ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS GALVOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
Kristau išgirsk mus.
Kristau išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Švenčiausioji Jėzaus Galva - Šventosios Dvasios sutvertoji Švenčiausios Mergelės Marijos įsčiose, pasigailėk mūsų!
Esmingai suvienytoji su Dievo Žodžiu,
Dieviškos Išminties šventove,
Amžinos šviesos, židiny,
Begalinės išminties šventove,
Apsauga nuo klaidų,
Dangaus ir žemės Saule,
Mokslo Ir tikėjimo tikrumo lobyne,
Spinduliuojanti grožiu, teisingumu bei meile,
Pilna malonės ir tiesos,
Gyvas nuolankumo pavyzdy,
Begalinės dieviškos didybės atspindy,
Dangiškojo Tėvo susižavėjimo objekte,
Kuri patyrei Švč. Mergelės Marijos glamonių,
Ant kurios nusileido Šventoji Dvasia,
Kuri leidai atsispindėti Tavo Šlovei, kad ji sušvistų ant Taboro kalno,
Kuri neturėjai žemėje vietos, kur galėtum pailsėti,
Kuriai patiko kvepiantis Magdalietės aliejus,
Kuri nusprendei pasakyti Simonui, kad nepatepė Tavo Galvos, kai nuėjai į jo namus,
Kruvinu prakaitu apsipylusi Getsemanėje,
Kuri verkei dėl mūsų nuodėmių,
Erškėčiais vainikuota,
Kančios metu, gėdingai paniekintoji,
Paguosta širdingu Veronikos gestu,
Kuri nusilenkei žemyn tą akimirkų, kai vykdei mūsų atpirkimą ant Kryžiaus ir Tavo Siela nuo Tavo Kūno atsiskyrė,
Šviesa kiekvieno žmogaus ateinančio į šį pasaulį,
Mūsų Vadove ir mūsų Viltie,
Kuri žinai visus mūsų poreikius,
Kurį sutelki visokių malonių,
Kuri vadovauji Švenčiausios Širdies jausmams,
Kuri valdai pasaulį,
Kurį teisi visus mūsų veiksmus,
Kuri žinai mūsų širdžių paslaptis,
Kurią kad visas pasaulis pažintų ir garbintų,
Kuri teiki pasigėrėjimą angelams ir šventiesiems,
Kurią tikimės vieną dieną regėti akis į akį,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums. Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Adoruojame Tavo Švenčiausiąją Galvą, o Jėzau ir paklūstame visiems Tavo
Begalinės Išminties sprendimams.
Melskimės
O Jėzau, Kuris teikeisi apreikšti savo tarnaitei, Teresei Elenai Higginson kaip Tu labai trokšti, kad Tavo Švenčiausia Galva būtų adoruojama, leisk mums džiaugsmingai vesti žmones į Tavo Švenčiausios Galvos pažinimą Ir garbinimą. Tegul ant mūsų sielų nusileidžia Tavo Šviesos spindulys, kad eitume iš šviesos į šviesą, vedami Tavo pasigėrėjimo vertos Išminties – prie apdovanojimo, pažadėto Tavo išrinktiesiems. Amen.

Nihil Obstat Mons. P. Tamulevičius, Censor ad hoc deputatus, Kaunas, 1998 m. gegužės 31d.