ŠV. KOLUMBO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Karaliene angelų, melski už mus!
Karaliene visų šventųjų, melski už mus!
Šv. Oranai, Derio miesto vienuoli, melski už mus!
Visi šventieji Ajonos miesto vienuoliai, melskite už mus.
Šv. Branai, šv. Kolumbo sūnėne, melski už mus!
Šv. Martynai, melski už mus!
Visi šv. Kolumbo globėjai ir draugai, melskite už mus!
Šv. Kolumbai, didysis airių šventasis,
Šv. Kolumbai, garsiausiasis iš Airijos mokytojų,
Šv. Kolumbai, Derio miesto įkūrėjau,
Šv. Kolumbai, Airijos globėjau,
Šv. Kolumbai, Škotijos apaštale,
Šv. Kolumbai, Bažnyčios balandi,
Šv. Kolumbai, Eucharistijos šventasis,
Šv. Kolumbai, angelų drauge,
Šv. Kolumbai, tyrumo paveiksle,
Šv. Kolumbai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Kolumbai, susilaikymo puoselėtojau,
Šv. Kolumbai, neturtingųjų tėve,
Šv. Kolumbai, nekaltųjų gynėjau,
Šv. Kolumbai, nuskriaustųjų gynėjau,
Šv. Kolumbai, vaikų bičiuli,
Šv. Kolumbai, mokyklų globėjau,
Šv. Kolumbai, mūsų miesto sergėtojau,
Melski už mus, šv. Kolumbai.
Kad kasdien vis labiau pamiltume Švenčiausiąją Jėzaus Širdį.

Melskimės. Dieve, kuris patikėjai savo tarnui Kolumbui pažinti angelų, saugančių Tavo Artumo Šventyklą, slėpinį, suteik malonę, kad mes, jo užtariami, pajėgtume tyrai ir šventai gyventi, kad laikui atėjus galėtume išvysti tuos angelus Dievo karalystės menėse. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

 Šventasis Kolumbas (Columba, Colm Cille, Columbkille, Bažnyčios Balandis, nesumaišyti su Columbanus)
g. 521 Gartane, Airija, +597 Ajonoje, Škotija
Derio miesto, Airijos, Škotijos, knygrišių, poetų, mokyklų, potvynio užkluptųjų globėjas.
VERTĖ: iš anglų kalbos Laima Bogdelienė