ŠVENTOJO PETRO KANIZIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Jėzaus draugijos Karaliene ir Motina, melski už mus!
Šventieji Jėzaus draugijos šventieji ir kankiniai, melskite už mus!

Šventasis Petrai Kanizijau, melski už mus
Šv. Kanizijau, rinktinis inde pripildytas Dievo meile,
Šv. Kanizijau, ieškojęs labiau mylėti Dievą ir jam tarnauti,
Šv. Kanizijau, darbe, kelyje ir maldoje gebantis rasti Dievą „visuose dalykuose“,
Šv. Kanizijau, nešęs Dievui kiekvieną dalyką ir kiekvieną veiksmą,
Šv. Kanizijau, ugningas Jėzaus Širdies mylėtojau, kurioje ieškojęs prieglobsčio,
Šv. Kanizijau, itin artimo santykio su Jėzumi,
Šv. Kanizijau, pagrindinio rūpesčio, sekti gailestingai į jį žvelgusiu Kristumi,
Šv. Kanizijau, nuolat susitelkęs į Kristų,
Šv. Kanizijau, antrasis Vokietijos Bažnyčios apaštale,
Šv. Kanizijau, kuriam Viešpats patikėjo Vokietiją,
Šv. Kanizijau, tvirta Vokietijos Bažnyčios parama,
Šv. Kanizijau, savo ypatinga asmenybe pakeitęs Europos tikėjimo veidą,
Šv. Kanizijau, išmintingasis ir drąsusis Katalikų tikėjimo gynėjau ir atnaujintojau,
Šv. Kanizijau, plataus profilio Bažnyčios reformuotojau,
Šv. Kanizijau, plėtęs Katalikų Bažnyčią ir Jėzaus draugiją Vokietijoje,
Šv. Kanizijau, Bažnyčios daktare,
Šv. Kanizijau, Jėzaus draugijos nemirtinga garbe ir ryški šviesa,
Šv. Kanizijau, šventasis provincijole, kolegijų įsteigėjau, universitetų rektoriau
ir vicekancleri, apaštalinis administratoriau, karalių ir vyskupų patarėjau,
Šv. Kanizijau, teologe, produktyvus rašytojau ir iškilusis pamokslininke, keliaujantis apaštale,
Šv. Kanizijau, šventasis, paprastas ir išsilavinęs kunige, pasišventęs ginti Bažnyčią,
Šv. Kanizijau, kunige ir pamokslininke,
Šv. Kanizijau, kunigų ir vienuolių pavyzdy,
Šv. Kanizijau, organizuotojau, diplomate ir patarėjau,
Šv. Kanizijau, atstatęs daugybę bažnyčių,
Šv. Kanizijau, rekolekcijų paveiktas pasirinkęs jėzuito kelią,
Šv. Kanizijau, šv. Petro Faberio ištikimas sekėjau,
Šv. Kanizijau, save pašventęs nuolatinei kelionei, pasirūpinti visais, kuriais tik galėjo,
Šv. Kanizijau, pilnai suvokęs savo kaip jėzuito pašaukimą, visiškai padėti Bažnyčiai,
Šv. Kanizijau, nuolat su šūkiu: ištverk, būk tvirtas,
Šv. Kanizijau, visus rūpesčius ir misijų nepatogumus patikėjęs Viešpačiui,
Šv. Kanizijau, savo uolumu įveikęs ir beviltiškiausias situacijas,
Šv. Kanizijau, šventasis savo mokymu, šventumu ir kilniais papročiais,
Šv. Kanizijau, žavaus skaistumo,
Šv. Kanizijau, drąsiai sutikęs daugybę didelių iššūkių,
Šv. Kanizijau, darbštus ir laisvas,
Šv. Kanizijau, patyręs savo nevertumą ir niekšiškumą,
Šv. Kanizijau, meldęs būti apvalytu, naujai apvilktu ir parengtu,
Šv. Kanizijau, įsitvėręs į Dievo gailestingumą,
Šv. Kanizijau, nuolat prisimindavęs savo nuodėmes,
Šv. Kanizijau, nerimastingas ir tobulumo siekiantis,
Šv. Kanizijau, degantis nepasotinamu troškimu dirbti ir kentėti dėl Jėzaus Kristaus,
Šv. Kanizijau, didis paklusnumo mylėtojau,
Šv. Kanizijau, nuolankumo stebukle,
Šv. Kanizijau, kruopštus evangelinių patarimų besilaikantis,
Šv. Kanizijau, labai pasitikintis Dievu,
Šv. Kanizijau, lojalus išpažįstant savo tikėjimą,
Šv. Kanizijau, malonės ir šventumo lobyne,
Šv. Kanizijau, mėgavęsis įstabia maldos dovana,
Šv. Kanizijau, nuo jaunų dienų laikęsis šūkio „Ištverk” savo tvirtu charakteriu,
Šv. Kanizijau, pamaldus šventiesiems angelams tarne,
Šv. Kanizijau, pamaldusis vyre ir nenuilstantis veikėjau,
Šv. Kanizijau, pasitikėjęs Dievo pagalba atlikti daug darbų,
Šv. Kanizijau, nuolankiai priėmęs savo silpnumus ir siekęs pasitaisyti,
Šv. Kanizijau, savo gyvenimo griežtumo kankiny,
Šv. Kanizijau, kentęs nuo žmonių silpnumo ir per didelių lūkesčių jam,
Šv. Kanizijau, dažnai patyręs priešiškumą nuo svetimųjų ir savųjų,
Šv. Kanizijau, ne kartą patyręs apaštalinio darbo rėmėjų nusigręžimą,
Šv. Kanizijau, savo klusnumu peržengęs visus sunkumus,
Šv. Kanizijau, dažnai savųjų nesuprastas ir atstumtas,
Šv. Kanizijau, išgyvenęs savo misiją kaip tremtį,
Šv. Kanizijau, misijoms skyręs visą savo energiją,
Šv. Kanizijau, uolusis pamokslininke,
Šv. Kanizijau, uolusis pamaldumo švč. Mergelei Marijai skleidėjau,
Šv. Kanizijau, visur radęs draugų ir geradarių,
Šv. Kanizijau, ypatingai vertinęs ištikimus tikinčiuosius,
Šv. Kanizijau, meilės ir švelnumo pavyzdy,
Šv. Kanizijau, atvertęs didelį būrį nusidėjėlių,
Šv. Kanizijau, knygų autoriau, įkvėpusių daugybę žmonių įvairiose šalyse,
Šv. Kanizijau, Katekizmo autoriau ir mokytojau,
Šv. Kanizijau, degančiu troškimu organizuoti ir platinti geriausių knygų rinkinius pasiekiamus skaitovams,
Šv. Kanizijau, kvietęs ypatingai pagarbai sakramentams,
Šv. Kanizijau, nuoširdžiai gerbęs ir šventai pamilęs besimokančius,
Šv. Kanizijau, vertasis šv. Ignaco mokiny,
Šv. Kanizijau, „eretikų kūju“ vadinamas,
Šv. Kanizijau, nepalaužiamas katalikybės gynėjau,
Šv. Kanizijau, su erezijom kovojęs stiprindamas katalikiško tikėjimo išprusimą,
Šv. Kanizijau, agresyvaus ir įžeidžiančio kalbėjimo prieš protestantus vengęs,
Šv. Kanizijau, siekęs sutaikinti suskilusias Bažnyčios grupes,
Šv. Kanizijau, su širdingiausia meile ir gera valia siekęs laimėti kitus Viešpatyje,
Šv. Kanizijau, meilingo uolumo ir užuojautos kitatikiams dėl jų išganymo troškimo,
Šv. Kanizijau, skyręs ypatingą dėmesį kunigų vertam išsilavinimui,
Šv. Kanizijau, turėjęs charizmą ir pasišventimą mokyti ir atskleisti tikėjimo tiesų meilę ir grožį,
Šv. Kanizijau, pelnęs garsų vardą savo stebuklais,
Šv. Kanizijau, pasišventusių katechetų pavyzdy ir vadove,
Šv. Kanizijau, patikimas vadove tiesos ir tobulumo kelyje,

