ŠVENTOSIOS AGOTOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Šv. Agota, šventoji mergele ir kankine,
Šv. Agota, kilnioji ir skaisčioji Jėzaus sužadėtine,
Šv. Agota, ugninga Jėzaus sekėja,
Šv. Agota, Dievo tarnų tarnaite,
Šv. Agota, Dievo gerumo ženkle,
Šv. Agota, gyvenimo Dieve liudininke,
Šv. Agota, Bažnyčios pasididžiavime, garbe ir puošmena,
Šv. Agota, garsi visoje Bažnyčioje,
Šv. Agota, Sicilijos pasididžiavime, puošmena ir garbe,
Šv. Agota, Palermo ir Katanijos miestų garbe,
Šv. Agota, savo tėvų džiaugsme,
Šv. Agota, Dievo apdovanotoji grožiu ir turtais,
Šv. Agota, dar vaikystėje visiškai pasišventusi Kristui,
Šv. Agota, ankstyvoje jaunystėje paaukojusi savo nekaltybę Dievui,
Šv. Agota, kuriai laimė žemėje buvo niekis,
Šv. Agota, savo darbais nuostabiai spindėjusi,
Šv. Agota, kuri savo gyvenimą pastačiusi ant Evangelijos uolos,
Šv. Agota, savo tikėjimu nušvietusi pasaulį,
Šv. Agota, verkusi dėl blogio siautėjimo,
Šv. Agota, laikiusi visus Dievo nurodymus savo širdyje,
Šv. Agota, išlikus pastoviame tikėjime,
Šv. Agota, drąsiai išpažinusioji savo tikėjimą,
Šv. Agota, garsioji ir drąsioji Kristaus kankine,
Šv. Agota, Jėzaus Kristaus sekėja kančioje
Šv. Agota, gerumo Viešpaties kankine,
Šv. Agota, persekiojama dėl Dievo karalystės ir Jos teisumo,
Šv. Agota, papuolusi į savo persekiotojų rankas, besišaukusioji Kristaus pagalbos,
Šv. Agota, atidavus nuokankinti savo trapų kūną nukankinti,
Šv. Agota, noriai pasitikusi kankinimus,
Šv. Agota, būdama švelnia mergele kamuojama baisiausiais ir siaubingiausiais kankinimais,
Šv. Agota, visą mėnesį gundyta nusidėti,
Šv. Agota, tvirtai ir drąsiai įveikusi visas netyrumo viliones,
Šv. Agota, paniekinusi išpuikusį tironą,
Šv. Agota, ne vieną kartą sodinta į teisiamosios kėdę,
Šv. Agota, įžeistoji ir apšmeižtoji dėl Viešpaties Jėzaus,
Šv. Agota, tampyta po baisiausius kalėjimus,
Šv. Agota, kalėjimą priėmusioji kaip malonę viešnagę,
Šv. Agota, kantriai atlaikiusi kankiniimą krūtų nuplėšimu,
Šv. Agota, kentėjusi krūtinės skausmu iš meilės Dievui,
Šv. Agota, stebuklingai išgydyta šventojo apaštalo Petro,
Šv. Agota, kentėjusi nuo tempimų, plėšimų, plakimų ir kalėjimo,
Šv. Agota, deginta deglais ugnimi ir voliota ant stiklo šukių,
Šv. Agota, Į karštą krosnį įmestoji,
Šv. Agota, tvirta viltyje ištvėrusi visą skausmą ir kančias,
Šv. Agota, stipresnė už bet kokias budelių priemones,
Šv. Agota, ištvėrus visus budelių kankinimus,
Šv. Agota, kantriai ir ištikimai atsidavusi Dievui, iškentėjus visas skaudžias kančias,
Šv. Agota, savo didvyrišku atkaklumu sugėdinusioji visus savo persekiotojus ir kankintojus,
Šv. Agota, tamsiame požemyje spindėjusioji dangiškosios šviesos spindesiu,
Šv. Agota, šventai numirusi kartu su malda: „Viešpatie, mano Dieve, paimk mano sielą dabar pas Tave“,
Šv. Agota, įmesta į kalėjimo požemius, kur savo gyvybę paaukojus,
Šv. Agota, šventoji, geroji ir mielaoji,
