ŠVENTOJO VINCENTO PALOČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Karaliene Apaštalų, melski už mus.
Dieviškos meilės Motina, melski už mus.
Apaštalų Karaliene, melski už mus.
Šv. Pranciškau Asyžieti, melski už mus.
Šv. Kasparai del Bufalo, melski už mus.
Šv. Vincentai Paloti, melski už mus!
Šv. Vincentai, pamilęs Dievą,
Šv. Vincentai, uždegtas Dievo meilės ugnimi,
Šv. Vincentai, Dievo meilės įkvėptas mylėti visus žmones,
Šv. Vincentai, užsidegęs meile Jėzui ir Marijai,
Šv. Vincentai, begalinės Dievo meilės atspindy,
Šv. Vincentai, nesibaigiančios Meilės garbintojau,
Šv. Vincentai, visame ieškantis nesibaigiančios Dievo garbės,
Šv. Vincentai, Šventosios Šeimos sekėjau,
Šv. Vincentai, visiškai atsidavęs Švenčiausiajai Mergelei, Apaštalų Karalienei,
Šv. Vincentai, drąsus Bažnyčios atnaujintojau ir pranaše pilnas Šventosios Dvasios,
Šv. Vincentai, atviras ir paklusnus Šventosios Dvasios įkvėpimams,
Šv. Vincentai, Šventosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Vincentai, tikrasis Kristaus sekėjau,
Šv. Vincentai, Dievo Gailestingumo skelbėjau,
Šv. Vincentai, Kristaus mistike,
Šv. Vincentai, kunigystės pavyzdy,
Šv. Vincentai, kunigo erudito pavyzdy,
Šv. Vincentai, uolusis kunige,
Šv. Vincentai, rūpestingas dvasios tėve,
Šv. Vincentai, apaštališkojo uolumo pavyzdy,
Šv. Vincentai, ištvermingasis nuodėmklausy,
Šv. Vincentai, gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdy,
Šv. Vincentai, artimo meilės darbui pasišventęs
Šv. Vincentai, didžiadvasiškai negailėjęs jėgų tikėjimui ginti,
Šv. Vincentai, gailestingumo apaštale,
Šv. Vincentai, taikos mylėtojau ir vienybės sėjėjau,
Šv. Vincentai, nuolankiai išbandymus ir kliūtis priėmęs,
Šv. Vincentai, šventumo, nuolankumo ir neturto pavyzdy,
Šv. Vincentai, skaistumo žiede,
Šv. Vincentai, Romos apaštale,
Šv. Vincentai, Katalikų apaštalavimo Akcijos steigėjau, tėve ir vedly,
Šv. Vincentai, pasauliečių aktyvaus dalyvavimo Bažnyčioje gynėjau,
Šv. Vincentai, visuotinio pasauliečių apaštalavimo skelbėjau ir iniciatoriau,
Šv. Vincentai, pasauliečių vyrų ir moterų dalyvavimo Bažnyčios gyvenime prasmę įžvelgęs,
Šv. Vincentai, aiškiai naujo laikmečio Katalikų bažnyčios poreikius suprantantis,
Šv. Vincentai, kiekvieną krikščionį ginti tikėjimą ir jį skleisti visur raginęs,
Šv. Vincentai, kiekvienam tikinčiajam Dievo įsakymą rūpintis savo artimo išganymu priminęs,
Šv. Vincentai, Kristų pažinti per žodį, mokymą ir artimo meilės darbus mokęs,
Šv. Vincentai, žmones Dievo tarnystei subūręs,
Šv. Vincentai, Dievo pašaukimo kiekvienam skelbėjau,
Šv. Vincentai, pasauliečių pareigą ir teisę apaštalauti gynęs,
Šv. Vincentai, popiežiaus autoriteto stiprintojau,
Šv. Vincentai, Bažnyčios vienybės puoselėtojau,
Šv. Vincentai, trokštantis suvienyti visus žmones vienoje Bažnyčioje su vienu Ganytoju,
Šv. Vincentai, nepaliaujamai siekiantis krikščionių vienybės,
Šv. Vincentai, susitaikymo tarne,
Šv. Vincentai, visuotinės Dievo meilės liudytojau,
Šv. Vincentai, tikrasis misijų darbininke,
Šv. Vincentai, Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Vincentai, karštas pamokslininke,
Šv. Vincentai, nepailstantis Viešpaties pjūties darbininke,
Šv. Vincentai, laiko ženklų skaitytojau,
Šv. Vincentai, ištvermingai skelbiantis Dievo Žodį,
Šv. Vincentai, dieviškųjų slėpinių skleidėjau,
Šv. Vincentai, nesibaigiančios Dievo meilės skelbėjau
Šv. Vincentai, kunigų ugdytojau,
Šv. Vincentai, jaunimo patarėjau ir ugdytojau,
Šv. Vincentai, žmogiškųjų sielų vedly,
