ŠVENTOSIOS CECILIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!

Šventoji Cecilija, melski už mus!
Šv. Cecilija, Išganytojo šlovintoja,
Šv. Cecilija, nekaltoji Rojaus mergele,
Šv. Cecilija, garbingoji Jėzaus Kristaus mergele kankine,
Šv. Cecilija, šlovingoji kankine didvyre,
Šv. Cecilija, mylinčioji Kristaus sužadėtine,
Šv. Cecilija, melodijomis ir giesmėmis Jėzų šlovinusioji,
Šv. Cecilija, Mergelę Mariją švelniai mylėjusioji,
Šv. Cecilija, Eucharistiją karštai mylėjusioji,
Šv. Cecilija, skaistumo lelija,
Šv. Cecilija, savo giminės pasididžiavime,
Šv. Cecilija, krikščionių Bažnyčios džiaugsme,
Šv. Cecilija, angelus sužavėjusioji,
Šv. Cecilija, Angelą sargą nuolat šalia regėjusioji,
Šv. Cecilija, savo Angelui sargui paklusnioji,
Šv. Cecilija, angelu – skaistybės sergėtoju – apdovanotoji,
Šv. Cecilija, tyros merginos pavyzdy,
Šv. Cecilija, dangiškomis malonėmis apdovanotoji,
Šv. Cecilija, išmintingoji nekaltoji mergele,
Šv. Cecilija, skaidrios širdies,
Šv. Cecilija, nuolat pasitikėjimo maldoje panirusioji,
Šv. Cecilija, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Cecilija, dieviško uolumo ir dosnios meilės artimui apaštale ir pavyzdy,
Šv. Cecilija, skaistumo gėle,
Šv. Cecilija, dieviškos meilės pilnoji,
Šv. Cecilija, vilties kančiose pilnoji,
Šv. Cecilija, geranoriškumo pilnoji,
Šv. Cecilija, kantrioji nesėkmėse,
Šv. Cecilija, Romos didikų dukra,
Šv. Cecilija, Dievo žodžio nuolankiai klausiusi,
Šv. Cecilija, nuoširdžiai pagal Evangeliją gyvenusioji,
Šv. Cecilija, Mišias net katakombose šventusioji,
Šv. Cecilija, taurioji pasaulio nugalėtoja,
Šv. Cecilija, žemės turtus dėl dangiškųjų turtų ryžtingai paniekinusioji,
Šv. Cecilija, visus kankinimus dėl Kristaus vardo ištverti troškusioji,
Šv. Cecilija, Dievo meilės ugnimi degusioji,
Šv. Cecilija, Dievui nepaliaujamai giedojusioji ir tarnavusioji,
Šv. Cecilija, ištikima maldai ir pasninkui,
Šv. Cecilija, pagonių pagundų nugalėtoja,
Šv. Cecilija, savo miesto vargšų gelbėtoja,
Šv. Cecilija, tikėjimo liudytoja savo miesto gyventojams,
Šv. Cecilija, savo maldomis pagonių širdis palietusioji ir juos į tikrąją Bažnyčią atvedusioji,
Šv. Cecilija, dėl kurios uolumo ir pavyzdžio atsivertė daugybė pagonių,
Šv. Cecilija, skaisčioji sužadėtine,
Šv. Cecilija, šventojo Valerijono žmona,
Šv. Cecilija, sutuoktinės pavyzdy,
Šv. Cecilija, savo vyrą Valerijoną atvertusioji ir kankinio vainiką jam laimėjusioji,
Šv. Cecilija, savo vyrą gyventi skaistybėje įtaigiai įkalbėjusioji,
Šv. Cecilija, santuokoje mergele likusioji,
Šv. Cecilija, su sutuoktiniu šventai bendravusioji,
Šv. Cecilija, maloni savo vyrui Valerijonui,
Šv. Cecilija, maloni savo svainiui Tiburcijui,
Šv. Cecilija, savo vyrą ir svainį mirštant kaip kankinius mačiusioji,
Šv. Cecilija, šventųjų Valerijono ir Tiburcijaus kankinystės padrąsintoji,
Šv. Cecilija, tvirtoji tikėjimo išpažinėja,
Šv. Cecilija, narsuole imperatoriaus akivaizdoje,
Šv. Cecilija, dėl savo tikėjimo mirti pasmerktoji,
Šv. Cecilija, už savo priešus besimeldžiančioji
Šv. Cecilija, savo kankintojams atleidusioji,
Šv. Cecilija, savo drąsa ir grožiu taip sukrėtusi budelį, kad jo ranka tris kartus sudrebėjo,
Šv. Cecilija, budelio į kaklą sužeistoji,
Šv. Cecilija, daugybės skausmų iškankintoji,
Šv. Cecilija, po kankinimų dar tris dienas nepakeliamas kančias kentusi ir po to mirusioji,
Šv. Cecilija, prieš mirtį visas savo gėrybes vargšams išdalijusioji,
Šv. Cecilija, savo namus, kad jie taptų krikščionių bažnyčia atidavusioji,
Šv. Cecilija, per savo mirtį nugalėtoja tapusioji,
Šv. Cecilija, savo balsą su dangiškomis nekaltųjų mergelių giesmėmis sujungusioji,
Šv. Cecilija, vainikuota išrinktoji danguje,
Šv. Cecilija, Dievo Bažnyčioje per amžius garsioji ir minimoji,
Šv. Cecilija, katakombų žvaigžde,
Šv. Cecilija, kurios negendantys palaikai ilgai slypėjo katakombų kriptų šešėliuose,
Šv. Cecilija, šventoji muzikantų globėja, kad jie širdyse giedotų šlovę ir garbę Dievui,
Šv. Cecilija, šventoji šventų giesmių globėja,
Šv. Cecilija, bažnytinių chorų globėja,
Šv. Cecilija, ypatingoji visų giedotojų, muzikantų, muzikos autorių ir mokinių globėja ir gynėja,
Šv. Cecilija, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Cecilija, dangiškoji pragaro nugalėtoja,
Šv. Cecilija, tavęs besišaukiančiųjų gynėja,

Būk mums gailestingas, pasigailėk mūsų, Viešpatie!
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visų nuodėmių, - Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo viso pikto,
Nuo žmonių baimės ir pasaulio meilės,
Nuo baugštumo siekiant gėrio,
Nuo netikro drovumo darant gera,
Nuo žmonių nuomonės baimės,
Per šv. Cecilijos nuopelnus,
Per šv. Cecilijos mergelišką tyrumą,
Per šv. Cecilijos dorybes ir gerus darbus,
Per šv. Cecilijos skausmingą mirtį,
Per šv. Cecilijos dievišką perkeitimą į šventumą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Cecilija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Amžinasis Dieve, paskyręs mums šventąją Ceciliją galinga užtarėja, padėk mums dievobaimingai, šventai ir nekaltai gyventi, kad galėtume kaip ir ji pasiekti amžinosios laimės šalį, kur drauge šlovinsime ir aukštinsime Tave per amžius. Amen.

Šventoji Cecilija minima lapkričio 22 dieną
gimė II a. Romoje, mirė tarp 176 ir 235 m. Sicilijoje
Muzikantų, bažnytinių chorų, visų giedotojų, muzikos autorių ir mokinių, šventų giesmių,poetų globėja ir gynėja.

Iš anglų ir prancūzų kalbų vertė kun. MMSJ