ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS IR JACINTOS MARTO LITANIJA                                      INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Fatimos Rožančiaus Karaliene, melski už mus!
Skausmų Karaliene, melski už mus!
Karmelio kalno Motina, melski už mus!
Mažųjų piemenėlių Mergele, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Marto, melski už mus!
Šventoji Jacinta Marto, melski už mus!
Šventieji Pranciškau ir Jacinta,
Jėzaus Kristaus pašauktieji vaikai, melskite už mus.
Pašauktieji kontempliuoti Dievą danguje,
Mažieji, kuriems Tėvas apreiškė karalystės paslaptis,
Tėvo privilegijuotieji Mažieji,
Tobulasis Dievo stebuklų pašlovinime,
Tobulasis vaikiškas atsidavimo pavyzdžiai,
Atsiteisimo aukos Kristaus Kūno naudai,
Taikos angelo bičiuliai,
Saugotojai, kaip tėvynės angelai,
Eucharistijos adoruotojai kartu su angelais,
Regėtojai saule apsirengusios Moteries,
Regėtojai Šviesos, kuri yra Dievas,
Mylimieji Mergelės Motinos vaikai,
Ausys, atidžiai nukreiptosios į Mergelės Marijos rūpestį,
ryškiau už saulę šveičiančios Karalienės Marijos žinios gynėjai,
Dievo Motinos žodžio šaukliai,
Marijos Nekaltosios širdies triumfo pranašai,
Įvykdžiusieji Aukščiausiojo planą,
Ištikimieji apreiškimo Žinios patikėtiniai,
Rožančiaus Karalienės pasiuntiniai,
Marijos prašymo misionieriai
dangaus kvietimo nešėjai,
Uolieji Kristaus Vikaro gynėjai,
Didvyriško gyvenimo liudytojai tiesoje,
Jėzaus Kristaus paguodos nešėjai,
Krikščioniškos meilės pavyzdžiai,
Ligonių ir vargšų tarnai,
nusidėjėlių nusikaltimų atitaisytojai,
Žmonijos draugai priešais Mergelės Marijos sostą,
Skaisčiosios lelijos kvepiančios šventumu,
Nuostabūs perlai tarp labiausiai palaimintųjų,
Meilės serafimai prie Viešpaties kojų,
Dievui paaukotos aukos, kad būtų nešamos kančios atsiteisimui,
Gerbiami pavyzdžiai, kaip dalintis su vargšais,
Neapgalvoti aukos už nusidėjėlių atsivertimą pavyzdžiai,
Nuoširdumo pavyzdžiai nelaimių metu,
Susižavėjusios Dievu sielos Jėzuje,
Mažieji piemenys, vedantys mus pas Avinėlį,
Marijos mokyklos mokiniai,
Žmonijos atstovai didžiuosiuose klausimuose,
Šventumo medžio vaisiai,
Visuotinės Bažnyčios Dovanos,
Dievo tautos Dievo ženklai,
Dievo malonės liudytojai,
Akstinai gyventi savo krikšto malone,
Dievo meilingo artumo patirties pavyzdžiai,
Garbingos sielos Dievo artimoje,
Tarpininkai Dievo akivaizdoje nusidėjėliams,
Meilės ir Taikos civilizacijos kūrėjai,
Žibintai apšviečiantys žmoniją,
Draugiškos šviesos apšviečiančios daugelį,
Žibintai šviečiantys žmonių keliuose,
Degančios liepsnos tamsos ir nerimo valandą,
Dievo uždegtosios žvakės,
Mūsų užtarėjai,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, palaimintieji Pranciškau ir Jacinta!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Begalinio gerumo Dieve, kuris myli nekaltuosius ir išaukštini nuolankiuosius, prašau suteikti malonę, nekaltosios savo Sūnaus Motinos užtarimu, kad galėtume sekti palaimintaisiais Pranciškumi ir Jacinta, ir tarnautume savo širdies paprastumu
ir patektume į Dangaus karalystę. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia. Amen.

Vasario 20 d. Šventieji Pranciškus Marto (Francisco de Jesus Marto,1908 – 1919) ir Jacinta Marto (Jacinta de Jesus Marto, 1910 – 1920)
iš anglų ir lenkų kalbos vertė kun. MMSJ