ŠV. BONAVENTŪRO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Nekaltoji Mergele, melski už mus!
Šventasis Serafiškasis Pranciškau, melski už mus!
Šv. Bonaventūrai, melski už mus!
Šv. Bonaventūrai, ištikimasis Šventosios Bažnyčios sūnau,
Šv. Bonaventūrai, katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Bonaventūrai, popiežiaus drauge ir patarėjau,
Šv. Bonaventūrai, Liono Susirinkimo tėve,
Šv. Bonaventūrai, antrasis Mažesniųjų brolių vienuolijos įkūrėjau,
Šv. Bonaventūrai, rūpinęsis dėl vienuolijos ateities
Šv. Bonaventūrai, serafiškasis daktare,
Šv. Bonaventūrai, uolusis šv. Pranciškaus sekėjau,
Šv. Bonaventūrai, neturtėlio iš Asyžiaus dorybių garsintojau,
Šv. Bonaventūrai, nuolankusis mažesnysis broli,
Šv. Bonaventūrai, vienuoliškojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Bonaventūrai, žemiškosios garbės niekintojau,
Šv. Bonaventūrai, kantrus kasdieniuose sunkumuose,
Šv. Bonaventūrai, sąžiningo darbo vertintojau,
Šv. Bonaventūrai, išminties pavyzdy,
Šv. Bonaventūrai, Dievo Esybės gelmę suvokęs,
Šv. Bonaventūrai, teologų mokytojau,
Šv. Bonaventūrai, evangelinio neturto paveiksle,
Šv. Bonaventūrai, krikščioniškojo tobulumo atspindy,
Šv. Bonaventūrai, pamaldumo ugnie,
Šv. Bonaventūrai, šventumo troškęs vyre,
Šv. Bonaventūrai, atviras Šventosios Dvasios veikimui,
Šv. Bonaventūrai, dažnos šventos išpažinties skatintojau,
Šv. Bonaventūrai, Eucharistijos mylėtojau,
Šv. Bonaventūrai, sielų gerove rūpinęsis,
Šv. Bonaventūrai, visiems gero linkėjęs,
Šv. Bonaventūrai, ramybę tarp žmonių skleidęs,
Šv. Bonaventūrai, mūsų globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bonaventūrai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali amžinasis Tėve, Tu per šventąjį Bonaventūrą davei mums uolaus krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį, padaryk, kad semtume šviesą iš jo mokslo ir sektume jo karšta meile. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 Šventasis Bonaventūras (Giovanni di Fidanza, Bonaventura)
g.1221, Banjoredžis Italija + 1274, Lijonas, Prancūzija
Globėjas nuo žarnyno sutrikimų ir bėdų, Banjoredžio ir Njujorko miestų globėjas.
Iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė