PALAIMINTOJO RIČARDO PAMPURI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Ričardai Pampuri, melski už mus!
Šv. Ričardai, tobulas gailestingumo brolių pavyzdy,
Šv. Ričardai, mylintis Dievą nuo ankstyvos vaikystės,
Šv. Ričardai, ugdantis jaunų žmonių sąžinę,
Šv. Ričardai, skleidžiantis šeimose krikščioniškuosius idealus,
Šv. Ričardai, įžvelgiantis vaikuose beribį Dievo gėrį ir grožį,
Šv. Ričardai, skleidžiantis Eucharistijos kultą,
Šv. Ričardai, uolusis šventosios Evangelijos skelbėjau,
Šv. Ričardai, neturtingųjų žmonių ir dirbančiųjų misionieriau,
Šv. Ričardai, stiprinantis tikėjimą karui užgriuvus,
Šv. Ričardai, moralinių nuostatų saugotojau,
Šv. Ričardai, įžvelgiantis Kristų kenčiančiuose ir ligoniuose,
Šv. Ričardai, dosnus vargšų ir stokojančiųjų šelpėjau,
Šv. Ričardai, kantriai budintis prie savo globotinių,
Šv. Ričardai, kviečiantis aukoti senyvo amžiaus negales kaip auką Dievui,
Šv. Ričardai, materialiai ir dvasiškai remiantis jaunimą,
Šv. Ričardai, per gailestingumo darbus kontempliuojantis Dievą,
Šv. Ričardai, nuolankiai ir uoliai praktikuojantis apsimarinimą,
Šv. Ričardai, atsidavęs Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai,
Šv. Ričardai, laimingasis gydytojau, teikiantis pagalbą ligoniams,
Šv. Ričardai, Dieve randantis laisvės dovaną,
Šv. Ričardai, su sūnišku pasitikėjimu einantis vienuoliško tobulumo keliu,
Šv. Ričardai, visada susivienijęs su Dievu,
Šv. Ričardai, su dėkingumu mylintis savo vienuoliją,
Šv. Ričardai, ištikimai vykdantis Dievo valią,
Šv. Ričardai, nuolankiai ir tyliai sekantis Kristų,
Šv. Ričardai, semiantis iš Kristaus Kryžiaus malonių sau ir kitiems,
Šv. Ričardai, gailestingumo dovana gausiai apdovanotasis,
Šv. Ričardai, apaštalaujantis tarp gydytojų ir slaugytojų,
Šv. Ričardai, pasitikintis motiniška Švenčiausiosios Mergelės Marijos globa,
Šv. Ričardai, džiaugsmingai einantis link Dangaus Tėvynės,
Šv. Ričardai, su gera nuotaika ir dvasios ramybe jaunystėje miręs,
Šv. Ričardai, mūsų užtarėjau.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Ričardai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, Tu leidai šventajam Ričardui savo gydymo praktiką paversti meilės darbu, duok mums per jo užtarimą tarnaujant ligoniams ir vargstantiems sekti jo gailestingumu. Per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja vienybėje su Šventąja Dvasia, vienas Dievas per visus amžių amžius. Amen.

Balandžio 18 d. minimas šv. Ričardas Pampuri, I pasaulinio karo veteranas, gydytojas, brolis vienuolis, 1897-1930, Milanas, Italija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė