PALAIMINTOJO JONO DUNSO ŠKOTO LITANIJA                                        INDEX

PALAIMINTOJO JONO DUNSO ŠKOTO LITANIJA

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Mergele Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus!
Šventoji Marija, Pranciškonų ordino gynėja, melski už mus!
Mūsų šventasis tėve Pranciškau, melski už mus!

Palaimintasis Jonai Dunsai Škotai, melski už mus!
Pal. Dunsai Škotai, nuolankusis šv. Pranciškaus sūnau,
Pal. Dunsai Škotai, kilnusis Bažnyčios daktare,
Pal. Dunsai Škotai, žinių ir mokslo žvaigžde,
Pal. Dunsai Škotai, teologų pavyzdy,
Pal. Dunsai Škotai, subtilusis daktare,
Pal. Dunsai Škotai, apdovanotasis nuostabiu protu,
Pal. Dunsai Škotai, apdovanotas gebėjimu išspręsti visas teologines problemas,
Pal. Dunsai Škotai, kvietęs tikėti, kad Dievas yra žmogui artimas ir mylintis,
Pal. Dunsai Škotai, išpažinęs visų Kristuje pašauktųjų būsima palaima,
Pal. Dunsai Škotai, iškalbingasis įsišaknijusio orumo Kristuje skelbėjau,
Pal. Dunsai Škotai, gilusis dieviškųjų paslapčių tyrinėtojau,
Pal. Dunsai Škotai, amžinosios dieviškosios meilės skelbėjau,
Pal. Dunsai Škotai, Jėzaus Kristaus karalystės šaukly,
Pal. Dunsai Škotai, ugningasis Švč. Jėzaus Širdies liudytojau,
Pal. Dunsai Škotai, didis įsikūnijusio Žodžio dainiau,
Pal. Dunsai Škotai, ypatingai išaukštinęs Jėzaus Įsikūnijimą,
Pal. Dunsai Škotai, ištikimai atsidavęs Jėzaus Motinai,
Pal. Dunsai Škotai, nuolankusis Marijos Nekaltojo Prasidėjimo išpažintojau,
Pal. Dunsai Škotai, iškilusis švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo gynėjau,
Pal. Dunsai Škotai, serafiškos meilės Nekaltajam Marijos Prasidėjimui pavyzdy,
Pal. Dunsai Škotai, kentėjęs dėl meilės Bažnyčiai,
Pal. Dunsai Škotai, paklusnusis mūsų šventosios Motinos Bažnyčios tarne,
Pal. Dunsai Škotai, drąsusis popiežiaus autoriteto gynėjau,
Pal. Dunsai Škotai, pasirinkęs tremtį nei paniekinti popiežiaus autoritetą,
Pal. Dunsai Škotai, pašventęs savo gyvenimą, kad visi pamiltų Dievą labiau už viską,
Pal. Dunsai Škotai, išskirtini klaidingų tikėjimo doktrinų priešininke,
Pal. Dunsai Škotai, ištikimai praktikavęs gražiausias dorybes,
Pal. Dunsai Škotai, Jėzuje tikrąją laisvę radęs,
Pal. Dunsai Škotai, nuostabus angeliško nekaltumo pavyzdy,
Pal. Dunsai Škotai, ištikimas savo misijai ir pavyzdingam gyvenimui mokiny,
Pal. Dunsai Škotai, besidžiaugiantis danguje savo švento gyvenimo atlygiu,
Pal. Dunsai Škotai, mūsų mylimasis gynėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Jonai Dunsai Škotai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie Dieve, visos išminties šaltini, palaimintojo Jono Dunso Škoto, Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos gynėjo, asmenyje, davęs mums gyvenimo ir išminties mokytoją; meldžiame, kad, jo pavyzdžiu apšviesti ir jo mokymo pamaitinti, ištikimai liktume su Kristumi, Įsikūnijusiu Žodžiu. Jis gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Palaimintasis Jonas Dunsas Škotas
John Duns Scotus. gimė 1265 m. Dunse, Škotijoje, mirė 1308 Kelne, dabartinė Vokietijoje.
Pranciškonas. Akademikų, Kelno, Vokietijos, apologetų, mokslininkų, studentų, teologų ir filosofų globėjas.
I
š prancūzų kalbos vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