ŠV. JURGIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Kristaus Motina, melski už mus!
Šventoji Bažnyčios Motina, melski už mus!
Šventoji kankinių Karaliene, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Jurgi, melski už mus!
Šv. Jurgi, kilnusis ir ištikimasis Jėzaus Kristaus kary, kankiny ir drauge,
Šv. Jurgi, didysis šventasis riteri,
Šv. Jurgi, Kapadokijos tribūne, romėnų legiono karininke,
Šv. Jurgi, drąsusis krikščioniškojo tikėjimo kary,
Šv. Jurgi, ištikimiausias Kristaus kary,
Šv. Jurgi, visuomet laimintis kary,
Šv. Jurgi, Kristaus dangiškosios kariuomenės kovotojau,
Šv. Jurgi, krikščionių kareivijos vadove,
Šv. Jurgi, didysis ir garsusis kankiny,
Šv. Jurgi, Kristaus kančios sekėjau,
Šv. Jurgi, dėl tvirto tikėjimo persekiotasis,
Šv. Jurgi, dėl ištikimybės Kristui kankintasis,
Šv. Jurgi, ant kankinimų rato kankintasis,
Šv. Jurgi, kaip Kristus nukryžiuotasis,
Šv. Jurgi, persekiojamos Bažnyčios pasididžiavime,
Šv. Jurgi, kantrusis išmėginimuose,
Šv. Jurgi, bebaimis varguose,
Šv. Jurgi, neįveikiamas didžiausiose kančiose,
Šv. Jurgi, miręs kūnu, bet gyvas Kristuje,
Šv. Jurgi, tarp kankinių pirmasis,
Šv. Jurgi, tarp kitų kankinių Danguje pašlovintasis,
Šv. Jurgi, prisikėlusio Kristaus triumfo vėliavos nešėjau,
Šv. Jurgi, drauge su Kristumi nugalėjusysis,
Šv. Jurgi, brangusis Katalikų Bažnyčios gynėjau,
Šv. Jurgi, džiaugsmingasis Jėzaus Kristaus tikėjimo gynėjau,
Šv. Jurgi, ištikimasis, šlovingasis ir didysis Jėzaus Kristaus liudytojau,
Šv. Jurgi, ugningasis katalikų tikėjimo liudytojau ir skleidėjau,
Šv. Jurgi, šventosios Evangelijos skelbėjau,
Šv. Jurgi, kovotojau su klaidingais mokymais,
Šv. Jurgi, šviesa, liudijanti Šventąją Tiesą,
Šv. Jurgi, didžios galios ir gailestingumo šventasis,
Šv. Jurgi, labiausiai šlove spindinti žvaigžde,
Šv. Jurgi, gyvoji padėka švenčiausiajam Dievui,
Šv. Jurgi, švytinti dangaus žvaigžde,
Šv. Jurgi, visoje Bažnyčioje pagerbtasis,
Šv. Jurgi, Vakaruose ir Rytuose pripažintasis,
Šv. Jurgi, Kristų mylintysis,
Šv. Jurgi, Dievui atvirasis,
Šv. Jurgi, maldos ir apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Jurgi, drąsos ir narsumo pavyzdy,
Šv. Jurgi, Šventosios Dvasios dovanų pilnasis,
Šv. Jurgi, dieviškąja galia daug kartų išgelbėtasis,
Šv. Jurgi, Dievo Sūnų be baimės išpažinęs,
Šv. Jurgi, jėga ir pamaldumu patraukiantysis,
Šv. Jurgi, visada Viešpačiu pasitikintysis,
Šv. Jurgi, tikėjime nepajudinamasis,
Šv. Jurgi, nuolankumo ir kantrybės pavyzdy,
Šv. Jurgi, atkakliai siekęs pažinti Dievo mintį,
Šv. Jurgi, vargšų geradari,
Šv. Jurgi, kilnusis riterių pavyzdy,
Šv. Jurgi, kenčiančius užjaučiantysis,
Šv. Jurgi, demonų siaube,
Šv. Jurgi, kovos su blogiu pavyzdy,
Šv. Jurgi, tobulos pergalės pavyzdy,
Šv. Jurgi, pragaro slibino nugalėtojau,
Šv. Jurgi, kurio gyvenimas yra vertas šventų apmąstymų,
Šv. Jurgi, priebėga visuose sunkumuose,
Šv. Jurgi, uolusis krikščionių gynėjau,
Šv. Jurgi, tvirtasis Viešpaties lauko arkle,
Šv. Jurgi, ūkininkų padėjėjau,
Šv. Jurgi, ligų atitolintojau,
Šv. Jurgi, skautų globėjau,
Šv. Jurgi, nuostabusis stebukladary,
Šv. Jurgi, užtarėjau pas Dievą,
Šv. Jurgi, visada skubantis padėti,
Šv. Jurgi, Dievo akivaizdoje už mus stovintysis,
Šv. Jurgi, ypatingasis Lietuvos, Sakartvelo ir Didžiosios Britanijos globėjau,
Šv. Jurgi, riterių brolijų globėjau,
Šv. Jurgi, balnininkų ir ginklininkų globėjau,
Šv. Jurgi, mūsų galingasis globėjau,
Šv. Jurgi, ištikimasis užtarėjau,
Mes vargšai nusidėjėliai, - gelbėk mus Viešpatie!
