ŠVENTOSIOS DOROTĖJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventoji Dorotėja, melski už mus!
Šv. Dorotėja, mergele ir kankine,
Šv. Dorotėja, ištikimoji Gyvojo Dievo tarnaite,
Šv. Dorotėja, maldoje su Dievu susivienijusioji,
Šv. Dorotėja, Kristų labiau už viską mylėjusioji,
Šv. Dorotėja, Kristų savo Sužadėtiniu vadinusioji,
Šv. Dorotėja, krikščioniškomis dorybėmis spinduliavusioji,
Šv. Dorotėja, stiprios vilties pavyzdy,
Šv. Dorotėja, tobulos meilės, įveikiančios mirties baimę, pavyzdy,
Šv. Dorotėja, nepaprasto pastovumo pavyzdy,
Šv. Dorotėja, išmintimi ir ištikimybe tiesai švytinčioji,
Šv. Dorotėja, uolioji Dievo garbės skleidėja,
Šv. Dorotėja, dangaus ir žemės Viešpatį garbinusioji,
Šv. Dorotėja, Dievo galią ir gerumą rodančioji,
Šv. Dorotėja, šventąjį tikėjimą drąsiai išpažinusioji,
Šv. Dorotėja, klystančius brolius ir seseris pas Viešpatį atvedančioji,
Šv. Dorotėja, sunkiuose išmėginimuose Šventosios Dvasios sustiprintoji,
Šv. Dorotėja, šmeižtus ir kankinimus iškentusioji,
Šv. Dorotėja, budelių pyktį didvyriškai ištvėrusioji,
Šv. Dorotėja, meilę Kristui savo krauju paliudijusioji,
Šv. Dorotėja, savo gyvybę į Kristaus rankas atidavusioji,
Šv. Dorotėja, savo troškimų išsipildymu danguje besidžiaugiančioji,
Šv. Dorotėja, šventosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Dorotėja, krikščionių tvirtove,
Šv. Dorotėja, krikščionių didvyrių garbe,
Šv. Dorotėja, galinga užtarėja Dievo akivaizdoje,
Šv. Dorotėja, tikinčiuosius į amžinąjį gyvenimą per tikėjimą ir meilę lydinčioji,
Šv. Dorotėja, ypatingoji besimeldžiančiųjų pagalbininke,
Šv. Dorotėja, į tave besikreipiančiųjų viltie,
Šv. Dorotėja, klystančiuosius pas Dievą vedančioji,
Šv. Dorotėja, nusidėjėliams atgailos malonę išmeldžiančioji,
Šv. Dorotėja, kenčiančiųjų globėja,
Šv. Dorotėja, laimingos mirties globėja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Dorotėja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Viešpatie, prašome, kad šv. Dorotėja išmelstų mums Tavo Gailestingumo malonę, nes ji buvo miela Tau savo skaisčia tarnyste ir kankinyste, liudijančia Tavo galybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Dorotėja gimė apie 279–290 m. mirė apie 311 m. iš Cezarėjos.
Sodininkų ir sodininkystės, floristų, akušerių, aludarių, nuotakų, jaunavedžių, meilės paieškose globėja.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