ŠVENTOSIOS RITOS KAŠIETĖS LITANIJA                                     INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, visų šventųjų Karaliene, melski už mus!
Šventoji Marija, Motina, geroji patarėja, melski už mus!
Šventoji Marija, nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!
Šventoji Marija, šv. Ritos pavyzdy ir globėja, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventasis Augustinai, melski už mus!
Šventoji Monika, melski už mus!
Visi šventieji angelai ir arkangelai, melskite už mus!

Šventoji Rita, melski už mus!
Šv. Rita, Jėzaus mylimoji,
Šv. Rita, su savo dieviškuoju Sužadėtiniu labai artimai kalbėjusi,
Šv. Rita, dangaus dovana,
Šv. Rita, ypatingą malonę iš dangaus gavusi,
Šv. Rita, su Dievo valia susivienijusi,
Šv. Rita, šventosios Bažnyčios šviesa,
Šv. Rita, vien Dievui didesnės garbės siekusi,
Šv. Rita, Dievo meilės pilnoji ir ja stiprintoji,
Šv. Rita, rojaus šlove papuoštoji,

Šv. Rita, Viešpaties iš anksto pasirinktoji ir angelo išpranašautoji,
Šv. Rita, nuo vaikystės iš visų išsiskyrusi,
Šv. Rita, tobulas krikščionės žmonos ir motinos pavyzdy,
Šv. Rita, romioji našle,
Šv. Rita, našlės pavyzdy,
Šv. Rita, dosnaus atlaidumo pavyzdy,
Šv. Rita, švelni savo priešams taikdare,
Šv. Rita, didvyriškai pasiaukojusi,
Šv. Rita, maloningu savo maldos išklausymu niekada neabejojusi,
Šv. Rita, Dievo garbę labiau nei šeimos gerovę vertinusi,

Šv. Rita, į dieviškąjį pašaukimą skubiai atsiliepusi,
Šv. Rita, nuolankumą ir neturtą apglėbusi,
Šv. Rita, Dievui visiškai atsidavusi,
Šv. Rita, vienatvę pamilusi,
Šv. Rita, didvyriška atgailos kankine,
Šv. Rita, vienuolinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Rita, augustinijonių ordino pasididžiavime,

Šv. Rita, paslaptingoji visų dorybių rože,
Šv. Rita, Nukryžiuotojo garbintoja,
Šv. Rita, mirštantį Gelbėtoją karštais prašymais atkakliai meldusi,
Šv. Rita, Kristaus kančią pamilusi ir su ja susivienijusi,
Šv. Rita, užuojautos kenčiančiam Kristui kupinoji,
Šv. Rita, slėpiningu erškėčių vainiku angelo vainikuotoji,
Šv. Rita, Kristaus vainiko spygliu sužeistoji,
Šv. Rita, žaizda ant kaktos papuoštoji,
Šv. Rita, spygliu kaktoje pažymėtoji,
Šv. Rita, Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje ekstazės apimtoji,
Šv. Rita, dieviškos meilės sudegintoji,

Šv. Rita, rinktinis visų dorybių sode,
Šv. Rita, apsimarinimo ir tyrumo pavyzdy,
Šv. Rita, neišsemiamos kantrybės ir tvirtumo stebukle,
Šv. Rita, maldoje pasitikinčioji ir ištvermingoji,
Šv. Rita, nusižeminusioji ir nuolankioji,
Šv. Rita, pasikliovimo Dievo valia pavyzdy,
Šv. Rita, Dievo valiai klusnioji ir atsidavusioji,
Šv. Rita, pasitikėjimo Dievo Apvaizda pilnoji,
Šv. Rita, švelnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Rita, gerumo pavyzdy,
Šv. Rita, saldusis medaus kory,
Šv. Rita, ištvermingoji maldoje,
Šv. Rita, meilės rože,
Šv. Rita, gilioji atgailos jūra,
Šv. Rita, kvepiančioji miros puokšte,

Šv. Rita, džiaugsmingai į dangų priimtoji,
Šv. Rita, kurios skaistus kūnas po mirties negendantis tapo,
Šv. Rita, prie Sužadėtinio sosto pakviestoji,
Šv. Rita, neapsakomos šlovės apgaubtoji,

Šv. Rita, galingoji užtarėja Jėzaus akivaizdoje,
Šv. Rita, apleistųjų gynėja ir liūdinčiųjų paguoda,
Šv. Rita, galingoji visų priebėga ir į tave besikreipiančiųjų pagalba,
Šv. Rita, į kurią visi pasitikėdami kreipiasi,
Šv. Rita, visada Dievo išklausoma,
Šv. Rita, visada dosni tavęs besišaukiantiems,
Šv. Rita, išsigelbėjimo inkare ir priebėga pavojuose,
Šv. Rita, ligonių ir sielvartautojų balzame,
Šv. Rita, vaistai nuo netikėjimo,
Šv. Rita, klystančiųjų kelrode žvaigžde,
Šv. Rita, tavęs besišaukiančiųjų guodėja,
Šv. Rita, Dievo stebuklais garsėjanti,
Šv. Rita, tikroji paguoda neramumuose,
Šv. Rita, vargšų geradare,
Šv. Rita, mūsų galingoji gynėja, užtarėja ir globėja,

