Šv. Paskalio Bailono litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Šventasis Paskali, melski už mus!
Šv. Paskali, ugningasis Švenčiausiojo Sakramento adoruotojau,
Šv. Paskali, kuris, dar būdamas vaikas, savo palaimos prieš Tabernakulį ieškojai,
Šv. Paskali, kuris Šventųjų Mišių aukoje su karštu atsidavimu dalyvavai,
Šv. Paskali, kuris, būdamas piemuo, buvai išrinktas Švenčiausiojo Sakramento pasirodymą regėti,
Šv. Paskali, kuris, būdamas pamaldus, dieną ir naktį prie altoriaus budėjai,
Šv. Paskali, kuris, medituodamas apie Švenčiausiąjį Sakramentą, dangiškos išminties pripildytas buvai,
Šv. Paskali, kuris džiaugsmingai savo tikėjimą Švenčiausiuoju Sakramentu rodei,
Šv. Paskali, kuris savo šventu uolumu Kristaus buvimą Švenčiausiajame Sakramente gynei,
Šv. Paskali, kuris persekiojimus ir kančias už mūsų Gelbėtoją Švenčiausiajame Sakramente išgyvenai,
Šv. Paskali, kuris savo žemiškąjį gyvenimą baigei adoruodamas Švenčiausiąjį Sakramentą,
Šv. Paskali, kuris po mirties Švenčiausiajam Sakramentui pagarbą parodei,
Šv. Paskali, kuris savo ištikimus sekėjus Viatiką, Komuniją mirštantiesiems, priimti parengi,
Šv. Paskali, kuris dėl savo nuostabaus atsidavimo Švenčiausiajam Sakramentui Šventosios Bažnyčios visų Eucharistijos kongresų globėju paskelbtas buvai,
Šv. Paskali, širdies paprastumo ir nuolankumo pavyzdy,
Evangeliškojo neturto mylėtojau,
Šv. Paskali, ištikimo paklusnumo pavyzdy,
Šv. Paskali, švento tyrumo lelija,
Šv. Paskali, didis atgailautojau,
Šv. Paskali, uolus Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, sekėjau,
Šv. Paskali, ištikimasis šv. Pranciškaus sūnau,
Šv. Paskali, Pranciškonų ordino pasididžiavime,
Šv. Paskali, vargšų ir nepasiturinčiųjų tėve,
Šv. Paskali, nuostabusis stebukladary,
Viešpatie mūsų Dieve,
Gyvą tikėjimą ir meilingą atsidavimą Švenčiausiajam Sakramentui mums dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Karštą meilę Tam, kuris Švenčiausiajame Sakramente mus iki galo mylėjo, mums dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Šventą uolumą dalyvauti Mišiose mums dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Šventą ilgesį dažniau priimti Švenčiausiąjį Sakramentą mums dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Šv. Paskalio užtarimu nuo Švenčiausiojo Sakramento priėmimo tinkamai nepasirengus apsaugoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Per Šv. Paskalio nuolankumą ir širdies tyrumą tikrais Eucharistinio Kristaus mylėtojais tapti mums padėti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Šv. Paskalio galingu užtarimu Eucharistijos bendrijų siekius žadinti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Didžiausią iš visų malonių – iškeliauti iš šio gyvenimo vertai priėmus Šventąjį Viatiką – mums dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Švenčiausiojo Sakramento priešams atsivertimo malonę dovanoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Vaikišką atsidavimą Dievo Motinai dovanoti mums teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Amžinąją laimę pelnyti mums padėti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Su šventuoju Paskaliu, mūsų globėju gyvenime ir mirtyje pasilikti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Šventasis Paskali, visų Eucharistinių draugijų globėjau, melski už mus.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Dieve, kuris pašlovini tuos, kurie šlovina Tave, ir nori būti pagerbtas per savo šventuosius, prašome, padėk mums, kad mes vertai pagerbtume šlovingus šventojo Paskalio nuopelnus, sektume jo dorybių pavyzdžiu ir džiaugtumės jo galingu užtarimu prieš Tavo dangiškąjį sostą.
Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Gegužės 17 d. minimas Šventasis Paskalis Bailonas
1540 Torrehermosa, +1592, Villarreal, Ispanija
Buvęs ganytoju, tapęs broliu pranciškonu, Eucharistijos mylėtojas

VERTĖ: iš anglų kalbos Lina Kievišienė