ŠVENTOJO JONO KASIJONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventasis Jonai Kasijonai, melski už mus!
Šv. Kasijonai, Dievo tarne,
Šv. Kasijonai, šv. Dvasios pripildytas,
Šv. Kasijonai, pilnas Dievo meilės,
Šv. Kasijonai, pamaldusis Dievo Motinai,
Šv. Kasijonai, įsikūnijusio Žodžio adoruotojau,
Šv. Kasijonai, pasitikintis Dieviška malone,
Šv. Kasijonai, dvasios neturtėli,
Šv. Kasijonai, tyros širdies,
Šv. Kasijonai, nuolankios širdies,
Šv. Kasijonai, stiprusis tikėjime,
Šv. Kasijonai, kupinas vilties,
Šv. Kasijonai, uolusis maldoje,
Šv. Kasijonai, atgailos veidrodi,
Šv. Kasijonai, dvasinio gyvenimo mokytojau,
Šv. Kasijonai, vakarų vienuolijos tėve,
Šv. Kasijonai, visuomenės vienybės žmogau,
Šv. Kasijonai, tikėjimo gynėjau,
Šv. Kasijonai, tiesos gydytojau,
Šv. Kasijonai, erezijų naikintojau,
Šv. Kasijonai, lobi savo raštais,
Šv. Kasijonai, Šventosios Bažnyčios kolona,
Šv. Kasijonai, tavo globojamų vietų šviesa,
Šv. Kasijonai, naikinantis ydas,
Šv. Kasijonai, demonų siaube,
Šv. Kasijonai, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Kasijonai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kurio Žodis yra gyvenimas, atsiskleisk tiems, kurie tavęs ieško tyloje. Padaryk, kad šv. Jono Kasijono pavyzdžiu ir ištikimybe, bei jo mokymų dėka, mes nepaliaujamai tave atrastume maldoje, kad visada augintume savo tikėjimą, viltį ir dosnumą. Per Jėzų Kristų, Mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Jonas Kasijonas gimė Dobrudžoje, dabartinėje Rumunijoje, mirė Prancūzijoje (apie 360 – 435 m), Europo dykumų tėvas.
I
š prancūzų kalbos vertė Elita Malinovskytė, kun Mindaugas Malinauskas SJ