Šv. Rita, neįmanomų dalykų šventoji,
Šv. Rita, gynėja beviltiškais atvejais,
Šv. Rita, žinanti kelią į Jo Švenčiausiąją Širdį,
Šv. Rita, į kurios maldavimus Viešpats noriai atsako,
Šv. Rita, išmeldžianti iš Kristaus visko, ko prašai,
Šv. Rita, Jėzaus gailestingumu tvirtai pasitikėjusi,
Šv. Rita, tikroji gynėja visuose reikaluose,

Kad Dievo valia pasikliautume ir ją visokeriopai įvykdytume,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad savo širdyse tikėjimą tvirtai išlaikytume,
Kad mūsų širdyse uolumas ir Dievo garbė liepsnotų,
Kad šventas uolumas mūsų širdis pripildytų,
Kad Jėzaus pažadais tikrai pasitikėtume,
Kad Viešpaties Kristaus pažadų verti taptume,
Kad angelišką skaistumą mylėtume,
Kad visos savimeilės atsisakytume,
Kad nuo visokio godumo, tuščiagarbiškumo ir skubėjimo teisti būtume išgelbėti,
Kad savo blogiems polinkiams pasipriešintume ir jie būtų išnaikinti,
Kad nuo visų dvasinių priešų būtume išvaduoti,
Kad mūsų išgelbėjimo priešai būtų išblaškyti,
Kad savo artimą Viešpatyje mylėtume,
Kad visais savo veiksmais ir susitvardymu švelnią meilę skatinti siektume,
Kad šventą skaistumo meilę visiems, kurie su mumis bendrauja, įkvėpti galėtume,
Kad tikrasis tikėjimas mūsų šalyje pasklistų,
Kad mūsų tėvynėje gailestingasis Dievas pažadintų didžių šventųjų, kurie žmones ugdytų ir netikėjimo tamsą išsklaidytų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Rita.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, dėl savo begalinio švelnumo malonėjęs išklausyti savo tarnaitės šventosios Ritos maldavimus ir suteikęs jai malonę, kurios žmogui neįmanoma nei iš anksto numatyti, nei savo gebėjimais ar pastangomis pasiekti, dėl jos gailestingos meilės ir tvirto pasitikėjimo Tavo pažadais meldžiame, pasigailėk mūsų negandose ir padėk mums nelaimėse, kad netikintys žinotų, jog Tu esi nuolankiųjų atlygis, bejėgių apsauga ir stiprybė tų, kurie Tavimi pasitiki. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Papildomi maldavimai

Šv. Rita, išmelsk to, ko prašome,
Šv. Rita, per savo tobulą susivienijimą su dieviškąja valia,
Šv. Rita, per savo didvyriškas kančias santuokiniame gyvenime,
Šv. Rita, per savo paguodą, patyrus vyro atsivertimą,
Šv. Rita, per savo vaikų paaukojimą, užuot stebėjus, kaip jie sunkiai įžeidžia Dievą,
Šv. Rita, per savo stebuklingą patekimą į vienuolyną,
Šv. Rita, per savo sunkią atgailą ir apsiplakimą tris kartus per dieną,
Šv. Rita, per savo kančią, kurią sukėlė žaizda, gauta iš Nukryžiuotojo Gelbėtojo erškėčio spyglio,
Šv. Rita, per savo dievišką meilę, sudeginusią tavo širdį,
Šv. Rita, per savo nepaprastą atsidavimą Švenčiausiajam Sakramentui, kuris vienas palaikė tavo gyvybę ištisus ketverius metus,
Šv. Rita, per savo laimę, su kuria atsiskyrei nuo žemiškųjų išmėginimų, kad nukeliautum pas dieviškąjį Sužadėtinį,
Šv. Rita, per savo puikų pašaukimo pavyzdį,

Kad savimylos atsisakytume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad nuolankume augtume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad savo kryžių kantriai neštume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad Dievą labiausiai mylėtume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad Dievo valią visada vykdytume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad savo kaltininkams atleistume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad vienas kitą mylėtume, išmelsk mums malonę, šv. Rita,
Kad tavo dorybėmis sektume, padėk mums, šv. Rita,
Visomis savo maldomis padėk mums, šv. Rita,
Visuose pavojuose padėk mums, šv. Rita,
Visuose reikaluose ir kančiose padėk mums, šv. Rita,
Visuose sielvartuose ir nelaimėse padėk mums, šv. Rita,
Varguose padėk mums, šv. Rita,
Mirties valandą padėk mums, šv. Rita,

Šv. Rita Kašietė (Rita Cascia) gimė 1381metais Rokaporenoje, mirė 1457 metais Kašijoje, Italijoje
Neįmanomų, pralaimėtų, beviltiškų atvejų, galimybių ir bylų, ligų, žaizdų globėja, šeimyninių problemų, prievartos, išnaudojimo ir nevaisingumo atvejų gynėja ir užtarėja, motinų ir tėvystės globėja.
I
š anglų, lenkų, prancūzų, italų, ispanų kalbų vertė JB, kun.MMSJ.