Kad niekuomet nepaliktume neįkainojamo katalikiško tikėjimo tiesų lobio,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad mes visuomet pasirodytume ištikimais savo Motinos Bažnyčios vaikais,
Kad sektume šv. Petro Kanizijaus dorybėmis,
Kad būtume išlaisvinti iš visokio blogio,
Kad šv. Petro Kanizijaus užtarimu gautume brangią geros mirties pasiruošus malonę,
Kad turėtume laimę šlovinti Dievą su šv. Petru Kanizijumi visą amžinybę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Teofiliau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, katalikų tikėjimo gynybai padovanojęs šventąjį išpažinėją Petrą Kanizijų, stiprybe ir mokymo grynumu, suteik malonę jo užtarimu, kad Bažnyčia patiria kaip išsisklaido visos tikėjimo klaidos, ir visi pripažįsta, kad yra tik viena avidė ir vienas ganytojas. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Melskimės. Viešpatie, apdovanojęs šventą Petrą Kanizijų išmintimi ir drąsa ginti katalikų tikėjimą, tegu jo maldų pagalba visi, kurie ieško tiesos, tesidžiaugia suradę Tave, ir visi, kurie Tavimi tiki, tebūna ištikimi išpažindami savo tikėjimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi Šventoje Dvasioje per amžius. Amen.

Šventasis Petras Kanizijus Pieter Kanis gim. 1521 m. Neimegenas, Nyderlandai ; mir. 1597 m. Friburgas, Šveicarija.
Katalikiškos spaudos, Vokietijos globėjas.
I
š prancūzų, vokiečių, anglų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