ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO LITANIJA                                        INDEX

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, R. melski už mus!
Šventoji Aplankymo Mergele, R. melski už mus!
Šv. Pranciškau Salezai, R. melski už mus!
Šv. Pranciškau, visiškai susivienijęs su Tėvu,
Šv. Pranciškau, Dievo Sūnaus sekėjau žemėje,
Šv. Pranciškau, visada besiklausantysis Šventosios Dvasios,
Šv. Pranciškau, Mergelės Marijos išsirinktasis sūnau,
Šv. Pranciškau, mūsų vadove maldos kelionėje,
Šv. Pranciškau, teisaus žmogaus pavyzdy,
Šv. Pranciškau, kurio išmintis apvainikuota nusižeminimu,
Šv. Pranciškau, neturto drauge,
Šv. Pranciškau, sujungusysis jėgą su švelnumu,
Šv. Pranciškau, kenčiančiųjų guodėjau ir vargingųjų parama,
Šv. Pranciškau, atidusis vargšams ir mažiesiems,
Šv. Pranciškau, gailestingasis nusidėjėliams,
Šv. Pranciškau, kurio gerumas primena Jėzų besikalbantį žmonių tarpe,
Šv. Pranciškau, išgyvenusysis savo skaistybę su džiaugsmu,
Šv. Pranciškau, piktųjų dvasių siaube,
Šv. Pranciškau, išlaisvintojau iš piktųjų dvasių,
Šv. Pranciškau, pasitikintysis angelų pagalba,
Šv. Pranciškau, dvasių atskyrimo, dišernimento, apšviestasis,
Šv. Pranciškau, išlaikantysis širdies ramybę prieštaravimuose ir šmeižtuose,
Šv. Pranciškau, išliekantis paprastu tiek sėkmėse, tiek nelaimėse,
Šv. Pranciškau, visiškai pasitikėjusysis dieviškąja Apvaizda,
Šv. Pranciškau, beaukojantysis viską Dievui, nieko neklausinėdamas ir nieko neatstumdamas,
Šv. Pranciškau, norintysis mirti bet kuriai kitai meilei, kad gyventų tik Jėzaus meile,
Šv. Pranciškau, degantysis meile Išganytojo kryžiui,
Šv. Pranciškau, nepailstamasis misionieriau ir katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Pranciškau, dieviškos meilės ir evangelinės išminties daktare,
Šv. Pranciškau, kurčnebylių dangiškasis globėjau,
Šv. Pranciškau, rašytojų katalikų ir žurnalistų globėjau,
Šv. Pranciškau, nepailstamasis krikščionių vienybės tarne,
Šv. Pranciškau, taikos ir bendrystės vyre,
Šv. Pranciškau, ganytojų pavyzdy ir pilnas išminties pamokslininke,
Šv. Pranciškau, dvasinio gyvenimo mokytojau,
Šv. Pranciškau, bažnyčios šviesa ir žemės druska,
Šv. Pranciškau, atidavusysis viso savo gyvenimo švč. Motinai Marijai,
Šv. Pranciškau, apaštalų sekėjau,
Šv. Pranciškau, šventųjų ir Bažnyčios daktarų garbe
Šv. Pranciškau, priimtasis į visų šventųjų garbę Danguje
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventasis Pranciškau Salezai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų,
Melskimės:
Tėve, Parodęs savo meilę žmonėms, padovanodamas mums, Šv. Pranciškuje Saleze, išskirtinį švelnumo ir nuolankumo pavyzdį: Suteik, kad jo pagalbos remiami taptume „žemės druska“, vieną dieną pajėgūs būti dalininkais tos pačios garbės Danguje kaip jis.
To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Sausio 24 d. Šv. Pranciškus Salezas