ŠV. LEOPOLDO BOGDANO MANDIČIAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Leopoldai, melski už mus!
Šv. Leopoldai, Dievo Motinos garbintojau,
Šv. Leopoldai, Eucharistijos mylėtojau,
Šv. Leopoldai, nuolankus Dievo tarnų tarne,
Šv. Leopoldai, didvyriškas susitaikinimo tarne,
Šv. Leopoldai, meldžiantis ekumenizmo,
Šv. Leopoldai, daugybės stebuklų veiksny,
Šv. Leopoldai, kunigo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, išpažinčių klausytojo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, vienuolio pavyzdy,
Šv. Leopoldai, maldininko pavyzdy,
Šv. Leopoldai, atgailautojo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, kantrybės pavyzdy,
Šv. Leopoldai, pamaldumo pavyzdy,
Šv. Leopoldai, žmonių širdžių žinove,
Šv. Leopoldai, ateities žinove,
Šv. Leopoldai, daugelio sielų vadove,
Šv. Leopoldai, išmintingasis patarėjau,
Šv. Leopoldai, visų žmonių drauge,
Šv. Leopoldai, kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Leopoldai, beviltiškųjų guodėjau,
Šv. Leopoldai, ligonių guodėjau,
Šv. Leopoldai, neturtingųjų geradari,
Šv. Leopoldai, nekaltųjų saugotojau,
Šv. Leopoldai, susivaidžiusiųjų taikintojau,
Šv. Leopoldai, savo šalies mylėtojau,
Šv. Leopoldai, mūsų dangiškasis gynėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Leopoldai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, nuolankiųjų globėjau ir drauge, išaukštinęs savo šventąjį tarną Leopoldą Bogdaną ir padaręs jį savo gailestingumo įrankiu Susitaikinimo sakramente, nuolankiai meldžiame, kad jo užtariami gautume paprasto tikėjimo malonę, per kurią nueitume į dangų regėti Tavo veido. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Leopoldas Bogdanas Mandičius 1866, Montenegro 1942, Paduva, Italija, Kapucinas