ŠV. AUGUSTINO KENTERBERIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Marija, šventojo Augustino karštai garbinta,
Šventasis Augustinai, melski už mus!
Šv. Augustinai, Dievo Bažnyčios garbe,
Šv. Augustinai, Šventosios Dvasios išrinktasis inde,
Šv. Augustinai, didysis Anglijos apaštale,
Šv. Augustinai, šlovingasis pagonių apaštale,
Šv. Augustinai, šlovingasis katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Augustinai, garbingasis Kristaus, mūsų Viešpaties, išpažinėjau,
Šv. Augustinai, ištikimasis šventojo tėvo Benedikto sūnau,
Šv. Augustinai, garbingasis mokytojo šventojo Grigaliaus mokiny,
Šv. Augustinai, žemiškosios garbės niekintojau,
Šv. Augustinai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Augustinai, neturto mylėtojau,
Šv. Augustinai, šventąją regulą ištikimai vykdęs,
Šv. Augustinai, akluosius išgydantis,
Šv. Augustinai, ligoniams sveikatą grąžinantis,
Šv. Augustinai, mūsų protėviams Evangeliją skelbęs,
Šv. Augustinai, uolusis sielų globėjau,
Šv. Augustinai, visų, tavo pagalbos ieškančių, padėjėjau,
Šv. Augustinai, galingasis užtarėjau danguje.
Visuose mūsų kūno ir sielos reikaluose,
užtark mus, šv. Augustinai!
Visuose pavojuose,
Visuose suspaudimuose,
Pasaulio, kūno ir šėtono pagundose,
Kiekvienoje ligoje,
Varge ir bade,
Iškilus pavojui prarasti katalikų tikėjimą,
Mūsų mirties valandą.
Kad Dievas sutramdytų Šventosios Bažnyčios priešus,
užtark mus, šv. Augustinai!
Kad visos erezijos būtų išnaikintos,
Kad neištikimybės dvasia būtų sustabdyta,
Kad visi nusidėjėliai vaikai sugrįžtų į tikrąją Kristaus Bažnyčią,
Kad mūsų tikėjimas niekada nenusilptų,
Kad mūsų viltis nuolat augtų,
Kad mylėtume Dievą tyra širdimi,
Kad anglų tauta grįžtų į katalikų tikėjimą, kaip buvai skelbęs jų protėviams,
Kad būtume išgelbėti nuo amžinojo pasmerkimo ir pragaro ugnies,
Kad pasiektume amžinąjį Išganymą,
Kad po mirties regėtume Dievo garbę danguje,
Kad niekada neprarastume savo dangiškojo Tėvo malonės ir meilės.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Užtarki mus, šv. Augustinai, didysis Anglijos apaštale.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Dieve, kuris, atversdamas pagonis, gailestingai išklausei šventojo Augustino, savo Išpažinėjo ir vyskupo, pamaldžių prašymų, dėl jo darbų ir užtarimo meldžiame, kad atgailaudami dėl savo nuodėmių gautume atleidimą ir paguodą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 27 d. minimas Šventasis Augustinas Kenterberietis ~530 Roma +604 Kenterberis, Anglija. Anglijos evangelizuotojas ir apaštalas.
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė