ŠV. JONO PRANCIŠKAUS REDŽIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus!
Šv. Ignacai Lojola, melski už mus!
Šv. Pranciškau Ksaverai, melski už mus!

Šventasis Jonai Pranciškau Redži, melski už mus!
Šv. Redži, Jėzaus draugijos garbe ir pasididžiavime,
Šv. Redži, vertasis šv. Ignaco sūnau,
Šv. Redži, ištikimasis šv. Pranciškaus Ksavero sekėjau,
Šv. Redži, tobulas ir karštas Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Redži, neatskiriamas nukryžiuotojo Kristaus bičiuli,
Šv. Redži, kryžiaus gėdos ilgėjęsis,
Šv. Redži, kartu su Marija Viešpaties kančiomis dalijęsis,
Šv. Redži, uolusis Dangaus Karalienės šaukly ir tarne,
Šv. Redži, meile Dievui liepsnojęs,
Šv. Redži, bebaimis Dievo kary, kovojęs malda,
Šv. Redži, juoda sutana apsišarvavęs,
Šv. Redži, kasnakt daug ir karštai meldęsis,
Šv. Redži, Dievo artumą nuolat jautęs,
Šv. Redži, visiškai Viešpačiu pasitikėjęs ir Jam širdį atvėręs,
Šv. Redži, ištikimasis Viešpaties balsui,
Šv. Redži, kontempliacijos dovana apdovanotasis,
Šv. Redži, dėl savo nuolankumo gausiai palaimintasis,
Šv. Redži, dangaus malonių gausa maitinęsis,
Šv. Redži, savo mistinėse patirtyse žemiškuosius jutimus prarasdavęs,
Šv. Redži, tobulas visų dorybių pavyzdy,
Šv. Redži, dėl didesnės Dievo garbės uoliai darbavęsis,
Šv. Redži, krikščioniškos meilės auka,
Šv. Redži, ištikimas vienuolinio gyvenimo sekėjau,
Šv. Redži, paprastumu spindėjęs,
Šv. Redži, nuolankiai ir su džiaugsmu Viešpaties valią priėmęs,
Šv. Redži, išvengti menkiausių vienuolinio gyvenimo klaidų stropiai stengęsis,
Šv. Redži, ypatinga atgaila ir tyru elgesiu garsėjęs,
Šv. Redži, kupinas švelnumo Jėzaus mokiny,
Šv. Redži, visus teisiųjų nuopelnus aprėpęs,
Šv. Redži, nuo pat vaikystės pamaldusis,
Šv. Redži, visą gyvenimą tyrumą išlaikęs,
Šv. Redži, prieš kūno pagundas triumfavęs,
Šv. Redži, nenuilstantis nedorybių naikintojau,
Šv. Redži, sunkiausius darbus kantriai dirbęs,
Šv. Redži, griežtas didžiausio susilaikymo praktikuotojau,
Šv. Redži, nuo žmonių akių iš didžiausio nuolankumo slėpęsis,
Šv. Redži, žmonių pagyrų ir liaupsių nevertinęs,
Šv. Redži, Jėzaus Kristaus neturtu sekęs,
Šv. Redži, klusnumo įžadui visada ištikimas,
Šv. Redži, cherubinų ugnimi degęs,
Šv. Redži, tyras kaip angelai,
Šv. Redži, kupinas tikėjimo kaip patriarchai,
Šv. Redži, įkvėptas kaip pranašai,
Šv. Redži, ištikimasis apaštalų pavyzdžio sekėjau,
Šv. Redži, pavojų kaip kankiniai patyręs,
Šv. Redži, uolus kaip išpažinėjai,
Šv. Redži, drąsusis mergystės gynėjau,
Šv. Redži, mūsų pavyzdy,
Šv. Redži, didžiu apaštalu tapęs,
Šv. Redži, galingasis savo darbais ir iškalba,
Šv. Redži, nenuilstantis miestų ir kaimų apaštale,
Šv. Redži, gelbėdamas sielas daugybę pavojų drąsiai įveikęs,
Šv. Redži, su kryžiumi rankoje ir malda lūpose Dievo žodį visiems miestams ir kaimams nešęs,
