ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO PERMALDAVIMO LITANIJA                                INDEX

 Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente dėl atsiteisimo už mūsų nuodėmes aukotas, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente už mus ir mūsų ant altorių paniekintas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente dažnai Tavo priešams pajuokti atiduotas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente netikėlių paniekintas
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente netikinčių piktžodžiautas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente iš neapykantos paniekintas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente su panieka į nešvarias vietas mėtytas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente nuo altorių į nusidėjėlių širdis perneštas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente daugelio Tavo tarnų neužtenkamai garbintas,
Viešpatie Jėzau, Švč. Sakramente bažnyčiose apleistas ir užmirštas,
Būk mums maloningas, atleisk mums, Viešpatie.
Būk mums maloningas, išklausyk mus, Viešpatie.
Už taip didžio Sakramento paniekinimą atsilyginam Tau, Viešpatie.
Už nevertą Tavo Kūno ir Kraujo priėmimą
Už nepadorumus, padarytus Švenčiausio Sakramento akivaizdoje
Už netikinčiųjų neapykantą
Už ištartus prieš Tave piktžodžiavimus
Už didelio Tavo vaikų skaičiaus atšalimą
Už žmonių nedėkingumą ir Tavęs pamiršimą Švenčiausiame Sakramente
Už Tavo bažnyčių išniekinimą
Už įžeidžiančias kalbas ir darbus visose bažnyčiose
Mes nusidėjėliai, Tave prašome, išklausyk mus, Viešpatie.
Visiems tikintiesiems Švenčiausio Sakramento pagarbą ir karštą dievobaimingumą duoti teikis,
Visiems šventvagiams ir Švenčiausio Sakramento niekintojams tikrą atsivertimo malonę dovanoti teikis,
Klaidatikiams tos meilės paslapties pažinimui reikalingą malonę duoti teikis,
Mus nuo neverto Tavo Kūno ir Kraujo priėmimo sulaikyti teikis,
Mūsų širdis kaskart karštesne Švenčiausio Sakramento meile uždegti teikis,
Mus į dažną ir vertą Švenčiausio Sakramento priėmimą paraginti teikis,
Mus mirties valandoje tuo Dangišku Valgiu pastiprinti teikis,
Mums dievobaimingame atsilyginime Tau už visus paniekinimus, kuriuos gauni Švenčiausiame Sakramente padėti teikis,
Mūsų atsilyginimus maloningai priimti teikis,
Viešpatie Jėzau, Švenčiausiame Sakramente, pasigailėk mūsų.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasauli nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų..
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, dėl begalinės savo meilės pasilieki su mu-mis dieną ir naktį Švenčiausiame Sakramente. Už meilę gauni išjuokimus, paniekinimus, neapykantą ir šventvagystes, kuriomis žmonės Tave rūstina. Duok mums malonę, meldžiame Tave Viešpatie, kad už visus tuos Švenčiausio Sakramento paniekinimus, karščiausia garbinimo malda Tave permaldautume. Labiausiai trokštame per šventas atsilyginimo Komunijas Tau už žmonių nedėkingumą atsilyginti. Padėk tik, Viešpatie Jėzau, kad Tave visada kuo verčiausiai į savo sielas priimtume. Amen.
Perspausdinta iš maldyno “Didysis ramybės šaltinis”. Imprimatur: Bruklino vysk. B.J. McEntegart, 1961 m.
Būtina atsilyginti už Švenčiausio Sakramento įžeidimus, kuriuos matote bažnyčiose daromus dvasininkų, vienuolių, tikinčiųjų.