Šv. Agota, kilmingoji ir pergalingoji,
Šv. Agota, visiškai paklusni dieviškajai valiai,
Šv. Agota, nepajudinamos drąsos,
Šv. Agota, vis labiau užsiliepsnojančio džiaugsmo pilnoji
Šv. Agota, kukli mergele,
Šv. Agota, skaisčioj imergele,
Šv. Agota, tyrumo balande,
Šv. Agota, krikščionių mergelių pavyzdy,
Šv. Agota, nuolanki Kristaus tarnaite,
Šv. Agota, apšviečianti dieną savo tikėjimu,
Šv. Agota, pripildyta džiaugsmo ir tvirta visuose žiauriausiuose kankinimuose,
Šv. Agota, savo meilumu įveikusi nedorybes,
Šv. Agota, visuomet ištikima mergele,
Šv. Agota, alkusi ir troškusi teisybės,
Šv. Agota, gebėjusi mylėti savo priešus,
Šv. Agota, mokėjusi atverti savo širdį kitiems,
Šv. Agota, nekaltoji kankine,
Šv. Agota, ištvermės palme,
Šv. Agota, ištikimoji Jėzaus vardo išpažinėja,
Šv. Agota, drąsioji tikėjimo karžyge,
Šv. Agota, su krikščionišku didvyriškumu nugalėjusi blogį,
Šv. Agota, nelabųjų nugalėtoja,
Šv. Agota, nugalėjusi velnią, kūniškumą ir šį pasaulį,
Šv. Agota, angelų giriama danguje,
Šv. Agota, danguje šviečianti kaip Kristaus sužadėtinė,
Šv. Agota, papuošta dviguba karūna,
Šv. Agota, gelbstinti pagonišką miestą nuo ugnikalnio ugnies,
Šv. Agota, kurios visa Bažnyčia šaukiasi su dideliu pasitikėjimu,
Šv. Agota, garsėjanti visose pasaulio vietose ir esanti pagerbtoji Dievo,
Šv. Agota, savo tikėjimu apšvietusi pasaulį,
Šv. Agota, puikusis ir kilnusis krikščionių jaunuolių ir mergelių pavyzdy,
Šv. Agota, visų savo tautiečių ir gerbėjų pavyzdy,
Šv. Agota, nepaprastai gerbiama ir meldžiama visų tikinčiųjų krikščionių,
Šv. Agota, kviečiamoji apsaugos nuo vėžio ir krūtinės ligų,
Šv. Agota, mūsų žaizdų stebuklingoji gydytoja,
Šv. Agota, iš kiekvieno blogio išlaisvinančioji,
Šv. Agota, dažnai mūsų šalį iš bado, epidemijų, karo ir nuo žemės kataklizmų apsaugojanti,
Šv. Agota, pagalba tiems, kurie tavo užtarimo dėka atsigręžia į Dievą,
Šv. Agota, gesinanti netyrumo liepsnas,
Šv. Agota, galinga užtarėja pas Dievą nuo visų ugnies pavojų,
Šv. Agota, mūsų užtarėja,
Mes nusidėjėliai,
-Melžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie,
Kad mus gniuždančiuose išbandymuose mūsų tikėjimas išliktų tvirtas,
Kad mus gniuždančiuose išbandymuose mes būtume prikelti meilei,
Kad mus gniuždančiuose išbandymuose mes išlaikytume viltį,
Kad mūsų tikėjima visada būtų pagyvintas gerais darbais,
kad suprastume, jog tikrasis kilmingumas ir tikroji laisvė yra tarnystėje Jėzui,
Kad niekada nesuterštume nei savo kūno, nei sielos, pasiduodami sugadintos prigimties troškimams,
kad vertintume labiau prarasti gyvybę nei paneigti šventąjį tikėjimą,
Kad kantriai pakeltume pažeminimus, vienydamiesi su Viešpaties kančia,
Kad būtume išgelbėti nuo vėžio ir kitų kūno negalių,
Kad savo kančiose mes trokštune tik Dievo kaip gynėjo ir paguodos,
Kad visuose savo sielvartuose kreipiamėmės į Dievą, kad susilauktumo Jo pagalbos,
Šventosios Agotos užtarimu.