Šv. Redži, nuolankus pamokslininke, žmonėms Gerąją Naujieną be atilsio skelbęs,
Šv. Redži, keliaujantis kunige, tikėjimo šviesą ir Dievo žodį skleidęs,
Šv. Redži, visu savu gyvenimu Kristų liudijęs,
Šv. Redži, nekantrusis išganymo sieloms ieškotojau,
Šv. Redži, garsusis ir sumanusis didžiausių nusidėjėlių atvertėjau,
Šv. Redži, bebaimis nedorybių rovėjau iš tau patikėtų sielų,
Šv. Redži, kunigo tarnystei pirmenybę teikęs,
Šv. Redži, uoliai tikinčiųjų dvasią stiprinęs,
Šv. Redži, romusis nusidėjėlių ir priešų taikintojau,
Šv. Redži, iki pat mirties išpažinčių klausęs,
Šv. Redži, ramybės nešėjau visiems, ypač ligoniams,
Šv. Redži, kalinių, vargšų ir atstumtųjų globėjau,
Šv. Redži, ypač stengęsis palengvinti vargšų vargus,
Šv. Redži, jautrus labdary visuotinėms nelaimėms ištikus,
Šv. Redži, švelnus neturtingo jaunimo rėmėjau,
Šv. Redži, nekaltųjų gynėjau,
Šv. Redži, ligonių kūną ir sielą gydęs,
Šv. Redži, pasiaukojęs gelbėtojau, maro ištiktuosius noriai slaugęs,
Šv. Redži, Dievo Apvaizdos nuo maro išgelbėtas,
Šv. Redži, per Marijos apsireiškimus iš sunkiausių situacijų išgelbėtas,
Šv. Redži, apie mirtį Dangaus įspėtas ir ramiai jai rengęsis,
Šv. Redži, mirties valandą Kristų su Švč. Mergele Marija atveriant Rojaus vartus regėjęs,
Šv. Redži, Dievo teisme krikšto nekaltumu pasirodęs,
Šv. Redži, stebuklingasis mūsų laikų gydytojau,
Šv. Redži, lūžusias kojas stebuklingai gydantis,
Šv. Redži, grūdų padauginimo stebuklu garsėjantis,
Šv. Redži, mūsų šeimoms ir ligoniams tarnaujantis angele,
Šv. Redži, nelaimingųjų globėjau,
Šv. Redži, kalinių viltie,
Šv. Redži, sugrudusių širdžių guodėjau,
Šv. Redži, mūsų gynėjau ir tėve,
Šv. Redži, galingasis užtarėjau Dievo akivaizdoje,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Pranciškau Redži!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, panorėjęs, kad Tavo išpažinėjas šventasis Jonas Pranciškus Redžis su nuostabia meile ir nenugalima kantrybe ryžtingai įveiktų sunkumus, gelbėtų sielas ir neštų Evangelijos žodį miestams ir kaimams, meldžiame Tave, suteik mums malonę, jo paliktu mums pavyzdžiu ir užtarimu laimėti amžinojo gyvenimo atlygį. Per Jėzų Kristų, Tavo sūnų. Amen.
Arba
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, pasiuntei savo šventąjį kunigą Joną Pranciškų Redžį nešti kaimams ir miestams Evangelijos žodžio, pakviesk ir mūsų dienomis daugel kitų darbininkų į pjūtį savo Sūnaus, kuris gyvena ir viešpatauja kartu su Tavimi ir Šv. Dvasia, vienu Dievu, per amžius.

Gruodžio 31 dieną minimas Šventasis Jonas Pranciškus Redžis (Jean-François Régis)
gimė 1597 m., mirė 1640 m. Pietų Prancūzijoje.
Jėzuitas, miestų ir kaimų apaštalas, nėrimo ir siuvinėjimo darbininkų, socialinių darbuotojų globėjas.
I
š anglų ir prancūzų kalbų vertė JB, kun.MMSJ