ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS KSAVERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Jėzaus Draugijos Karaliene,
Šventasis Juozapai, Jėzaus Draugijos globėjau,
Šventasis Ignacai, Jėzaus Draugijos įkūrėjau,
Šventasis Pranciškau Ksaverai, melski už mus!
Šv. Pranciškau, Jėzaus Draugijos šlove ir antroji kolona,
Šv. Pranciškau, Rytų šviesa ir šlove,
Šv. Pranciškau, Indijų ir Japonijos apaštale,
Šv. Pranciškau, šventojo Apaštalų Sosto pasiuntiny,
Šv. Pranciškau, visas degantis uolumu Dievo garbei,
Šv. Pranciškau, ištikimiausias Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Pranciškau, dangiškojo Jaunikio drauge,
Šv. Pranciškau, degęs dieviškosios meilės ugnimi,
Šv. Pranciškau, skardusis Šventosios Dvasios trimite,
Šv. Pranciškau, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Pranciškau, uoliausias evangeliško neturto mylėtojau,
Šv. Pranciškau, tobuliausiai pašvęstojo gyvenimo paklusnumo besilaikęs,
Šv. Pranciškau, pilnai paniekinęs visus žemiškus dalykus,
Šv. Pranciškau, angele savo gyvenimu ir poelgiais,
Šv. Pranciškau, patriarche Dievo žmonių meile ir globa,
Šv. Pranciškau, pranaše, galingasis žodžiais ir darbais,
Šv. Pranciškau, kankinių vainiko troškęs,
Šv. Pranciškau, dorybių ir pašvęsto gyvenimo išpažinėjau,
Šv. Pranciškau, tiesos skelbėjau ir tautų daktare,
Šv. Pranciškau, rinktinis inde, nešti Jėzaus Kristaus vardą žemės valdovams,
Šv. Pranciškau, spindinti šviesa esantiems mirties šešėlyje,
Šv. Pranciškau, nenuilstantis krikščioniškojo tikėjimo skleidėjau,
Šv. Pranciškau, budrusis sielų ganytojau,
Šv. Pranciškau, nuolatinis dieviškųjų dalykų perdavėjau,
Šv. Pranciškau, besiveržiantis į miestus atmetusius Jėzų Kristų,
Šv. Pranciškau, stiprusis vedly tobulumo kelyje,
Šv. Pranciškau, apaštališkų vyrų pavyzdy,
Šv. Pranciškau, netikinčiųjų šviesa ir tikinčiųjų mokytojau,
Šv. Pranciškau, kuriam pakluso vėjai ir jūra,
Šv. Pranciškau, Dievo ir žmonių mylimasis,
Šv. Pranciškau, visų tautų ir Bažnyčios vienbalsiai priskirtas šlovingajam apaštalų chorui,
Šv. Pranciškau, kuriame per dieviškąjį gerumą gerbiame visų šventųjų nuopelnus,
Šv. Pranciškau, padabintoji tyrųjų karūna,
Šv. Pranciškau, netikinčiųjų armijos siaube,
Šv. Pranciškau, demonų rykšte ir stabų naikintojau,
Šv. Pranciškau, gavęs nepaprastą galią prikelti mirusiuosius,
Šv. Pranciškau, nuostabusis stebukladary,
Šv. Pranciškau, galinga apsauga nuo laivo sudužimo,
Šv. Pranciškau, vargšų tėve ir vargdienių prieglobsti,
Šv. Pranciškau, neregių regėjime ir luošųjų stiprybe,
Šv. Pranciškau, gynėjau karo, bado ir maro metu,
Šv. Pranciškau, mūsų globėjau ir užtarėjau,
Per šv. Pranciškaus kryžiaus ženklą, kurį taip dažnai iškeldavęs tarp pagonių,
- Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Per šv. Pranciškaus tikėjimą, kurį jis taip nuostabiai skleidęs,
Per šv. Pranciškaus stebuklus ir pranašystes, kuriuos Viešpats padarė per jį,
Per šv. Pranciškaus pavojus ir laivų dužimus, kuriuos jis ištvėręs,
Per šv. Pranciškaus skausmus ir sunkius darbus, kurių metu jis karštai šaukdavęs: Dar daugiau!
Per šv. Pranciškaus dieviškas pagavas, kurių metu jis taip karštai šaukdavęs: Pakanka, Viešpatie, gana!
Per šv. Pranciškaus šlovę ir džiaugsmą, kuriuos dabar išgyvena danguje,
Melski už mus, šventasis Pranciškau Ksaverai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Dieve, kuris, šventojo Pranciškaus Ksavero pamokslais ir stebuklais, maloningai į savo Bažnyčią atvedei Indijos tautas: gailestingai suteik mums, pagerbiantiems jo šlovingus darbus, malonę atkartoti jo dorybes. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.

Iš anglų kalbos vertė J.B. kun. Kun Mindaugas Malinauskas SJ