ŠVENTOJO BERTOLDO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Bertoldai, melski už mus!
Šv. Bertoldai, mūsų tėve,
Šv. Bertoldai, Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Bertoldai, šventųjų vietų piligrime,
Šv. Bertoldai, kryžiaus mylėtojau,
Šv. Bertoldai, gailestingos meilės mylėtojau,
Šv. Bertoldai, skaistumo mylėtojau,
Šv. Bertoldai, visų dorybių mylėtojau,
Šv. Bertoldai, kunige mylimasis,
Šv. Bertoldai, kunige nuostabusis,
Šv. Bertoldai, ištikimasis savo vaikų sergėtojau,
Šv. Bertoldai, pripildantis nusidėjėlius atlaidumo ir uolumo geriems darbams,
Šv. Bertoldai, tikintysis kaip Abraomas,
Šv. Bertoldai, paklusnusis kaip Izaokas,
Šv. Bertoldai, stiprusis kaip Jokūbas,
Šv. Bertoldai, skaistusis kaip Juozapas,
Šv. Bertoldai, pasaulį paniekinęs,
Šv. Bertoldai, galingasis prieš demonus,
Šv. Bertoldai, stebuklų darytojau,
Šv. Bertoldai, gyvenimo išmintie ir puošmena,
Šv. Bertoldai, visiems žmonėms atsidavęs bičiuli,
Šv. Bertoldai, tobulumo paveiksle,
Šv. Bertoldai, neturto ženkle,
Šv. Bertoldai, susilaikymo pavyzdy,
Šv. Bertoldai, pamaldumo žiede,
Šv. Bertoldai, dvasingumo šviesa,
Šv. Bertoldai, maldos šviesa,
Šv. Bertoldai, kontempliacijos šviesa,
Šv. Bertoldai, tobulasis atgailautojau,
Šv. Bertoldai, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Bertoldai, visų, pas tave skubančių, sergėtojau,
Šv. Bertoldai, ligonių priebėga,
Šv. Bertoldai, mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Bertoldai, visų šventųjų drauge,
Šv. Bertoldai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bertoldai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, šventojo Bertoldo garbingu pavyzdžiu pasitikėdami, prašome malonės sekti jo parodyto nuolankumo ir neturto keliu, gyventi jo didžiomis dorybėmis ir mokytis visiškai pasiaukoti, jo parodyto atgailos kelio laikytis ir ten, kur jis nuėjo, nukeliauti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 29 d.
Šventasis Bertoldas iš Kalabrijos (Berthold de Malifaye, Bertoldus Calabriensis) +1195
Atsiskyrėlis, per Kryžiaus žygius nuvykęs į Šventąją žemę ir Karmelio kalne įkūręs atsiskyrėlių koloniją.
VERTĖ: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