KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS – LITANIJA – 1                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzau, Kunige ir Auka, pasigailėk mūsų!
Jėzau, Kunige per amžius Melchizedeko būdu,
Jėzau, Kunige kuri Dievai siuntė skelbti Evangeliją vargdieniams,
Jėzau, Kunige, kuris per Paskutinę vakarienę įsteigei Amžinąją Auką,
Jėzau, Kunige, gyvenantis per amžius, idant užtartum mus,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, kurį Dievas patepė Šventąja Dvasia ir galybe,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, išrinktas iš žmonių,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, žmonių labui skirtasis,
Jėzau, mūsų tikėjimo išpažinimo Aukščiausiasis Kunige,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, garbingesnis nei Mozė,
Jėzau, tikrojo Tabernakulio Aukščiausiasis Kunige,
Jėzau, būsimųjų gėrybių Aukščiausiasis Kunige,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, kuris esi šventas, nekaltas ir tyras,
Jėzau, ištikimas ir gailestingas Aukščiausiasis Kunige,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, degąs uolumu dėl Dievo ir sielų,
Jėzau, per amžius tobulas Aukščiausiojo Kunige,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, savo Krauju įžengęs j dangų,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, atvėręs mums naująjį kelią,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, mylėjęs mus ir nuplovęs mūsų nuodėmes savo Krauju,
Jėzau, Aukščiausiasis Kunige, paaukojęs save kaip Atnašą ir Ostiją,
Jėzau, Dievo ir žmonių Auka,
Jėzau, šventoji ir nekaltoji Atnaša,
Jėzau, malonioji Auka,
Jėzau, permaldavimo ir gyriaus Auka,
Jėzau, atleidimo ir taikos Auka,
Jėzau, susitaikymo ir ramybės Auka,
Jėzau, Auka, kuria mes pasitikime ir per kurią einame prie Dievo,
Jėzau, gyvoji Auka per amžių amžius,

Būk mums maloningas,
apsaugok mus, Jėzau,
Būk mums maloningas,
išklausyk mus, Jėzau,

Nuo šventvagystės nuodėmės Išvaduok mus, Jėzau!
Nuo nesusivaldymo dvasios,
Nuo niekingo savanaudiškumo,
Nuo simonijos klaidos,
Nuo netinkamo Bažnyčios turto tvarkymo,
Nuo pasaulio ir tuštybių meilės,
Nuo neverto Tavojo slėpinių šventimo,
Savo amžinąja Kunigyste,
Savo šventuoju Patepimu, kuriuo Dievas Tėvas padarė Tave Kunigu,
Savo kunigiškąja dvasia,
Savo tarnyste, kuria Tu pašlovinai savo Tėvą šioje žemėje,
Savo kruvina Auka, kartą įvykdyta už visus ant Kryžiaus,
Savo ta pačia Auka, kasdien atnaujinama ant altoriaus,
Savo dieviškąja Galia, kurią Tu neregimai vykdai savo kuniguose,
Savo kunigus šventame tikėjime išlaikyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Savo tautai duoti kunigų pagal savo Širdį teikis,
Savo kunigystes dvasios pripildyti juos teikis,
Te Tavo kunigų lūpos išsaugo tikrąjį Mokymą,
Ištikimų darbininkų į savo pjūtį siųsti teikis,
Daugiau Tavo Slėpiniui ištikimų tarnų duoti teikis,
Tegul jie išlieka klusnūs Tavo valiai,
Suteik jiems nuolankumo tarnaujant, įžvalgumo veikiant, ištikimybės meldžiantis,
Tegu per juos būna garbinamas Švč. Sakramentas visame pasaulyje,
Tuos, kurie Tau gerai tarnavo, priimti į savo džiaugsmą teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums. Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų Kunige, išklausyk mus.
Jėzau, mūsų Kunige, priimk mūsų maldą.

MELSKIMĖS
Dieve, Bažnyčios Šventintojau ir Gynėjau, per savo Dvasią pašaukjoje tinkamų ir ištikimų Tavo šventųjų Slėpinių tvarkytojų, kad savo tarnyste ir pavyzdžiu krikščioniškąją tautą, Tavo globojamą, vestų išganymo keliu. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, kuris mokiniams meldžiantis ir pasninkaujant pašaukei Saulių ir Barnabą atsidėti Tavo darbui, būk ir dabar su savo besimeldžiančia Bažnyčia. Tu, kuris pažįsti visų mūsų širdis, parodyk tuos, kuriuos Tu išrinkai savo tarnybai. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.