meilės rože,
Šv. Pranciška, visų gerai žinoma, gerbiamoji šventoji,
Šv. Pranciška, laikinuose nesėkmėse tvirtai pasitikėjusioji Dievu,
Šv. Pranciška, pagerbtoji matomu ryšiu su savo šventu angelu sargu,
Šv. Pranciška, jau savo gyvenimo metais ypatingais stebuklais pašlovintoji,
Šv. Pranciška, palaimingai užmigusioji gausiais nuopelnais ir gerais darbais Viešpatyje,
Mes vargšai nusidėjėliai! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad mes per šio pasaulio malonumus nebūtume atskirti nuo Dievo! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad mes visuose varguose šv. Pranciškos pavyzdžiu pasitikėtumėme Dievu! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad šv. Pranciškos pavyzdžiu atsisakome didžiuotis ir gyventume paprastą krikščionišką gyvenimą! Viešpatie, Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad suteiktum visoms krikščionėms moterims ir motinoms savo malonę! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad Dievas suteiktų paguodą ir pagalbą krikščionėms našlėms! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad mus pamokytum niekada nesikelti aukščiau mūsų artimo! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad mes šv. Pranciškos pavyzdžiu tarnautume savo artimui noriai ir draugiškai! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad mes pamaldžiai gyvendami taptume verti tavo apsaugos! Viešpatie, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Pranciška Romiete!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Mes nuolankiai meldžiame, Dieve, noriai prisimink savo šventosios tarnaitės Pranciškos gausius nuopelnus ir jai užtariant suteik mums savo malonę. Dovanok mums ištikimybę mūsų pašaukimo pareigoms, kad jas visada vykdytume tavo šlovei; padėk mums įgyti tavo meilę ir tavo palankumą; pasilik su mumis mūsų mirties valandą ir vieną dieną sujunk mus su savo šventaisiais Danguje. Per Jėzų Kristų tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 9d. Šventoji Pranciška Romietė
VERTĖ: kun. MMSJ iš vokiečių kalbos