Kad mes išliktume apsaugoti nuo visų gundymų nusidėti,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad žaibai ir griaustinis, lietūs ir kruša, ugnis ir vanduo, maras ir ligos mums nekenktų,
Kad mes liktume laisvi nuo visų kūno ir sielos blogybių bei pavojų,
Kad mes, kaip ir šv. Agota, įveiktume kūną, šį pasaulį ir šėtoną,
Kad mes, kaip ir šv. Agota, būtume ištikimos gerojo Ganytojo Jėzaus avys,
Kad mes, kaip ir šv. Agota, galėtume melstis savo Dievui Tėvui,
Kad sektume šv. Agota gyvenime ir mirtyje,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
Kad šv. Agotos užtariamu susilauktume Dievo atleidimo,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad šv. Agotos užtariamu tvirtai išpažintume savo tikėjimą,
Kad šv. Agotos užtariamu niekada nevengtume pajuokos ir paniekos dėl Dievo vardo,
Kad šv. Agotos užtariamu mes taip pat kaip ir ji galėtume darbais įrodyti savo tikėjimą,
Kad šv. Agotos užtariamu mes išlaikytume tyrą širdį ir sielą,
Kad šv. Agotos užtariamu pasitikėtume Dievu savo varguose,
Kad šv. Agotos užtariamu apsaugotum mūsų namus ir turtą nuo visokių gaisro pavojų,
Kad šv. Agotos užtariamu suteiktum jaunimui širdies tyrumo ir paklusnumo,
Kad šv. Agotos užtariamu atlygintum už mūsų pasitikėjimą ja ir mus apsaugotum!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Agota!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali, amžinasis Dieve, kurį už tavęs išpažinimą šventoji mergelė Agota buvo voliojama ant stiklo šukių ir degančių žarijų, suteik mums, jos užtariamiems, kad jos kankinimų nuopelnus galėtume šlovinti Tavo galybę ir sulauktume Tavo apsaugos nuo visų ugnies pavojų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
Viešpatie, dangiškasis Tėve, kuris iš savo begalinės meilės ir malonės leidai mergelei ir kankinei Agotai pergalingai laimėti prieš šėtoną, šį pasaulį ir žemiškąjį, o taip pat ir prieš žiauriausius jos švelnaus nekalto kūno kankinimus ir agoniją, prašome Tave su visu savo širdies nuolankumu ir vaikišku pasitikėjimu, suteik ir mums malonę, kad užtariant šiai šventajai Tavo tarnaitei, kurios mes šiandien ir visais laikais šaukiamės ir pagerbiame, visada būtume apsaugoti nuo visų sielos ir kūno blogybių ir pavojų, kad žaibai ir griaustinis, lietūs ir kruša, ugnis ir vanduo, maras ir ligos nepadarytų mums žalos, ir kad per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, galėtume pasiekti pergalę prieš visus priešus ir kliūtis išganymui pasiekti. Amen.

Šventoji Agota 231-251 m. Sicilija, Katanija, Kankinė mergelė, minima vasario 5 dieną
Sicilijos, Katanijos, Palermo, Zamaramala, Ispanijoje, San Marino nuo krūties vėžio, kepėjų, nuo ugnies, nuo žemės drebėjimų, nuo Etnos ir kitų ugnikalnių išsiveržimų, nuo ugnies, nuo stichinių nelaimių, nuo nevaisingumo; varpų liejikų, juvelytų, kankinių, slaugytojaų, išžaginimo aukų, vienišų pasauliečių, kankinimų aukos, žindyvių globėja.
I
š vokiečių, anglų, prancūzų kalbų vertė Rūta Aleksandravičiūtė, JB., kun. Mindaugas Malinauskas SJ