Šv. Beato litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Beatai, mūsų šventosios Bažnyčios džiaugsme ir paguoda, melski už mus!
Šv. Beatai, kantrybės mokytojau,
Šv. Beatai, švento neturto pamokslininke,
Šv. Beatai, nepaliesto tyrumo lelija,
Šv. Beatai, ištikimasis savo dieviškojo Atpirkėjo mokiny,
Šv. Beatai, uolusis dieviškojo Žodžio skelbėjau,
Šv. Beatai, nuoširdusis klystančiųjų vadove,
Šv. Beatai, tėviškasis atgailaujančiųjų guodėjau,
Šv. Beatai, nenuilstantis kovotojau su klaidomis ir nuodėmėmis,
Šv. Beatai, garsusis tavęs besišaukiančiųjų padėjėjau,
Šv. Beatai, Šventojo Sosto skelbti Evangelijos siųstasis,
Šv. Beatai, ypatingasis Šveicarijos apaštale,
Šv. Beatai, per mokymą ir maldą laimėjęs pagonis Kristui,
Šv. Beatai, kryžiaus galia nugalėjęs velnio jėgą,
Šv. Beatai, nuolankumu ir atgaila tarnavęs Viešpačiui,
Šv. Beatai, dorybėmis ir nuopelnais Viešpaties malonę pelnęs,
Šv. Beatai, mūsų užtarėjau,
Pasigailėk mūsų! Gelbėk mus, Viešpatie!
Pasigailėk mūsų! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visų nuodėmių – Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo amžinosios pražūties
Nuo užtarnautos bausmės
Nuo aklumo savo išsigelbėjimui
Nuo užkietėjimo tavo gailestingumui
Nuo amžinojo atmetimo
Per šventojo Beato nuopelnus,
Per šv. Beato darbus Tavo garbei
Per šv. Beato ašaras ir maldą
Per šv. Beato atgailą ir apsimarinimą
Per visą šv. Beato triūsą Tavo vardo garbei
Per visas šv. Beato tarnystės aukas
Per šv. Beato troškimą būti Tavo akivaizdoje
Per šv. Beato palaimintą kelionę į Tave
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Beatai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, pasirinkęs šventąjį išpažinėją Beatą skelbti savo Evangelijos ir nušviesti mūsų kelio atgaila ir nuolankumu, jo užtarimu suteik mums malonę išpažinti Tavo Sūnaus vardą ne tik lūpomis, bet ir visais darbais, visose dorybėse nuolat augti ir taip laimėti amžinąjį išganymą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 9 d. minimas  Šventasis Beatas (Beatus), iš Airijos, mirė Šveicarijoje, Lungerne (+112?)
Šveicarijos apaštalas, vienuolis eremitas
VERTĖ: iš portugalų kalbos kun. MMSJ