ŠV. PILYPO NERIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Pilypai Neri, melski už mus!
Šv. Pilypai, kūdiki, tėvams Dievo padovanotasis,
Šv. Pilypai, kunigystei paaukotasis,
Šv. Pilypai, Bažnyčiai paskirtasis,
Šv. Pilypai, didis Dievo drauge,
Šv. Pilypai, ugningasis Nukryžiuotojo mylėtojau,
Šv. Pilypai, degantis Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Pilypai, vaikiškai atsidavęs Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbintojau,
Šv. Pilypai, meiliai kalbėjęs su Mergele Marija,
Šv. Pilypai, Šventosios Dvasios inde,
Šv. Pilypai, Šventąją Dvasią į savo širdį priėmęs,
Šv. Pilypai, Marijos vaike,
Šv. Pilypai, pranašiškasis balse,
Šv. Pilypai, pirmųjų krikščionybės amžių tikėjimo vyre,
Šv. Pilypai, šventumą laimėjusysis,
Šv. Pilypai, paslėptasis didvyri,
Šv. Pilypai, Tėvo mylimasis,
Šv. Pilypai, Meilės kankiny,
Šv. Pilypai, ugningoji širdie,
Šv. Pilypai, rinktinis kunige,
Šv. Pilypai, dieviškojo gyvenimo veidrodi,
Šv. Pilypai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Pilypai, paprastumo pavyzdy,
Šv. Pilypai, šventojo džiaugsmo šviesa,
Šv. Pilypai, dvasinės vaikystės paveiksle,
Šv. Pilypai, išmintingos senatvės atvaizde,
Šv. Pilypai, Švenčiausiosios Mergelės ir angelų pasirodymais pagerbtasis,
Šv. Pilypai, meilės pilnatve ir Dievo troškimu paženklintasis,
Šv. Pilypai, dieviškosios meilės uždegtasis ir nuostabios šviesos apsiaustasis,
Šv. Pilypai, patyręs nuostabių ekstazių,
Šv. Pilypai, gavęs stebuklų darymo dovaną jau šiame gyvenime,
Šv. Pilypai, širdžių pažinimo dovana apdovanotasis,
Šv. Pilypai, dvasių atpažintojau,
Šv. Pilypai, prikeldavęs mirusiuosius,
Šv. Pilypai, taurusis Jėzaus Kristais kančios kontempliuotojau,
Šv. Pilypai, prie kankinių kapų Romoje meditavęs jų kančią,
Šv. Pilypai, naktimis budėjęs bažnyčiose,
Šv. Pilypai, aukojęs ištisas naktis maldai,
Šv. Pilypai, dėl Dievo ilgai slėpęsis katakombose,
Šv. Pilypai, malda ir atgaila pašaukimui pasirengęs,
Šv. Pilypai, visus laikinuosius dalykus paniekinęs,
Šv. Pilypai, nuo jaunystės ypatingos abstinencijos laikęsis,
Šv. Pilypai, nuo jaunystės skaistumą saugojęs,
Šv. Pilypai, uolusis tyrumo saugotojau,
Šv. Pilypai, atgailos ir apsimarinimo stebukle,
Šv. Pilypai, nuolankios sielos paveiksle,
Šv. Pilypai, krikščioniškojo kuklumo pavyzdy,
Šv. Pilypai, visokio gyriaus vertasis,
Šv. Pilypai, angeliškomis dorybėmis apdovanotasis kunige,
Šv. Pilypai, nuodėmės kelio vengęs,
Šv. Pilypai, išmintingasis ne pagal savo amžių,
Šv. Pilypai, visuomet skleidęs šventumo dvelksmą,
Šv. Pilypai, Dievo meilės apglėbtasis,
Šv. Pilypai, Šventosios Dvasios pripildytasis,
Šv. Pilypai, dieviškojo uolumo vestasis,
Šv. Pilypai, į dangiškuosius dalykus pasinėręs,
Šv. Pilypai, šventojo altoriaus nuostabias paslaptis džiaugsmingai šventęs,
Šv. Pilypai, uolusis atgailautojau,
Šv. Pilypai, gyvenimą nepaliaujama malda pavertęs,
Šv. Pilypai, senatvėje švento gyvenimo tobulumą pasiekęs,
Šv. Pilypai, kankinystės karštai troškęs,
Šv. Pilypai, šventą mirtį kaip atlygį už šventą gyvenimą pelnęs,
Šv. Pilypai, Romos apaštale,
Šv. Pilypai, troškęs padėti Romai dieviškuoju vadovavimu,
Šv. Pilypai, Oratorionų, kunigų kongregacijos kūrėjau,
Šv. Pilypai, darbštusis Jėzaus Oratorijų, susibūrimo vietų tikintiesiems, kūrėjau,
Šv. Pilypai, popiežių patarėjau,
Šv. Pilypai, meilingasis vargšų ligonių tarne,
Šv. Pilypai, geroji pagalba vargstantiems,
Šv. Pilypai, Dievo žodį kasdien skelbęs,
Šv. Pilypai, daugybę sielų savo meilingu raginimu atvertęs,
Šv. Pilypai, daugybę širdžių Dievui laimėjęs,
Šv. Pilypai, sielų vedly,
Šv. Pilypai, švelnus jaunimo vadove,
Šv. Pilypai, saviškių globėjau,
Šv. Pilypai, mažiesiems meiliai tarnavęs,
Šv. Pilypai, piligrimams kojas plovęs,
Šv. Pilypai, sakramentus uoliai teikęs,
Šv. Pilypai, išmintingasis sielų vadove,
Šv. Pilypai, tikinčiųjų šventumo nuolat siekęs,
Šv. Pilypai, Dievo karalystei be poilsio dirbęs,
Šv. Pilypai, Bažnyčios šlovę padidinti siekęs,
Šv. Pilypai, pamaldumą ir šventas dvasines maldos pratybas skatinęs,
Šv. Pilypai, mylintis visus savo sekėjus,
Šv. Pilypai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Pilypai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų. Amen.
Melskimės. Dieve, išaukštinęs šventąjį Pilypą, savo išpažinėją, šventumo šlove, suteik malonę džiaugtis jo atminimu, kad jo dorybių pavyzdžiu sekdami pelnytume dvasinių dovanų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 26 dieną minimas Šventasis Pilypas Neris (Filippo Romolo Neri) (1515 –1595)
VERTĖ: iš vokiečių ir anglų kalbų Indrė Selenytė ir kun. MMSJ