Šv. Vincentai, nepailstantis nuodėmklausy,
Šv. Vincentai, klystančiųjų vedly,
Šv. Vincentai, vargšų mylėtojau ir tėve,
Šv. Vincentai, ligonių lankytojau,
Šv. Vincentai, vargdienių viltie,
Šv. Vincentai, alkaną pavalgydinti norėjęs,
Šv. Vincentai, ištroškusį pagirdyti, norėjęs,
Šv. Vincentai, rūbų neturinčiam ieškojęs,
Šv. Vincentai, silpnųjų stiprybe,
Šv. Vincentai, vaistus ligoniams rinkęs,
Šv. Vincentai, prispaustuosius gynęs,
Šv. Vincentai, kaliniams paguodą suteikęs,
Šv. Vincentai, ligonių ir kalinių drauge,
Šv. Vincentai, skubantis teikti pagalbą vargšams ir ligoniams,
Šv. Vincentai, kilnusis vargšų ir liūdinčiųjų globėjau,
Šv. Vincentai, misionierių dvasininkų globėjau,
Šv. Vincentai, galingas mūsų užtarėjas pas Dievą,
Šv. Vincentai, vaikų ir jaunimo globėjau,
Šv. Vincentai, stokojančiųjų globėjau,
Šv. Vincentai, našlaičių globėjau,
Šv. Vincentai, Dievo liaudies poreikių tarpininke,
Šv. Vincentai, popiežiškojo Misijinio Susivienijimo Dvasininkų globėjau,
Šv. Vincentai, ekumeninio judėjimo vadove,
Šv. Vincentai, nuodėmingųjų palydėtojau pas Dievą,
Šv. Vincentai, besirūpinantis Bažnyčios misijos reikalais,
Šv. Vincento šventu gyvenimu, sustiprink mus teikis!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Vincento rūpinimųsi našlaičiais, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento vargstančių ugdymu, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento išbandymais, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento meile vienatvei, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento rizikavimu sveikata, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento siekiu Dievo šlovės, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento pastangomis sujungti dvasininkus, vienuolius ir pasauliečius, kaip vieną Dievo tautą, sustiprink mus teikis!
Šv. Vincento užtarimu, pakviesti į Bažnyčią darbininkų tarnaujančių Bažnyčiai teikis,
Šv. Vincento užtarimu, suvienyti mus į vieną šeimą su Kristumi teikis,
Šv. Vincento užtarimu, išgirsti prispaustųjų šauksmus teikis,
Šv. Vincento užtarimu, suteikti mums tarnystės ir įsipareigojimo dovanas teikis,
Šv. Vincento užtarimu, mums surasti savo unikalų pašaukimą Krikšte padėti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Vincentai Paloti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Visagali Tėve, davęs savo Bažnyčiai Šv. Vincentą Palotį kaip tobulos meilės Tau ir artimui pavyzdį, trokštantį, kad būtų viena Avidė ir vienas Ganytojas, ir kad visi žmonės pažintų Tave nesibaigiantį Gailestingumą, padaryk per jo nuopelnus ir užtarimą, kad uždegti ta pačia meile, ištikimai sektume jo dorybėmis ir visada būtume ištikimi jo idealams, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Dieve, pakvietęs savo Bažnyčioje Šv. Vincentą Palotį, kunigą, tikėjimui apginti ir meilei atgaivinti, maloniai prašome, padaryk, kad žengdami jo pėdomis, uždegtume širdimis ir veiksmu neštume tiesos Šviesą bei brolišką meilę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Tėve, savo Bažnyčioje pasirinkęs Šv. Vincentą Palotį, kad sužadintum savo tautoje tikėjimo ir meilės liepsną, prašome jo užtarimu malonės, tapti tvirtais tos pačios dvasios liudininkais ir tikrais Jėzaus Kristaus apaštalais, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Vincenzo Pallotti, 1795 – 1850, Roma, Italija
I
š anglų, prancūzų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ iš lenkų k. Natalija Maciulevičienė