Nuo visokio blogio,
Nuo visokios nuodėmės
Nuo bado, maro ir karo,
Nuo staigios ir netikėtos mirties,
Nuo amžinosios mirties,
Dėl šv. Jurgio tvirtumo sunkumuose, - Išklausyk mus, Viešpatie!
Dėl šv. Jurgio visaapimančios vilties,
Dėl šv. Jurgio nepriekaištingo tikrojo tikėjimo,
Dėl šv. Jurgio tvirtos meilės,
Dėl šv. Jurgio ugningo uolumo dėl netikinčiųjų atsivertimo,
Dėl šv. Jurgio pergalės prieš pasaulį, kūną ir velnią,
Dėl šv. Jurgio uolumo,
Dėl Šv. Jurgio nuopelnų ir maldų,
Dėl šv. Jurgio tvirto švelnumo,
Dėl šv. Jurgio iškęstos kančios ir skausmų,
Dėl šv. Jurgio nenugalimos ištvermės kankinystėje,
Dėl šv. Jurgio nuostabaus pastovumo kančiose,
Dėl šv. Jurgio išlietojo kankinystės kraujo,
Dėl šv. Jurgio atkaklumo iki pabaigos,
Dėl šv. Jurgio šventos mirties,
Dėl šv. Jurgio užtarimo,
Jėzau Kristau mūsų Vade ir Vadove, su kuriuo esame pakviesti kovoti, - Išklausyk mus, Viešpatie!
Kad visi krikščionys būtų viena viename kūne,
Kad visi klaidingi mokymai būtų atitolinti,
Kad visi nusidėjėliai būtų patraukti prie Tavęs,
Kad mūsų vaikai gautų gerą išsilavinimą,
Kad mūsų jaunimas rastų priebėgą Tavyje,
Kad Bažnyčios teisės visada būtų ginamos,
Kad sergantys ir pagyvenę žmonės rastų atgaivą Tavyje,
Kad kariai sąžiningai eitų savo pareigas,
Kad mes taptume šventi,
Kad mes pasitikėtume Tavo meile,
Kad gautume visas dvasines malones, kurių prašome iš Tavęs,
Kad ir toliau saugotum savo Bažnyčią,
Kad sustiprintum popiežių ir vyskupus,
Kad saugotum mūsų vyskupiją ir mūsų vyskupą,
Kad apsaugotum mūsų parapijos darbininkus,
Kad apsaugotum mūsų parapiją,
Kad apsaugotum mūsų kunigus ir vienuolius,
Kad pasišauktum pas save visus nusidėjėlius,
Mes vargšai nusidėjėliai, - Meldžiame tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Savo Bažnyčiai vadovauti teikis,
Mūsų Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios hierarchus pamaldumo keliu vesti teikis,
Vadovams ir valdovams užsistoti Bažnyčią pagelbėti teikis,
Karius krikščionis ir jų vadovus nuo katalikų tikėjimo priešų ginti teikis,
Į katalikų tikėjimo vienybę ir paklusnumą Šventajai Romos Bažnyčiai visus įtakinguosius ir galinguosius atvesti teikis,
Visas erezijas išnaikinti ir joms užkirsti kelią teikis,
Savo tikinčiųjų ašaras ir dejones numalšinti teikis,
Mūsų krikščionių bendruomenę saugoti teikis,
Mūsų meilę Dangaus karalystei sustiprinti teikis,
Mums ir mūsų giminėms amžiną šlovę laikų pabaigoje suteikti teikis,
Tiems, kurie pasitiki šv. Jurgio užtarimu, padėti teikis,
Šv. Jurgio garbei įkurtas brolijas ir asociacijas palaikyti ir išsaugoti teikis,
Būk mums maloningas, atleisk mums, Viešpatie!
Būk mums maloningas, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Jurgi!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagalis amžinasis Dieve, Šventojo Jurgio užtarimu, suteik mums stiprybės kovojant su savo silpnumais, kad atsikratytume savo nuodėmių ir šviestume nauju elgesiu. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Šventasis Jurgis, Kankinys, antrasis Lietuvos globėjas,  (Kapadokija, 275 - Nikomedija, Bitinija +303)
VERTĖ: iš prancūzų, lenkų, anglų, vokiečių kalbų kun. MMSJ