ŠVENTOJO PANTALEONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melskis už mus!
Šventasis Pantaleonai, melski už mus!
Šv. Pantaleonai, Dievo garbe,
Šv. Pantaleonai, Jėzaus Kristaus kankiny,
Šv. Pantaleonai, tikėjimo liudytojau,
Šv. Pantaleonai, dėmesingasis Evangelijos klausytojau,
Šv. Pantaleonai, kupinas gailestingumo,
Šv. Pantaleonai, didis darbininke,
Šv. Pantaleonai, kenčiančiųjų ramintojau,
Šv. Pantaleonai, silpnųjų pagalba,
Šv. Pantaleonai, išlaisvintojau iš priespaudos,
Šv. Pantaleonai, stebuklų kūrėjau,
Šv. Pantaleonai, pagonių atvertėjau,
Šv. Pantaleonai, krikšto pavyzdy,
Šv. Pantaleonai, krikščionių tikėjimo gynėjau,
Šv. Pantaleonai, mūsų globėjau,
Šv. Pantaleonai, labdaros pavyzdy,
Šv. Pantaleonai, mūsų gyvenimo pavyzdy,
Šv. Pantaleonai, garbinamas daugelyje šalių,
Šv. Pantaleonai, ligonių išgydytojau,
Šv. Pantaleonai, stebuklingasis kūno ir sielos gydytojau,
Šv. Pantaleonai, medikų gynėjau,
Šv. Pantaleonai, sergančiųjų migrena sveikata,
Šv. Pantaleonai, galingasis užatarėjau,
Šv. Pantaleonai, mūsų ypatingasis globėjau,
Šv. Pantaleonai, šlovingasis tarp angelų ir šventųjų,
Nuo demonų spąstų, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo blogio, kuris mus liūdina, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo stichinių nelaimių, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo neapykantos ir smurto, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo neteisybės ir piktnaudžiavimo, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo apkalbų ir šmeižto, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo šventvagystės ir religinio abejingumo, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo beprasmio gyvenimo, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo išdidumo ir nesuvokimo, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Nuo visokių nuodėmių, šv. Pantaleonai, gelbėk mus!
Savo užtarimu, šv. Pantaleonai, saugok mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Pantaleonai !
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Dieve, kuris suteikei savo kankiniui šv. Pantaleonui jėgų įveikti įvairias kančias ir melstis už savo persekiotojus, suteiki gėrybių ir mums, kurie prašome jo pagalbos, kad pasiektume Tavo gailestingumą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Šventasis Panteleonas (Panteleimon)
Nikomedija (g.275 +305)
Gydytojų globėjas, pribuvėjų, gyvulių bandų, loterijų, prieš galvos skausmus, džiovos, skėrius, prieš raganavimą, autoavarijas ir vienišumą, verkiančių vaikų padėjėjas
Iš italų kalbos vertė Irena Žemaitaitytė